Úvod Otvorená župa Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

DátumNázovPríloha
16.07.2024Príloha: Oznámenie o začatí stavebného konania stavba: „Trolejbusová trať Hlavná stanica – Doplnenie stopy v obratisku“ stavebník: Dopravný podnik Bratislava, a.s. Stiahnuť prílohu
16.07.2024Oznámenie o začatí stavebného konania stavba: „Trolejbusová trať Hlavná stanica – Doplnenie stopy v obratisku“ stavebník: Dopravný podnik Bratislava, a.s. Stiahnuť prílohu
11.07.2024Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom stavieb a pozemkov v areáli strednej školy situovanej na ul. Na pántoch v Bratislave – TRETIE KOLO OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽEStiahnuť prílohu
27.06.2024Rozhodnutie o umiestnení stavby Cyklolávka Zálesie - Malinovo - Bratislavský samosprávný krajStiahnuť prílohu
04.07.2024Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiálaStiahnuť prílohu
04.07.2024MET-RR_objekty drahy10Stiahnuť prílohu
04.07.2024MET-RR_objekty drahy08Stiahnuť prílohu
04.07.2024MET-RR_objekty drahy01Stiahnuť prílohu
04.07.2024MET-RR_objekty drahy02Stiahnuť prílohu
04.07.2024MET-RR_objekty drahy03Stiahnuť prílohu
04.07.2024MET-RR_objekty drahy04Stiahnuť prílohu
04.07.2024MET-RR_objekty drahy05Stiahnuť prílohu
04.07.2024MET-RR_objekty drahy06Stiahnuť prílohu
04.07.2024MET-RR_objekty drahy07Stiahnuť prílohu
04.07.2024MET-RR_objekty drahy08Stiahnuť prílohu
04.07.2024MET-RR_objekty drahy09Stiahnuť prílohu
04.07.2024MET-RR_objekty drahy10Stiahnuť prílohu
25.06.2024Rozhodnutie o : I. Povolení časovo obmedzeného predčasného užívania stavby II. Užívacieho povolenia na stavbu: „Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála“ stavebník: Hlavné mesto SR BratislavaStiahnuť prílohu
25.06.2024Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením a o predĺžení platnosti stavebného povoleniaStiahnuť prílohu
07.06.2024Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála (MET RR)“. Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava vydané v zisťovacom konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti podľa č. 24/2006 Z.z. zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je sprístupnené na stránke httpps://www.enviroportal.sk.Stiahnuť prílohu
06.06.2024SO 21 - Prekládka napájacích káblov vedenia DPBA - prílohaStiahnuť prílohu
06.06.2024Oznámenie o začatí stavebného konania stavebný objekt: SO 21 - Prekládka napájacích káblov vedenia DPBA tvoriaci súčasť stavby: „Bytový dom na Svoradovej ul. v Bratislave“ (ďalej len „stavba“) stavebník: Preslava, s.r.o.Stiahnuť prílohu
05.06.2024Návrh na schválenie nájmu pre Obec Hrubá Borša v k.ú. Hrubá Borša z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je rozšírenie cesty III/1355 pri výstavbe stavby základnej školy a telocvičneStiahnuť prílohu
05.06.2024Návrh na schválenie prenájmu častí pozemkov v k. ú. Chorvátsky Grob vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja obci Chorvátsky Grob, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
05.06.2024Návrh na schválenie zámeny časti pozemku reg. „C“, p. č. 2435/31 v k. ú. Bratislava – Dúbravka vo vlastníctve Čerešne Plaza, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, a časti pozemkov reg. „C“, p.č. 2435/28 a p.č. 2435/38 v k. ú. Bratislava - Dúbravka vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
05.06.2024Návrh na schválenie zmeny nájomcu pozemku v k. ú. Bratislava – Nové Mesto, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
03.06.2024Návrh na schválenie nájmu časti cesty II/501 a pozemku pod ňou pre Obec Rohožník v k.ú. Rohožník z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je realizácia stavby „Dom smútku Rohožník SO 04-Napojenie na cestu II. triedy.“Stiahnuť prílohu
03.06.2024Oznámenie o pripomienkovaní ZU BSK za rok 2023Stiahnuť prílohu
03.06.2024Záverečný účet BSK 2023 - materiálStiahnuť prílohu
03.06.2024Záverečný účet BSK 2023 - uznesenie, DSStiahnuť prílohu
03.06.2024Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2024 (tabuľka)Stiahnuť prílohu
28.05.2024Rozhodnutie – užívacie povolenie na stavbu: „Bratislavské podhradie – Vydrica, I. etapa – Dopravné napojenie 1“Stiahnuť prílohu
24.05.2024Zámer na schválenie nájmu budovy základnej školy a časti budovy internátu v k.ú. Malinovo a predaj zariadenia a vybavenia Obci Malinovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je zabezpečenie kontinuity vzdelávacieho procesu žiakov základnej školy.Stiahnuť prílohu
24.05.2024Zámer na schválenie nájmu telocvične Spojenej školy Tokajícka pre Basketbalový klub Slovan z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podpora pohybových aktivít mládeže.Stiahnuť prílohu
16.05.2024Dodatky k Zmluvám o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku jazykovej školy/školského zariadenia na rok 2024, uzatvorené v zmysle §9 a §9aa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Stiahnuť prílohu
16.05.2024Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom stavieb a pozemkov v areáli strednej školy situovanej na ul. Na pántoch v Bratislave – DRUHÉ KOLO OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽEStiahnuť prílohu
