Úvod Otvorená župa Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

NázovPríloha
Rozsah hodnotenia Bratislava SMART regionStiahnuť prílohu
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2021Stiahnuť prílohu
Vyhlásenie úplného znenia VZN č. 2/2021Stiahnuť prílohu
21-05988- ET DKR - rozhodnutieStiahnuť prílohu
Bratislavský samosprávny kraj v zmysle ustanovenia § 31 ods. 7 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o potrebách trhu práce a o možnostiach vzdelávania a prípravy v stredných školách v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
Zámer prenajať a predať časť svojho majetku z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa subjektom Cambridge International Communications s.r.o. a design factory, o.z. Stiahnuť prílohu
Zámer na nájom nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa na časti cesty č. III/1059 v rozsahu nájmu 2400 m2 , v k. ú. Chorvátsky Grob, obec Chorvátsky Grob, okres Senec, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
Oznámenie o pripomienkovaní ZU BSK za rok 2020Stiahnuť prílohu
Návrh Záverečného účtu BSK za rok 2020Stiahnuť prílohu
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021Stiahnuť prílohu
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2019 zo dňa 13. 12. 2019 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2021 zo dňa 29.03.2021Stiahnuť prílohu
ET DKR - upovedomenie o odvolaníStiahnuť prílohu
ET DKR -oznámenie o začatí KKStiahnuť prílohu
Informácia o oznámení - Stratégia Bratislava SMART RegionStiahnuť prílohu
Rozhodnutie MDV SR č.16153_2021_SŽDD_42259 zo dňa 6.4.2021 Stiahnuť prílohu
VZN BSK č. 1/2021 zo dňa 29.03.2021 ktorým sa mení VZN č. 8/2019 zo dňa 13. 12. 2019 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
ET Dúbravsko-Karloveská radiála v úseku km 0,000-2,800 -RozhodnutieStiahnuť prílohu
ET DKR - Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením - VVStiahnuť prílohu
ET DKR v úseku km 4,953-6,768-Rozhodnutie č. 16153_2021_SŽDD_31234 zo dňa 12.03.2021Stiahnuť prílohu
ET DKR v úseku km 0,000-0,059-Rozhodnutie č. 16153_2021_SŽDD_33661 zo dňa 17.03.2021Stiahnuť prílohu
Zámer - nájom časti cesty č. II/503 v k. ú. Senec z dôvodu plánovanej výstavby križovatky, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Zámer - schválenie predĺženia nájmu objektu na Kľukatej ulici v Bratislave, súpisné č. 1658, ako prípad hodný osobitného zreteľa, zmenou uznesenia č. 88/2014Stiahnuť prílohu
Zámer - prenajať hnuteľný a nehnuteľný majetok z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spoločnosti Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, a. s.Stiahnuť prílohu
Zámer - prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spoločnosti Regionálne cesty Bratislava a. s. Stiahnuť prílohu
Petícia za zachovanie lesa v rekreačnej zóne jazera Štrkovka, Ivanka pri Dunaji a zrušenie trasovania komunikácie Tangenty v blízkosti obytných zónStiahnuť prílohu
Zámer_nájom časti priestorov SOŠ Na Pántoch_osobitný zreteľStiahnuť prílohu
Zámer -zmena podmienok nájmu a uznesenia DL Zrkadlový hájStiahnuť prílohu
Oznámenie o termíne a mieste verejného prerokovania PHRSR BSK na roky 2021-2027 (s výhľadom do 2030)Stiahnuť prílohu
Informácia o správe o hodnotení PHRSR BSK na roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030)Stiahnuť prílohu
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. ..../2021 zo dňa 29. 03. 2021Stiahnuť prílohu
ET DKR v úseku km 0,000 - 2,800 - oznámenie KK_ VVStiahnuť prílohu
Rozhodnutie MDV SR č. 16153_2021_SŽDD_24890 zo dňa 26.02.2021Stiahnuť prílohu
Petícia proti výstavbe novej komunikácie cez obytnú zónu Dombale I.Stiahnuť prílohu
ET Dúbravsko-Karloveská radiála - oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - VVStiahnuť prílohu
Zámer zámeny medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Hlavným mestom SR, BratislavouStiahnuť prílohu
ET Dúbravsko-Karloveská radiála-zverejnenie žiadosti stavebníka o zmenu stavby pred jej dokončenímStiahnuť prílohu
