Úvod Otvorená župa Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

NázovPríloha
Potreby trhu práce a očakávaný počet žiakov 1. ročníka_2021-2022_BSKStiahnuť prílohu
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny krajStiahnuť prílohu
Oznámenie o začatí obstarávania Aktualizácia č. 2 Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchuStiahnuť prílohu
Parkovisko pri cintorine Vrakuna I.cast Rekonstrukcia parkoviska oznamenie o zacati konania vvStiahnuť prílohu
Zámer na nájom pozemkov v k. ú. Tomášov z dôvodu plánovanej výstavby cyklotrasy, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Zámer na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a nájomných zmlúv na Starej Vajnorskej č. 14 v Bratislave ako súčasť majetkovoprávneho vysporiadania, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Záverečný účet BSK za rok 2019Stiahnuť prílohu
Oznámenie-o-pripomienkovaní- Záverečného účtu BSK za rok 2019Stiahnuť prílohu
I. zmena rozpočtu BSK v roku 2020Stiahnuť prílohu
Záverečný účet BSK za rok 2019 uznesenieStiahnuť prílohu
Návrh VZN č. ...2020 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSKStiahnuť prílohu
SO_13_Úprava_križovatky_Račianska_Skalická_stavebné povolenie_vvStiahnuť prílohu
NS MHD_2.časť_Bosákova-Janíkov dvor_oznámenie o začatí stavebného konania_vvStiahnuť prílohu
ET D-K radiála_žiadosť o predčasné užívanie_etapa 0.000-0.059_ZVEREJNENIE INFORMÁCIE podľa zákona EIA_vvStiahnuť prílohu
doložka vykonateľnostiStiahnuť prílohu
ET D-K radiála doručenie rozhodnutia 02510 2020-CDD-57 vv 2 neznámy pobytStiahnuť prílohu
ET D-K radiála rozhodnutie 02510 2020 CDD 57 predčasné užívanieStiahnuť prílohu
NS MHD 2.časť Bosákova ul. - Janíkov dvor ZVEREJNENIE INFORMÁCIEStiahnuť prílohu
Petícia proti hlučnosti novej električkovej trate v Karlovej Vsi, ktorá bola realizovaná v dňoch 29.12.2019 až do 31.12.2019Stiahnuť prílohu
ET D-K radiala_dorucenie rozhodnutia_02510_2020_CDD-57_vvStiahnuť prílohu
ET D-K radiála_2.časť_predčasné užívanieStiahnuť prílohu
doložka vykonateľnostiStiahnuť prílohu
Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v stavbe so súp. č. 1542, postavenej na pozemku s parc. č. 797, v k.ú. Petržalka, o celkovej výmere 340,75 m2 spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v stavbe so súp. č. 1542, postavenej na pozemku s parc. č. 797, v k.ú. Petržalka, o celkovej výmere 340,75 m2 spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa
Zámer bezodplatného prevodu preložky vysokotlakového plynovodu DN 500 v k. ú. Riadok a Obora
SO 13 Úprava križovatky Račianska – Skalická_oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu verejnou vyhláškou
Zverejnenie určeného počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2020/2021
Bratislavský samosprávny kraj zverejňuje v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia financovaných podľa osobitného predpisu pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti pre školský rok 2020/2021
ET D-K radiála_doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
rozhodnutie č. 08697_2019_CDD-38 zo dňa 18.12.2019
SO 13 Úprava križovatky Račianska – Skalická_ZVEREJNENIE INFORMÁCIE
ET D-K radiála_doručenie povolenia na predčasné užívanie_vv
ET D-K radiála_povolenie na predčasné užívanie_vv
Oznámenie o pripomienkovaní Návrh Rozpočtu BSK na roky 2020 – 2022
Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022
Zverejnenie určeného počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2020/2021
Bratislavský samosprávny kraj zverejňuje v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia financovaných podľa osobitného predpisu pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti pre školský rok 2020/2021
Návrh určeného počtu žiakov prvých ročníkov bol prerokovaný so zriaďovateľmi stredných škôl v Bratislavskom kraji. Územná školská rada Bratislavského samosprávneho kraja návrh prerokovala dňa 29.10.2019 a odporučila ho na schválenie. Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu Bratislavského samosprávneho kraja návrh prerokovala dňa 29. 10. 2019 a odporučila ho na schválenie
Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2020
Zámer prenajať nehnuteľný a hnuteľný majetok spol. RCB a.s., ktorý bude predložený na rokovanie zastupiteľstva BSK dňa 13.12.2019
Zámer zámeny pozemkov a stavieb medzi BSK a Hlavným mestom SR Bratislavou, ktorý bude predložený na rokovanie zastupiteľstva BSK dňa 13.12.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Zámer – zámena pozemkov v k.ú. Senec z dôvodu potreby úpravy hranice parcely
Zámer – zámena pozemkov v areáli v areáli Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia na Skalickej ulici v Bratislave za účelom majetkovoprávneho vysporiadania
Električková trať Dúbravsko Karloveská radiála_Oznámenie o začatí konania č. 10067_2019_CDD-7 zo dňa 12.11.2019
Doručenie oznámenia Bratislavského samosprávneho kraja_špeciálneho stavebného úradu č. 10067_2019_CDD-7 zo dňa 12.11.2019 účastníkom konania s pobytom neznámym – verejná vyhláška
Výsledok vybavenia petície rodičov a žiakov SPŠ dopravnej, Kvačalova 20, Bratislava, proti zaberaniu priestorov a za skultúrnenie priestorov školy
Zámer – prenájom pozemku Gymnázium Hubeného – MČ Rača
Električková trať Dúbravsko Karloveská radiála_Oznámenie o začatí konania č. 10067_2019_CDD-7 zo dňa 12.11.2019