11.07.2024Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom stavieb a pozemkov v areáli strednej školy situovanej na ul. Na pántoch v Bratislave – TRETIE KOLO OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽEStiahnuť prílohu
06.05.2024Výzva na trhové konzultácie a nezáväzné predloženie ponúk potencionálnych záujemcov o nájom areálu strednej školy na ul. Na Pántoch vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
12.04.2024Zverejnenie zámeru prenájmu majetku Bratislavského samosprávneho kraja spôsobom vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na majetok nachádzajúci sa v k.ú. RačaStiahnuť prílohu
09.04.2024ROZSAH HODNOTENIA strategického dokumentu „Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy“ určený podľa § 8 zákona č. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Stiahnuť prílohu
13.03.2024Oznámenia o začatí: I. konania o vydaní časovo obmedzeného povolenia na predčasné užívanie stavby, II. kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním na stavbu: „Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála“ stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava Deň doručenia: 28.03.2024Stiahnuť prílohu
07.03.2024Zámer schválenie nájmu časti pozemku parcela KN-E parc. č. 1034 o výmere 5137 m2 v k. ú. Zohor, obec: Zohor, okres: Malacky, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja Stiahnuť prílohu
23.02.2024Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2024 zo dňa 16. februára 2024 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2023 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho krajStiahnuť prílohu
22.02.2024Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu: „Bratislavské podhradie – Vydrica, I. etapa – Dopravné napojenie 1“ Deň doručenia: 09.03.2024 Stiahnuť prílohu
22.02.2024Povolenie na výrub - Cyklolávka ZálesieStiahnuť prílohu
30.01.2024Zámer prenajať z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa, ktorým je zvýšenie dopravnej bezpečnosti na úsekoch cesty II/143 vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja realizáciou stavby „MAYER Malacky 1. etapa – infraštruktúra, 2. FÁZA“ pre stavebné objekty „SO 121.KI Križovatka K1“ a „SO 131.KI Križovatka K3“, Stiahnuť prílohu
30.01.2024Zámer prenajať z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa v prospech nájomcu Futbalový klub polície Bratislava, Ľuda Zúbka 25, 841 01 Bratislava, IČO: 42 258 014 nehnuteľnostStiahnuť prílohu
23.01.2024Oznámenie o výsledku vybavenia petícieStiahnuť prílohu
22.01.2024Oznam o valorizácii úhrad 2024Stiahnuť prílohu
10.01.2024Aktualizácia č. 3 Koncepcie územného rozvoja cyklotrás BSK vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchuStiahnuť prílohu
04.01.2024Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2023 zo dňa 10. 11. 2023 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
04.01.2024Zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku jazykovej školy/školského zariadenia na rok 2024, uzatvorené v zmysle §9 a §9aa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovStiahnuť prílohu
21.12.2023Rozhodnutia – stavebného povolenia na stavbu: Novostavba polyfunkčného komplexu STOLLWERCK RESIDENCE, stavebné objekty: SO 601 Preložka trakčných stĺpov a vedenia SO 602 Preložka vereného osvetlenia, stavebník: 3DUBY PARK, a.s., Kúpeľná 76/70, 962 37 Kováčová Stiahnuť prílohu
28.11.2023Petícia na zlepšenie bezpečnosti na hlavnej ceste v obci Vinosady a žiadosť o nahliadnutie/vyjadrenie sa k zmene dopravného značenia pri rekonštrukcii cesty II/502 Stiahnuť prílohu
24.11.2023Zámer na zmenu časti uznesenia č. 514/2022 zo dňa 09.09.2022, ktorým sa schválil nájom nebytových priestorov časti budovy na Rovniankovej ulici č. 1, v k.ú. Petržalka, zapísanej na LV č. 2699 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivostiStiahnuť prílohu
23.11.2023Oznámenie o pripomienkovaní NRBSK na roky 2024 - 2026Stiahnuť prílohu
23.11.2023Návrh rozpočtu BSK na roky 2024 - 2026Stiahnuť prílohu
16.11.2023Obchodná verejná súťaž, ktorej predmetom je prenájom nebytových priestorov SOŠ beauty služieb, Račianska 105, Bratislava.Stiahnuť prílohu
20.11.2023Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2024Stiahnuť prílohu
14.11.2023Rozhodnutie – povolenie zmeny stavby pred dokončením, stavba: „Rozšírenie komunikácie ul. Na Varte, Bratislava“ stavebné objekty: SO 501 Preložka trolejového vedenia trolejbusov, SO 503 Ochrana káblov DPB, stavebník: CEDIC SK, spol. s r.o., so sídlom Ventúrska 18, 811 01 BratislavaStiahnuť prílohu
10.11.2023Rozhodnutie – povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, stavba: „Jaskový rad – Bytový dom“ stavebný objekt: SO 352 – Prekládka vedenia trasy DPB, stavebník: B&R Company, s.r.o., Galandova 2, 811 06 BratislavaStiahnuť prílohu
26.10.2023Rozhodnutie – stavebné povolenie, stavba: „Garážový dom, Záhradnícka ulica“, stavebný objekt: SO G11-A Prekládka trakčného vedenia, stavebník: IVANKA LOGISTICS s.r.o., Záhradnícka 151, 821 08 BratislavaStiahnuť prílohu