ET Dúbravsko-Karloveská radiála, km 0,000-2,800-upovedomenie o podaní odvolaniaStiahnuť prílohu
ET Dúbravsko-Karloveská radiála, km 4,953-6,768-upovedomenie ÚK-verejná vyhláškaStiahnuť prílohu
ET Dúbravsko-Karloveská radiála, km 2,800-4,953 - Upovedomenie účastníkov konaniaStiahnuť prílohu
Rozsah hodnotenia PHRSR BSK na roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030)Stiahnuť prílohu
Bratislavské podhradie-Vydrica-I.etapa-Dopravné napojenie 1-SP-VVStiahnuť prílohu
ET_D_K_radiala_09830_2020_CDD_24_predlzenie_predcasneho_uzivania_vvStiahnuť prílohu
ET_D_K_radiala_09831_2020_CDD_9_predlzenie_predcasneho_uzivania_vvStiahnuť prílohu
stavebne_povolenie_NS_MHD_2_cast_Bosakova_Janikov_dvor_vvStiahnuť prílohu
Zámer zámeny medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Hlavným mestom SR, BratislavouStiahnuť prílohu
ET_D-K_radiala_1_cast_dorucenie_oznamenia_09831_2020_CDD_3_o_zacati_konania_vvStiahnuť prílohu
Zámer - prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spoločnosti Regionálne cesty Bratislava a. s. Stiahnuť prílohu
ET_D-K_radiala_2_cast_dorucenie_oznamenia_09830_2020_CDD_3_o_zacati_konania_vv“Stiahnuť prílohu
Petícia za okamžité pozastavenie praxe denných a externých študentiek a študentov SOŠ pedagogickej so sídlom Bullova 2, BratislavaStiahnuť prílohu
Bratislavské podhradie-Vydrica, I.etapa-Dopravné napojenie 1-žiadosť stavebníkaStiahnuť prílohu
Bratislavské podhradie-Vydrica, I.etapa-Dopravné napojenie 1 - oznámenie o začatí konaniaStiahnuť prílohu
VZN BSK č. 5 zo dňa 11.11.2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
Zámer -zmena uznesenia DL Zrkadlový hájStiahnuť prílohu
Oznámenie o pripomienkovaní Návrh Rozpočtu BSK na roky 2021 - 2023Stiahnuť prílohu
Návrh uznesenia návrhu rozpočtu 2021 - 2023Stiahnuť prílohu
BSK návrh rozpočtu 2021 - 2023Stiahnuť prílohu
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2020 zo dňa 11.11.2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021Stiahnuť prílohu
Návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
ET_Detvianska_Zahumenice_Rustaveliho_ul_urcenie_opatrovnikaStiahnuť prílohu
Zámer zmeny Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 176/2019 v časti A bode A.1 zo dňa 20.09.2019Stiahnuť prílohu
Rozhodnutia o povolení stavby – „Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda, objekt SO 601-00 Preložka VN 22 kV vzdušného vedenia v km 1,536 MKZ“Stiahnuť prílohu
ET_DK_radiala_ziadost_o_povolenie_predcasneho_uzivania_3_cast_ZVEREJNENIE_INFORMACIE_EIA“Stiahnuť prílohu
Informácia o verejnom prerokovaní- Plán udržateľnej mobility BSKStiahnuť prílohu
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 4/2020 zo dňa 04.09.2020 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2020 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Stiahnuť prílohu
ET Detvianska-Záhumenice-Rustaveliho ul_povolenie predčasného užívaniaStiahnuť prílohu
Zverejnenie - Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania na stavbu Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III-1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna VodaStiahnuť prílohu
Zverejnenie - Oznámenie o začati stavebného konania pre stavbu Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III-1059 Chorvátsky Grob - Čierna Voda, SO 601-00Stiahnuť prílohu
zámer_ osobitný zreteľ – nájom časti parcely č. 508/2, k. ú. Ivanka pri Dunaji, obec Ivanka pri Dunaji EURO INVEST Development, s. r. o.Stiahnuť prílohu
Zverejnenie PK-Návrh VZN č. ...2020, kt. sa mení VZN č. 1-2020 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSKStiahnuť prílohu
Nastúpenie náhradníka - ZastupiteľstvoStiahnuť prílohu
ET Detvianska-Záhumenice_oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovanímStiahnuť prílohu
VZN BSK č. 3/2020 - zo dňa 26. 06. 2020 ktorým sa zriaďuje Spojená škola so sídlom Ostredková 10, 821 02 Bratislava ...s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná športová škola a súčasťou Školská jedáleň Stiahnuť prílohu