Doručenie oznámenia Bratislavského samosprávneho kraja_špeciálneho stavebného úradu č. 10067_2019_CDD-7 zo dňa 12.11.2019 účastníkom konania s adresou neznámou – verejná vyhláška
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála_žiadosť o povolenie predčasného užívania v rozsahu PS a SO v km 4,953 – 6,768_ZVEREJNENIE INFORMÁCIE podľa zákona EIA
Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála_žiadosť o povolenie predčasného užívania_kópia žiadosti zo dňa 28.10.2019_a_kópia doplnenia žiadosti zo dňa 31.10.2019
Zámer – Chorvátsky Grob
Zámer – nájom Hrubá Borša – os. zreteľ
Zámer – nájom S.E.I.N. sollertia s.r.o. – os. zreteľ
Električková trať Americké námestie - stavebné povolenie
Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála_doručenie oznámenia o začatí konania verejnou vyhláškou účastníkom konania s pobytom neznámym
Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra BSK
Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála_doručenie oznámenia o začatí konania verejnou vyhláškou účastníkom konania s adresou neznámou
Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála_návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia_predčasného užívania_ZVEREJNENIE INFORMÁCIE podľa zákona EIA
Zámer osobitný zreteľ – zámena pozemkov BSK – Ivanka pri Dunaji
Zámer osobitný zreteľ – nájom časti parcely č. 508_2 k. ú. Ivanka pri Dunaji EURO INVEST Development
Zámer osobitný zreteľ – zmena časti a doplnenie uzn. Z BSK č. 49_2009 z 17.06.2009 – HESTIA n.o.zreteľ
Zámer – FINAL – LT Invest s.r.o.
Zámer – FINAL – RCB a.s.
Návrh VZN č. …2019 ktorým sa mení VZN č. 5-2019 o výške príspevkov v ŠZ a výške úhrady nákladov na štúdium v JŠ v ZP BSK
Trolejbusová trať obratisko Žellova – stavebné povolenie
Električková trať Americké námestie – oznámenie o začatí stavebného konania
Električková trať Detvianska – Záhumenice Rustaveliho ulica – stavebné povolenie
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie územných dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019
Trolejbusová trať obratisko Žellova – oznámenie o začatí stavebného konania
Električková trať Detvianska – Záhumenice Rustaveliho ul._oznámenie o začatí stavebného konania
Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála – informácia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
Nárvh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018
Návrh na zrušenie časti Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 100/2017 zo dňa 29.09.2017 a schválenie zmeny časti Uznesenia č. 51/2016 zo dňa 10.06.2016 v znení uznesenia č. 58/2016 zo dňa 24.06.2016 a časti Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 65/2017 zo dňa 23.06.2017 z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom predloženia projektu s názvom „Centrum performatívnych a vizuálnych umení“, realizovaného pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Návrh na zmenu časti Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 51/2016 zo dňa 10.06.2016 v znení uznesení č. 58/2016 zo dňa 24.06.2016 a č. 100/2017 zo dňa 29.092017 a časti Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 65/2017 zo dňa 23.06.2017 v znení uznesenia č. 100/2017 zo dňa 29.09.2017 a na schválenie zmeny spôsobu započítania investícií za nájomné Nadácii Cvernovka, ktorej bol prenajatý areál bývalej SOŠ chemickej, Račianska 78, Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zámer bezodplatného prevodu z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa – vysokotlakový plynovod
Návrh VZN ktorým sa zriaďuje Spojená škola so sídlom Bratislavská 44, 900 45 Malinovo s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku a súčasťami Školský klub detí, Školský internát a Školská jedáleň
Návrh VZN o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019-2022
Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Senecká 2, Pezinok a schválenie prenájmu časti budovy na Komenského 27, ktorá je v správe SOŠ, Myslenická 1, Pezinok ako prípad hodný osobitného zreteľa
Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála – rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia
Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála“ – oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia
Zámer prenájmu z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa – zámer zriadenia spojenej školy Pankúchova 6, Bratislava
Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála – Oznámenie o podaní žiadosti INFORMÁCIA
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č.31/2009 zo dňa 17. 06. 2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu
Zámer nájomcovi Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Prílohy k Prac. návrhu VZN č. ..2019 o poskytovaní príspevkov z vlast. príjmov BSK JŠ a ŠZ v ZP BSK
Pracovný návrh VZN č. ..201VZN 2019 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov BSK jaz. školám a školským zariad. v ZP BSK
Pracovný návrh VZN č. ..2019 o výške príspevkov v ŠZ a …. v ZP BSK
Návrh rozpočtu BSK 2019 – 2021 Materiál
Určenie počtu žiakov prvých ročníkov SŠ,2019-20
Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka – Century Residence SO 301 Rozšírenie komunikácie Trnavská stavebné povolenie
Návrh rozpočtu BSK na roky 2019 – 2021
Návrh uznesenia a dôvodová správa
Material Z BSK, TK Gorazdova, osobitný zreteľ
Zámer-predaj z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa k.ú. Plavecké Podhradi a k.ú. Sološnica
OS Škultétyho-info o začatí kolaudačného konania