24.10.2023VZN č. 7/2023 zo dňa 22. 09. 2023 ktorým sa zriaďuje Spojená škola so sídlom Myslenická 1, Pezinok s organizačnými zložkami Obchodná akadémia a Stredná odborná škola podnikania a služieb a súčasťami Školská jedáleň a Školský internátStiahnuť prílohu
24.10.2023VZN č. 6/2023 zo dňa 22.09.2023 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK Stiahnuť prílohu
24.10.2023Návrh na schválenie odpredaja spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/3 v pomere k celku k pozemkom s parc. č. 3485/1 a 3485/4 v k.ú. Senec, v prospech mesta Senec, ako prípad hodný osobitného zreteľa Stiahnuť prílohu
23.10.2023Rozhodnutie – stavebné povolenie pre stavbu, stavba: „PREKLÁDKA TRAKČNÉHO VEDENIA A VEREJNÉHO OSVETLNIA KOŠICKÁ – MLYNSKÉ NIVY“, stavebné objekty: SO 3.80 PREKLÁDKA TRAKČNÉHO VEDENIA, SO 3.81 PREKLÁDKA VEREJNÉHO OSVETLENIA, stavebník: YIT ZWIRN 3 s.r.o., Svätoplukova II. 18892/2A, 821 08 Bratislava Stiahnuť prílohu
19.10.2023Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu „Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy“ na životné prostredie – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente spolu s informáciami uvedenými v zmysle § 6 odseku 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovStiahnuť prílohu
10.10.2023Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: Novostavba polyfunkčného komplexu STOLLWERCK RESIDENCE, stavebné objekty: SO 601 Preložka trakčných stĺpov a vedenia, SO 602 Preložka vereného osvetlenia, stavebník: 3DUBY PARK, a.s., Kúpeľná 76/70, 962 37 Kováčová Stiahnuť prílohu
10.10.2023Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavba: „Rozšírenie komunikácie ul. Na Varte, Bratislava“ stavebné objekty: SO 501 Preložka trolejového vedenia trolejbusov, SO 503 Ochrana káblov DPB, stavebník: CEDIC SK, spol. s r.o., so sídlom Ventúrska 18, 811 01 BratislavaStiahnuť prílohu
03.10.2023Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením, stavba: „Jaskový rad – Bytový dom“, stavebný objekt: SO 352 – Prekládka vedenia trasy DPB, stavebník: B&R Company, s.r.o., so sídlom Galandova 2, 811 06 BratislavaStiahnuť prílohu
12.09.2023Oznámenie o začatí stavebného konania stavba: „PREKLÁDKA TRAKČNÉHO VEDENIA A VEREJNÉHO OSVETLNIA KOŠICKÁ – MLYNSKÉ NIVY“ stavebné objekty: SO 3.80 PREKLÁDKA TRAKČNÉHO VEDENIA, SO 3.81 PREKLÁDKA VEREJNÉHO OSVETLENIA, stavebník: YIT ZWIRN 3 s.r.o., Svätoplukova II. 18892/2A, 821 08 Bratislava Stiahnuť prílohu
06.09.2023Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2023 zo dňa ....2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja Stiahnuť prílohu
06.09.2023Oznámenie o začatí stavebného konania, stavba: „Garážový dom, Záhradnícka ulica“stavebný objekt: SO G11-A Prekládka trakčného vedenia, stavebník: IVANKA LOGISTICS s.r.o., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Stiahnuť prílohu
06.09.2023Zámer na schválenie nájmu časti pozemku s parc. č. 988/2 a cesty III/1052 postavenej na tomto pozemku v k. ú. Nový Svet, Obec Nový Svet, za účelom vybudovania „IBV Pri Majeri JUH – Nový Svet, Obecná kanalizácia 2. etapa“, ako príklad osobitného zreteľa.Stiahnuť prílohu
06.09.2023Zámer na schválenie nájmu časti pozemku s parc. č. 15675/90 v k. ú. Ružinov, Mestská časť Bratislava - Ružinov, na účely parkovania“, ako príklad osobitného zreteľa.Stiahnuť prílohu
06.09.2023Zámer_nájom_ TENENET - osobitný zreteľStiahnuť prílohu
06.09.2023Návrh VZN o zriadení SŠ Myslenická 1_PK_Z BSKStiahnuť prílohu
06.09.2023Návrh VZN č. ...2023 o výške príspevkov v šk. zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v JŠ v ZP BSKStiahnuť prílohu
06.09.2023Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 62/2023 zo dňa 12.05.2023, ktorým bol schválený nájom spoločnosti Bilčík spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
06.09.2023Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 370/2021 zo dňa 11.06.2021, ktorým bol schválený predaj, nájom, zriadenie vecného bremena, podmienky realizácie a osobitné podmienky ochrany záujmov Bratislavského samosprávneho kraja, koncepčnej zmeny usporiadania areálu „Patrónka“, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
06.09.2023Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 48/2009 zo dňa 17.06.2009, ktorým bol schválený dlhodobý nájom stavby Fedákova ul. č. 5 v prospech nájomcu Občianske združenie Šanca pre nechcenýchStiahnuť prílohu
04.09.2023Zámer zameniť z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) za pozemok vo vlastníctve Obce Nová Dedinka Stiahnuť prílohu
21.08.2023Zámer nájmu nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa stavbu – zariadenie pestúnskej starostlivosti Kľukatá 36, súpisné číslo 1658, ktorá sa nachádza na parcele 3025/4 a priľahlý pozemok – ostatné plochy, ktorý sa nachádza na parcele 3025/1, zapísaných na liste vlastníctva číslo 2983 v k. ú Ružinov a ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, pre nájomcu: DOMOV- DÚHA o. z. so sídlom Pavlovova 5, 821 08 Bratislava, IČO: 30 854 865 Stiahnuť prílohu
18.08.2023Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy / školského zariadenia na rok 2023, uzatvorené v zmysle § 9 a § 9aa zákona č. 596/2003 Z.z.Stiahnuť prílohu