VZN BSK č. 2/2020 - zo dňa 26. 06. 2020 ktorým sa zriaďuje Spojená škola so sídlom Pankúchova 6, 851 04 Bratislava s organizačnými zložkami Základná škola a Gymnázium a súčasťami Školský klub detí a Školská jedáleň Stiahnuť prílohu
ET_Detvianska_Záhumenice-Rustaveliho ul._opatrovník_vvStiahnuť prílohu
Parkovisko_pri_cintoríne_Vrakuňa-I.časť_rekonštrukcia_parkoviska_predĺženie platnosti_SP_vvStiahnuť prílohu
Petícia za zriadenie osobnej železničnej stanice BRATISLAVA – VÝCHODNÉ a jej zaradenie do siete BIDStiahnuť prílohu
Zámer na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a nájomných zmlúv na Starej Vajnorskej č. 14 v Bratislave ako súčasť majetkovoprávneho vysporiadania, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2020Stiahnuť prílohu
Zámer prenajať nehnuteľný a hnuteľný majetok spol. RCB a.s., ktorý bude predložený na rokovanie zastupiteľstva BSK dňa 26.06.2020 Stiahnuť prílohu
Zverejnenie PK - Návrh VZN o zriadení SŠ, OstredkováStiahnuť prílohu
Zverejnenie PK - Návrh VZN o zriadení SŠ, PankúchovaStiahnuť prílohu
Zverejnenie - zámer - byty PezinokStiahnuť prílohu
Potreby trhu práce a očakávaný počet žiakov 1. ročníka_2021-2022_BSKStiahnuť prílohu
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny krajStiahnuť prílohu
Oznámenie o začatí obstarávania Aktualizácia č. 2 Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchuStiahnuť prílohu
Parkovisko pri cintorine Vrakuna I.cast Rekonstrukcia parkoviska oznamenie o zacati konania vvStiahnuť prílohu
Zámer na nájom pozemkov v k. ú. Tomášov z dôvodu plánovanej výstavby cyklotrasy, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Zámer na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a nájomných zmlúv na Starej Vajnorskej č. 14 v Bratislave ako súčasť majetkovoprávneho vysporiadania, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Záverečný účet BSK za rok 2019Stiahnuť prílohu
Oznámenie-o-pripomienkovaní- Záverečného účtu BSK za rok 2019Stiahnuť prílohu
I. zmena rozpočtu BSK v roku 2020Stiahnuť prílohu
Záverečný účet BSK za rok 2019 uznesenieStiahnuť prílohu
Návrh VZN č. ...2020 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSKStiahnuť prílohu
SO_13_Úprava_križovatky_Račianska_Skalická_stavebné povolenie_vvStiahnuť prílohu
NS MHD_2.časť_Bosákova-Janíkov dvor_oznámenie o začatí stavebného konania_vvStiahnuť prílohu
ET D-K radiála_žiadosť o predčasné užívanie_etapa 0.000-0.059_ZVEREJNENIE INFORMÁCIE podľa zákona EIA_vvStiahnuť prílohu
doložka vykonateľnostiStiahnuť prílohu
ET D-K radiála doručenie rozhodnutia 02510 2020-CDD-57 vv 2 neznámy pobytStiahnuť prílohu
ET D-K radiála rozhodnutie 02510 2020 CDD 57 predčasné užívanieStiahnuť prílohu
NS MHD 2.časť Bosákova ul. - Janíkov dvor ZVEREJNENIE INFORMÁCIEStiahnuť prílohu
Petícia proti hlučnosti novej električkovej trate v Karlovej Vsi, ktorá bola realizovaná v dňoch 29.12.2019 až do 31.12.2019Stiahnuť prílohu
ET D-K radiala_dorucenie rozhodnutia_02510_2020_CDD-57_vvStiahnuť prílohu
ET D-K radiála_2.časť_predčasné užívanieStiahnuť prílohu
doložka vykonateľnostiStiahnuť prílohu
Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v stavbe so súp. č. 1542, postavenej na pozemku s parc. č. 797, v k.ú. Petržalka, o celkovej výmere 340,75 m2 spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v stavbe so súp. č. 1542, postavenej na pozemku s parc. č. 797, v k.ú. Petržalka, o celkovej výmere 340,75 m2 spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa
Zámer bezodplatného prevodu preložky vysokotlakového plynovodu DN 500 v k. ú. Riadok a Obora
SO 13 Úprava križovatky Račianska – Skalická_oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu verejnou vyhláškou
Zverejnenie určeného počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2020/2021
Bratislavský samosprávny kraj zverejňuje v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia financovaných podľa osobitného predpisu pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti pre školský rok 2020/2021
