Úvod Otvorená župa Sledovanie legislatívneho procesu k schvaľovaným nariadeniam

Sledovanie legislatívneho procesu k schvaľovaným nariadeniam

Sledovanie legislatívneho procesu k schvaľovaným nariadeniam

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

(1) Bratislavský samosprávny kraj môže vo veciach územnej samosprávy a vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy vydávať všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“); nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi a s nariadeniami vlády a nariadenie ktorým samosprávny kraj plní úlohy štátnej správy nesmie byť v rozpore ani so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

(2) Predložiť návrh nariadenia je oprávnený:
a) predseda BSK,
b) poslanec alebo skupina poslancov (ďalej len ”predkladateľ‘).

(3) Návrh VZN sa predkladá na schválenie zastupiteľstvu písomne spolu s dôvodovou správou. Súčasťou dôvodovej správy je zhodnotenie súčasného platného stavu, vysvetlenie potreby novej úpravy, predpokladaný hospodársky a finančný dosah navrhovanej úpravy, najmä nároky na rozpočet a zhodnotenie súladu návrhu nariadenia s medzinárodnými zmluvami, Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi a právom Európskej únie. Na materiál, ktorým sa na prerokovanie zastupiteľstvu predkladá nariadenie sa vzťahujú ustanovenia uvedené v Článku 6 bod. 10 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva BSK.

(4) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo, zverejní spracovateľ jeho vyvesením na úradnej tabuli a na webovej stránke BSK aspoň 15 dní pred zasadnutím zastupiteľstva, na ktorom sa má návrh prerokovať. Ak návrh predkladá poslanec alebo skupina poslancov a príslušný útvar Úradu BSK zistí, že návrh nespĺňa náležitosti podľa odseku 3, bezodkladne ho vráti predkladateľovi na dopracovanie a na najbližšie rokovanie zastupiteľstva bude zaradený až keď bude spĺňať všetky náležitosti podľa tohto článku.

(5) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej (10) desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a / alebo právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme do podateľne úradu, elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú vo vyvesenom návrhu alebo ústne do zápisnice na úrade u príslušného spracovateľa nariadenia. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční spracovateľ, ktorým je vecne príslušný útvar Úradu BSK pričom obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa predloží zastupiteľstvu v písomnej forme e-mailom najneskôr (3) tri dni pred jeho prerokovaním.

(6) Nariadenie sa vyhlasuje vyvesením jeho úplného znenia na úradnej tabuli najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, môže sa v nariadení výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.

(7) Okrem vyvesenia na úradnej tabuli sa nariadenie zverejní aj na webovej stránke BSK.

(8) Spracovateľ zodpovedá za bezodkladné a bezodplatné zaslanie jedného výtlačku nariadenia každej obci na svojom území.

Zoznam Všeobecne záväzných nariadení (VZN)
nájdete kliknutím na tento ODKAZ.

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)
určené na pripomienkovanie

  • Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2021 zo dňa 17. 12. 2021 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja | STIAHNUŤSTAV: Pripomienkovanie uzavreté.
  • Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2021 zo dňa 17. 12. 2021 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja | STIAHNUŤSTAV: Pripomienkovanie uzavreté.
  • Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 17. 12. 2021 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja |  STIAHNUŤSTAV: Pripomienkovanie uzavreté.
  • Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 17. 12. 2021, o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja | STIAHNUŤSTAV: Pripomienkovanie uzavreté.
  • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja | STIAHNUŤSTAV: Pripomienkovanie uzavreté.
  • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja | STIAHNUŤSTAV: Pripomienkovanie uzavreté.
  • Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2020 zo dňa 11.11.2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja | STIAHNUŤSTAV: Pripomienkovanie uzavreté.
  • VZN BSK č. 3/2021 zo dňa 10. 09. 2021 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja | STIAHNUŤ | STAV: Pripomienkovanie uzavreté.
  • Zverejnenie PK – Návrh VZN BSK č. …2021 o výške príspevkov v ŠZ a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v ZP BSK | STIAHNUŤSTAV: Pripomienkovanie uzavreté.
  • Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2021 | STIAHNUŤ | STAV: Pripomienkovanie uzavreté.