18.08.2023Zámer na schválenie urovnania právnych vzťahov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 19. 12. 2016 medzi Bratislavským samosprávnym krajom, ako predávajúcim a Mestom Pezinok, ako kupujúcim, a to tak, že Mesto Pezinok so sídlom Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, IČO: 00305022 je naďalej výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mesta Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, vedených na LV č. 4234Stiahnuť prílohu
08.08.2023Stavebné povolenie: CYKLOMOST - cykloturistické prepojenie mestských častí Bratislavy Dúbravka-Lamač km 0,311 51 - 0528 30Stiahnuť prílohu
04.07.2023Vyhlásenie VZN č. 4/2023 Stiahnuť prílohu
03.07.2023Kampus zdravia a športu, Bratislava - Petržalka Stiahnuť prílohu
08.06.2023Rozhodnutie - povolenia zmeny stavby pred dokončením, stavba: „Bratislavské podhradie – Vydrica, 1.etapa – Dopravné napojenie 1“Stiahnuť prílohu
06.06.2023Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 12/2023 zo dňa 27.01.2023, ktorým bol schválený nájom, zámena a zriadenie vecného bremena v prospech Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako prípad hodný osobitného zreteľa“Stiahnuť prílohu
01.06.2023Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja Stiahnuť prílohu
31.05.2023Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023Stiahnuť prílohu
25.05.2023Zámer nájmu časti priestorov v Zariadení komunitnej rehabilitácie GAUDEAMUS pre občianske združenie Rozvoj Dieťaťa so sídlom Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 45778183 ako prípad hodný osobitného zreteľa.Stiahnuť prílohu
25.05.2023Zámer nájmu časti cesty č. II/502 v k. ú. Dubová pre stavebníka ABUEL, s.r.o., so sídlom Šenkvická cesta 6325/14U, 902 01 Pezinok, IČO: 53703642 ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
25.05.2023Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 3/2023 zo dňa 12. 05. 2023 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým sa ruší VZN BSK č. 1/2023 zo dňa 27. 01. 2023 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
22.05.2023Oznámenie o pripomienkovaní ZU BSK za rok 2022Stiahnuť prílohu
22.05.2023Záverečný účet Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2022Stiahnuť prílohu
22.05.2023Uznesenie k Petícii za zachovanie SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BAStiahnuť prílohu
11.05.2023Oznámenie o začatí konania vo veci vydania stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením - stavba: „Bratislavské podhradie – Vydrica, 1.etapa – Dopravné napojenie 1"Stiahnuť prílohu
26.04.2023Zámer zmeny uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 477/2022 z 24.06.2022, ktorým bol schválený ktorým bol schválený návrh vybudovania Kempusu športu a zdravia Bratislavského samosprávneho kraja v Petržalke, prebytočnosti majetku, predaja a nájmu nehnuteľností v k. ú. Petržalka, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
26.04.2023Zámer zmeny uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 462/2022 z 08.04.2022, ktorým bol schválený nájom z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa v prospech nájomcu DOAS a.s., so sídlom Košická 5590/56, 821 08 Bratislava, IČO: 31 373 917 Stiahnuť prílohu
26.04.2023Zámer prenajať z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa v prospech nájomcu Bilčík spol. s r.o., so sídlom Šenkvická 12C, 902 01 Pezinok, IČO: 35 962 321Stiahnuť prílohu
26.04.2023Rozhodnutie stavebného povolenia - stavba: „Modernizácia údržbovej základne DPB a.s. – 3. ETAPA, ČASŤ 1: DEPO JURAJOV DVOR“Stiahnuť prílohu
25.04.2023Zámer na schválenie predĺženia a rozšírenia nájmu časti nebytových priestorov na Vranovskej 2 Bratislava, v správe Strednej odbornej školy technickej Vranovská 4 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
24.04.2023Zámer na schválenie nájmu časti školských priestorov v Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej, Drieňová 35, Bratislava, ZŠ SNP, Ostredková 14, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
24.04.2023Zámer osobitný zreteľ - nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Karlova Ves v správe GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie pre LIBELLUS PRECUM, o.z.Stiahnuť prílohu
18.04.2023Návrh VZN č. ... 2023 o výške príspevkov v šk. zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v JŠ v ZP BSKStiahnuť prílohu
17.04.2023Stavebné povolenie - stavba: „Modernizácia údržbovej základne DPB a.s. – 3. ETAPA, ČASŤ 1: DEPO JURAJOV DVOR“ stavebné objekty: SO E - 630 Prípojka VN, SO E - 632 Preložky a ochrany VN vedení, stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Stiahnuť prílohu
04.04.2023Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2023 zo dňa 31. marca 2023, o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
03.04.2023Informácia pre verejnosť - Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022-2026Stiahnuť prílohu
03.04.2023Zaverečné stanovisko k strategickému dokumentu Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022-2026Stiahnuť prílohu