ET D-K radiála_doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
rozhodnutie č. 08697_2019_CDD-38 zo dňa 18.12.2019
SO 13 Úprava križovatky Račianska – Skalická_ZVEREJNENIE INFORMÁCIE
ET D-K radiála_doručenie povolenia na predčasné užívanie_vv
ET D-K radiála_povolenie na predčasné užívanie_vv
Oznámenie o pripomienkovaní Návrh Rozpočtu BSK na roky 2020 – 2022
Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022
Zverejnenie určeného počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2020/2021
Bratislavský samosprávny kraj zverejňuje v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia financovaných podľa osobitného predpisu pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti pre školský rok 2020/2021
Návrh určeného počtu žiakov prvých ročníkov bol prerokovaný so zriaďovateľmi stredných škôl v Bratislavskom kraji. Územná školská rada Bratislavského samosprávneho kraja návrh prerokovala dňa 29.10.2019 a odporučila ho na schválenie. Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu Bratislavského samosprávneho kraja návrh prerokovala dňa 29. 10. 2019 a odporučila ho na schválenie
Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2020
Zámer prenajať nehnuteľný a hnuteľný majetok spol. RCB a.s., ktorý bude predložený na rokovanie zastupiteľstva BSK dňa 13.12.2019
Zámer zámeny pozemkov a stavieb medzi BSK a Hlavným mestom SR Bratislavou, ktorý bude predložený na rokovanie zastupiteľstva BSK dňa 13.12.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Zámer – zámena pozemkov v k.ú. Senec z dôvodu potreby úpravy hranice parcely
Zámer – zámena pozemkov v areáli v areáli Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia na Skalickej ulici v Bratislave za účelom majetkovoprávneho vysporiadania
Električková trať Dúbravsko Karloveská radiála_Oznámenie o začatí konania č. 10067_2019_CDD-7 zo dňa 12.11.2019
Doručenie oznámenia Bratislavského samosprávneho kraja_špeciálneho stavebného úradu č. 10067_2019_CDD-7 zo dňa 12.11.2019 účastníkom konania s pobytom neznámym – verejná vyhláška
Výsledok vybavenia petície rodičov a žiakov SPŠ dopravnej, Kvačalova 20, Bratislava, proti zaberaniu priestorov a za skultúrnenie priestorov školy
Zámer – prenájom pozemku Gymnázium Hubeného – MČ Rača
Električková trať Dúbravsko Karloveská radiála_Oznámenie o začatí konania č. 10067_2019_CDD-7 zo dňa 12.11.2019
Doručenie oznámenia Bratislavského samosprávneho kraja_špeciálneho stavebného úradu č. 10067_2019_CDD-7 zo dňa 12.11.2019 účastníkom konania s adresou neznámou – verejná vyhláška
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála_žiadosť o povolenie predčasného užívania v rozsahu PS a SO v km 4,953 – 6,768_ZVEREJNENIE INFORMÁCIE podľa zákona EIA
Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála_žiadosť o povolenie predčasného užívania_kópia žiadosti zo dňa 28.10.2019_a_kópia doplnenia žiadosti zo dňa 31.10.2019
Zámer – Chorvátsky Grob
Zámer – nájom Hrubá Borša – os. zreteľ
Zámer – nájom S.E.I.N. sollertia s.r.o. – os. zreteľ
Električková trať Americké námestie - stavebné povolenie
Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála_doručenie oznámenia o začatí konania verejnou vyhláškou účastníkom konania s pobytom neznámym
Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra BSK
Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála_doručenie oznámenia o začatí konania verejnou vyhláškou účastníkom konania s adresou neznámou
Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála_návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia_predčasného užívania_ZVEREJNENIE INFORMÁCIE podľa zákona EIA
Zámer osobitný zreteľ – zámena pozemkov BSK – Ivanka pri Dunaji
Zámer osobitný zreteľ – nájom časti parcely č. 508_2 k. ú. Ivanka pri Dunaji EURO INVEST Development
Zámer osobitný zreteľ – zmena časti a doplnenie uzn. Z BSK č. 49_2009 z 17.06.2009 – HESTIA n.o.zreteľ
Zámer – FINAL – LT Invest s.r.o.