20.03.2023Stavebné povolenie - stavba: „Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. – 3. etapa, časť 2 : Vozovňa Krasňany“ Stiahnuť prílohu
20.03.2023Rozhodnutie – stavebného povolenia - stavba: „Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. – 3. etapa, časť 2 : Vozovňa Krasňany“ Stiahnuť prílohu
16.03.2023Oznámenie o začatí stavebného konania stavba -Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. – 3. etapa, časť 2 Vozovňa KrasňanyStiahnuť prílohu
13.03.2023Zámer zámeny pozemkov z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Obcou Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná, IČO 00 400 009.Stiahnuť prílohu
13.03.2023Zámer prenajať z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa v prospech nájomcu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČO: 00 603 520 nehnuteľnosti, a to: pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 2667/10, nachádzajúcom sa v k. ú. Karlova Ves, obec Bratislava-Karlova Ves, okres Bratislava IV, vedenom na LV č. 1712, Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, a časti stavby so súp. č. 6038 postavenej na pozemku s parc. č. 2667/6 v k. ú. Karlova Ves, v rozsahu nájmu miestností 1-13 na prvom nadzemnom podlaží.Stiahnuť prílohu
13.03.2023Zámer osobitný zreteľ - nájom časti nehnuteľnosti SOŠ automobilovej a podnikania v Senci Mestu SenecStiahnuť prílohu
08.03.2023Kolaudačné rozhodnutie - stavba: : „Prekládka trakčného kombinovaného stožiara na Vajnorskej ulici“ členenú na stavebné objekty: SO 603.2 Prekládka stožiara trolejového vedenia, SO 603.3 Prekládka verejného osvetlenia, stavebník: Vajnorská s.r.o., Hradská 1/a, 821 07 Bratislava Stiahnuť prílohu
08.03.2023Oznámenia o začatí stavebného povolenia - stavba: „Modernizácia údržbovej základne DPB a.s. – 3. ETAPA, ČASŤ 1: DEPO JURAJOV DVOR“ stavebné objekty: SO E - 630 Prípojka VN, SO E - 632 Preložky a ochrany VN vedení, stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaStiahnuť prílohu
06.03.2023Stavebné povolenie - stavba: „POLYFUNKČNÝ OBJEKT TOMÁŠIKOVA ULICA – BRATISLAVA – NOVÉ MESTO“, stavebný objekt:, SO 101.51 Preložka trakčného stožiara DPB, stavebník: MERIUS, a.s., so sídlom Štefánikova 6/A, 811 05 Bratislava Stiahnuť prílohu
01.03.2023Zámer na zmenu časti uznesenia č. 514/2022 zo dňa 09.09.2022, ktorým sa schválil nájom nebytových priestorov časti budovy na Rovniankovej ulici č. 1, v k.ú. Petržalka, zapísanej na LV č. 2699 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti Stiahnuť prílohu
01.03.2023Zámer na nájom nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa na časť cesty č. III/1065 v rozsahu 1352 m2, a prislúchajúce časti pozemkov pod cestou parcela registra „C“ č. 182/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, a parcela registra „C“ č. 182/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v rozsahu nájmu 1000 m2 v k. ú. Dedinka pri Dunaji, obec Nová Dedinka, okres Senec, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, pre nájomcu: Style4Life, s.r.o. so sídlom Agátová 4D/3100, Bratislava 841 01, IČO: 44 959 222Stiahnuť prílohu
01.03.2023Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
28.02.2023Stavebné povolenie - stavba: „Polyfunkčný komplex GREEN ATRIUM“, SO 6.1.3 Preložka trolejového vedenia, SO 6.1.6 Ochrana napájacích vedení DPMB, stavebník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava Stiahnuť prílohu
14.02.2023Príloha: „Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. – 3. etapa, časť 2 : Vozovňa Krasňany“Stiahnuť prílohu
14.02.2023Oznámenie o začatí stavebného konania - stavba: „Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. – 3. etapa, časť 2 : Vozovňa Krasňany“ Stiahnuť prílohu
14.02.2023Príloha: Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. – 3. etapa, časť 2 : Vozovňa Krasňany“Stiahnuť prílohu
14.02.2023Oznámenie o začatí stavebného konania - stavba: „Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. – 3. etapa, časť 2 : Vozovňa Krasňany“ Stiahnuť prílohu
03.02.2023TS-TomášikovaStiahnuť prílohu
03.02.202323-4623-preložka stožiara TomášikovaStiahnuť prílohu
27.01.2023Oznámenie o začatí stavebného konania, stavba: „Polyfunkčný komplex Green Atrium“, stavebné objekty: SO 6.1.3 Preložka trolejového vedenia, SO 6.1.6 Ochrana napájacích vedení DPMB, stavebník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava Stiahnuť prílohu
Oznámenie o pripomienkovaní Návrh Rozpočtu BSK na roky 2023 - 2025Stiahnuť prílohu
Dôvodová správa návrhu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2023 - 2025Stiahnuť prílohu
Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2023 - 2025Stiahnuť prílohu
Zmena uznesenia 513_2022 _zámer zverejnenieStiahnuť prílohu
Zámer - zmena podmienok Zmluvy č. 12018Stiahnuť prílohu
Návrh VZN č. ...2023 o výške príspevkov v šk. zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v JŠ v ZP BSKStiahnuť prílohu
Oznámenia o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu: „Prekládka trakčného kombinovaného stožiara na Vajnorskej ulici“ členenú na stavebné objekty: SO 603.2 Prekládka stožiara trolejového vedenia, SO 603.3 Prekládka verejného osvetlenia, stavebník: Vajnorská s.r.o., Hradská 1/a, 821 07 Bratislava Stiahnuť prílohu
Návrh na schválenie nájmu a zámeny nehnuteľností medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Hlavným mestom Bratislavou, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Návrh na schválenie nájmu časti pozemku s parc. č. 4938/1 a cesty III/1065 postavenej na tomto pozemku v k. ú. Bernolákovo, Obci Bernolákovo, za účelom vybudovania „Technickej infraštruktúry Bernolákovo SO 01 – Rozšírenie cesty III/1065“, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Návrh na schválenie zámeny pozemkov medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Obcou Nová Dedinka, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Zámer – Tomášov-Mierová 3Stiahnuť prílohu
Zámer – Tomášov-Mierová 5Stiahnuť prílohu
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu: „Trolejbusová trať obratisko Žellova“ členenú na stavebné objekty: SO 601 Trolejové vedenie, SO 602 Ovládanie výhybiek, SO 603 Napájacie vedenie, SO 604 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia, SO 605 Preložka verejného osvetlenia. Stavebník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava Stiahnuť prílohu
Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK BSK na 1. polrok 2023Stiahnuť prílohu
Rozhodnutie -užívacieho povoleniana stavbu: „Trolejbusová trať Záhradnícka – Karadžičova“Stiahnuť prílohu
Oznam o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny krajStiahnuť prílohu
Oznámenie o OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy - účel nájmu poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore angiológia, o výmere 13,65 m2, Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, BratislavaStiahnuť prílohu
Všeobecne záväzné nariadenie Bratis​lavského samosprávneho kraja č. 4/2022 zo dňa 09. 09. 2022 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
Rozhodnutie – stavebného povolenia, stavba: „Prekládka trakčného kombinovaného stožiara na Vajnorskej ulici“ stavebné objekty: SO 603.2 Prekládka stožiara trolejového vedenia, SO 603.3 Prekládka verejného osvetlenia, stavebník: Vajnorská s.r.o., Hradská 1/a, 821 07 Bratislava Stiahnuť prílohu
Zámer zmeny uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 513/2022 zo dňa 09.09.2022, týkajúci sa zúženia rozsahu zámeny z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa nehnuteľnosti ( pozemky a stavby) v k.ú. Trnávka vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) za nehnuteľnosti - pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava v k ú. Staré Mesto a k.ú. Karlova Ves.Stiahnuť prílohu
Rozhodnutie- časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby: „Trolejbusová trať obratisko Žellova“ SO 601 Trolejové vedenie SO 602 Ovládanie výhybiek, SO 603 Napájacie vedenie, SO 604 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia, SO 605 Preložka verejného osvetlenia, stavebník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 BratislavaStiahnuť prílohu
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu: „Trolejbusová trať Záhradnícka – Karadžičova“Stiahnuť prílohu
Zámer - Donnerova - zámena - Trnávka - Karlova VesStiahnuť prílohu
Zámer - Donerova - zámena - Trnávka - PetržalkaStiahnuť prílohu
Zámer osobitný zreteľ - nájom časti cesty II.510 v k.ú. Miloslavov, obec MiloslavovStiahnuť prílohu
Zámer - schválenie uzavretia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na časť parcely č. 869/3 v k. ú. Chorvátsky Grob pre účel výstavby cyklotrasy, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Zámer - predĺženie nájmu objektu na Kľukatej ulici v Bratislave a priľahlého pozemku, ako prípad hodný osobitného zreteľa, zmenou uznesenia č. 882014 zo dňa 12. 12. 2014Stiahnuť prílohu
Zverejnenie PK Návrh VZN č. ...2022 o výške prísp. v ŠZ a výške úhrady nákl. na štúd. v JŠ v ZP BSKStiahnuť prílohu
Bratislavský samosprávny kraj v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer zameniť z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa nehnuteľnosti ( pozemky a stavby) v k.ú. Trnávka vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) za nehnuteľnosti - pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava v k ú. Staré Mesto a k.ú. Karlova Ves.Stiahnuť prílohu
Bratislavský samosprávny kraj v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať časť budovy – 2. nadzemné podlažie na Rovniankovej ulici, zapísanej na LV č. 2699, v k.ú. Bratislava – Petržalka so súpisným číslom 1656, postavenej na parc. č. 1404 ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je zabezpečenia dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti.Stiahnuť prílohu
Prekládka trakčného kombinovaného stožiara na Vajnorskej uliciStiahnuť prílohu
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda, OBJEKT -SO 601-00 Preložka VN 22 kV vzdušného vedenia v km 1,536 MZKStiahnuť prílohu
Zámer nájom časti budovy – prízemie/časť prízemia na Rovniankovej ulici, zapísanej na LV č. 2699, v k.ú. Bratislava – Petržalka so súpisným číslom 1656, postavenej na parc. č. 1404 ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je poskytovanie sociálnych služiebStiahnuť prílohu