Zámer – FINAL – RCB a.s.
Návrh VZN č. …2019 ktorým sa mení VZN č. 5-2019 o výške príspevkov v ŠZ a výške úhrady nákladov na štúdium v JŠ v ZP BSK
Trolejbusová trať obratisko Žellova – stavebné povolenie
Električková trať Americké námestie – oznámenie o začatí stavebného konania
Električková trať Detvianska – Záhumenice Rustaveliho ulica – stavebné povolenie
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie územných dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019
Trolejbusová trať obratisko Žellova – oznámenie o začatí stavebného konania
Električková trať Detvianska – Záhumenice Rustaveliho ul._oznámenie o začatí stavebného konania
Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála – informácia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
Nárvh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018
Návrh na zrušenie časti Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 100/2017 zo dňa 29.09.2017 a schválenie zmeny časti Uznesenia č. 51/2016 zo dňa 10.06.2016 v znení uznesenia č. 58/2016 zo dňa 24.06.2016 a časti Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 65/2017 zo dňa 23.06.2017 z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom predloženia projektu s názvom „Centrum performatívnych a vizuálnych umení“, realizovaného pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Návrh na zmenu časti Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 51/2016 zo dňa 10.06.2016 v znení uznesení č. 58/2016 zo dňa 24.06.2016 a č. 100/2017 zo dňa 29.092017 a časti Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 65/2017 zo dňa 23.06.2017 v znení uznesenia č. 100/2017 zo dňa 29.09.2017 a na schválenie zmeny spôsobu započítania investícií za nájomné Nadácii Cvernovka, ktorej bol prenajatý areál bývalej SOŠ chemickej, Račianska 78, Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zámer bezodplatného prevodu z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa – vysokotlakový plynovod
Návrh VZN ktorým sa zriaďuje Spojená škola so sídlom Bratislavská 44, 900 45 Malinovo s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku a súčasťami Školský klub detí, Školský internát a Školská jedáleň
Návrh VZN o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019-2022
Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Senecká 2, Pezinok a schválenie prenájmu časti budovy na Komenského 27, ktorá je v správe SOŠ, Myslenická 1, Pezinok ako prípad hodný osobitného zreteľa
Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála – rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia
Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála“ – oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia
Zámer prenájmu z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa – zámer zriadenia spojenej školy Pankúchova 6, Bratislava
Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála – Oznámenie o podaní žiadosti INFORMÁCIA
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č.31/2009 zo dňa 17. 06. 2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu
Zámer nájomcovi Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Prílohy k Prac. návrhu VZN č. ..2019 o poskytovaní príspevkov z vlast. príjmov BSK JŠ a ŠZ v ZP BSK
Pracovný návrh VZN č. ..201VZN 2019 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov BSK jaz. školám a školským zariad. v ZP BSK
Pracovný návrh VZN č. ..2019 o výške príspevkov v ŠZ a …. v ZP BSK
Návrh rozpočtu BSK 2019 – 2021 Materiál
Určenie počtu žiakov prvých ročníkov SŠ,2019-20
Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka – Century Residence SO 301 Rozšírenie komunikácie Trnavská stavebné povolenie
Návrh rozpočtu BSK na roky 2019 – 2021
Návrh uznesenia a dôvodová správa
Material Z BSK, TK Gorazdova, osobitný zreteľ
Zámer-predaj z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa k.ú. Plavecké Podhradi a k.ú. Sološnica
OS Škultétyho-info o začatí kolaudačného konania