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 3/2022 zo dňa 24. 06. 2022 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisovStiahnuť prílohu
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu: „Trolejbusová trať obratisko Žellova“ stavebník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 BratislavaStiahnuť prílohu
Oznámenie o verejnom prerokovaní strategického dokumentu "Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 – 2026"Stiahnuť prílohu
Oznámenie o možnosti verejného pripomienkovania strategického dokumentu "Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 – 2026"Stiahnuť prílohu
Zámer schválenia zámeny pozemkov a cestných telies medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Mestom Modra, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Zámer na schválenie nájmu časti školských priestorov v Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej, Drieňová 35, Bratislava, Mestskej časti Bratislava Ružinov, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Návrh na schválenie vybudovania kempusu športu a zdravia Bratislavského samosprávneho kraja v Petržalke, prebytočnosti majetku, predaja a nájmu nehnuteľností v k. ú. Petržalka, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Návrh na schválenie predaja novovytvorených pozemkov s parc. č. 3253/218, 3253/219 a 3253/220 vrátane garáží umiestnených na týchto pozemkoch v k.ú. Záhorská Bystrica v areáli bývalého stredného odborného učilišťa v prospech vlastníkov bytov priľahlej bytovky, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Návrh na schválenie predaja novovytvorených pozemkov s parc. č. 13885/4, 13885/5 a 13885/6 v k.ú. Gajary v prospech vlastníkov priľahlých pozemkov, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2022 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnyh službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisovStiahnuť prílohu
Zámer - zmena podmienok prenájmu časti parciel č. 17063/22 a č. 17063/33 vedené v k. ú. Nové mesto, ako prípad hodný osobitného zreteľa, zmenou uznesenia č. 267/2020Stiahnuť prílohu
Zámer - predaj parcely v k. ú. Staré mesto, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Zámer na nájom časti školských priestorov Strednej odbornej školy technickej, Vranovská 4, Bratislava spoločnosti Security management s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Informácia o potrebách trhu prace a o možnostiach vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti BSK 2023/2024Stiahnuť prílohu
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022Stiahnuť prílohu
Rozhodnutie – povolenie užívania podobjektu: SO 13.A.2a Zrušenie električkového priecestia Račianska - Janoškova stavebného objektu: SO 13.A.2 Stavebné úpravy v križovatke – električkové priecestie stavby: SO 13 Úprava križovatky Račianska - Skalickátvoriacej súčasť hlavnej stavby: „Polyfunkčný bytový dom Račianska“ stavebník: GUTHAUS s.r.o. Mýtna 48, 811 07 Bratislava Stiahnuť prílohu
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2022 zo dňa 08. 04. 2022 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2022 zo dňa 08. 04. 2022 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
Zámer na prevod majetku BSK (v správe DSS KAMPINO) formou priameho predaja – predajné zvyšky vozidla Škoda Octavia Combi, EČV: BT355FHStiahnuť prílohu
Zámer na prevod majetku BSK formou priameho predaja – predajné zvyšky vozidla Škoda Octavia Combi, EČV: BL191LBStiahnuť prílohu
Oznámenie o pripomienkovaní Návrhu II. zmeny rozpočtu BSK za rok 2022Stiahnuť prílohu
II. zmena rozpočtu BSK v roku 2022Stiahnuť prílohu
Povolenie zmeny stavby pred dokončením, stavebný objekt: SO 13 Úprava križovatky Račianska – Skalická, podobjekt: SO 13.A.2 Stavebné úpravy v križovatke - električkové priecestie, stavebník: GUTHAUS s.r.o. Mýtna 48, 811 07 BratislavaStiahnuť prílohu
Zámer - HC SLOVAN a VKPStiahnuť prílohu
Zámer prenájmu nehnuteľností z dôvodu osobitného zreteľa v prospech nájomcu P3 SENEC I s.r.o.Stiahnuť prílohu
Zámer prenájmu nehnuteľností z dôvodu osobitného zreteľa v prospech nájomcu DOAS a. s.Stiahnuť prílohu
Zámer na nájom nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa na časti cesty č. II/502Stiahnuť prílohu
Zámer na nájom časti nehnuteľnosti - SOŠ automobilovej a podnikania Senec ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Návrh VZN BSK č. ...2022 o výške príspevkov v ŠZ a výške úhrady nákladov na štúdium v JŠ v ZP BSKStiahnuť prílohu
Návrh VZN o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku z vlastných príjmov BSK jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti BSKStiahnuť prílohu
Oznámenie o pripomienkovaní ZU BSK za rok 2021Stiahnuť prílohu
Návrh Záverečného účtu BSK za rok 2021Stiahnuť prílohu
Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením, stavebný objekt: SO 13 Úprava križovatky Račianska - Skalická, podobjekt: SO 13.A.2 Stavebné úpravy v križovatke - električkové priecestie, stavebník: GUTHAUS s.r.o. Mýtna 48, 811 07 BratislavaStiahnuť prílohu
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania, stavebný objekt: SO 13 Úprava križovatky Račianska - Skalická, podobjekt: SO 13.A.2 Stavebné úpravy v križovatke - električkové priecestie, stavebník: GUTHAUS s.r.o. Mýtna 48, 811 07 BratislavaStiahnuť prílohu
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - prevádzkovanie skladu (7 m2) - Poliklinika Karlova vesStiahnuť prílohu
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2021 zo dňa 17. 12. 2021 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2021 zo dňa 17. 12. 2021 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja Stiahnuť prílohu
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 17. 12. 2021 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 17. 12. 2021, o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja Stiahnuť prílohu
Zverejnenie rozhodnutia - stavba Električková trať Detvianska – Záhumenice, Rustaveliho ul.Stiahnuť prílohu
Cyklomost -Cyklo prepojenie MČ Dubravka-LamacStiahnuť prílohu
Rozhodnutia – užívacie povolenie stavby: „Električková trať Americké námestie“ stavebník: Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava Stiahnuť prílohu
Rozhodnutia – stavebné povolenie stavby: „Trolejbusová trať Záhradnícka – Karadžičova, stavebník: Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 BratislavaStiahnuť prílohu
Oznámenie o pripomienkovaní Návrh Rozpočtu BSK na roky 2022 - 2024Stiahnuť prílohu
Návrh rozpočtu BSK na roky 2022 – 2024 Stiahnuť prílohu
Návrh na schválenie majetkovo právneho vysporiadania častí oplotenia vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja nachádzajúcich sa v okolí areálu SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej ulici v Bratislave formou dohody o urovnaní ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022Stiahnuť prílohu
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja Stiahnuť prílohu
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2020 zo dňa 11.11.2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
Návrh na určenie prebytočného majetku a schválenie predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja nachádzajúceho sa v k. ú. Plavecké Podhradie a v k. ú. Sološnica obci Plavecké Podhradie, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Rozsah hodnotenia Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 – 2026Stiahnuť prílohu
Oznámenia o začatí stavebného konania stavby: „Trolejbusová trať Záhradnícka – Karadžičova, stavebník: Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 BratislavaStiahnuť prílohu
Zámer - schválenie prenájmu časti nehnuteľnosti – jedálne SOŠ automobilovej a podnikania Senec a zmeny uznesenia č. 99/2016 ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Zámer na nájom nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa na časť cesty č. II/503 v rozsahu nájmu 735 m2, v k. ú. Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
Zmluva o použití diela Cyklomost - Cykloturistické prepojenie mestských častí Bratislava - LamačStiahnuť prílohu
Zámer na na schválenie zmeny Uznesenia Z BSK č. 31/2015 v časti B bode B.2 zo dňa 24. 04. 2015 v znení Uznesenia Z BSK č. 356/2021 zo dňa 29.03.2021 a uzatvorenie Dodatku č. 5 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti uzatváranej medzi bratislavským samosprávnym krajom a nájomcom Družstvo lekárov Zrkadlový z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je zachovanie poskytovania zdravotnej starostlivostiStiahnuť prílohu
Návrh na určenie prebytočného majetku a schválenie predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja nachádzajúceho sa v k. ú. Plavecké Podhradie a v k. ú. Sološnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa obci Plavecké PodhradieStiahnuť prílohu
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030)Stiahnuť prílohu
VZN BSK č. 3/2021 zo dňa 10. 09. 2021 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja Stiahnuť prílohu
Električková trať Americké námestie - oznámenie o začatí kolaudačného konaniaStiahnuť prílohu
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu „Trolejbusová trať obratisko Žellova“Stiahnuť prílohu
21-07671- ET Detvianska - Záhumenice -oznámenie vrStiahnuť prílohu
Zámer prenajať z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa Odbornému učilišťu, so sídlom Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava, IČO: 30 841 801, nehnuteľnostiStiahnuť prílohu
Zverejnenie PK - Návrh VZN BSK č. ...2021 o výške príspevkov v ŠZ a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v ZP BSKStiahnuť prílohu
21-07567-TT obratisko ŽelovaStiahnuť prílohu
Informácia o oznámení o strategickom dokumente „Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 - 2026Stiahnuť prílohu
21-05988-40-ET DKR - upovedomenie účastníkov konania o predložení spisuStiahnuť prílohu
Rozsah hodnotenia Bratislava SMART regionStiahnuť prílohu
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2021Stiahnuť prílohu
Vyhlásenie úplného znenia VZN č. 2/2021Stiahnuť prílohu
21-05988- ET DKR - rozhodnutieStiahnuť prílohu
Bratislavský samosprávny kraj v zmysle ustanovenia § 31 ods. 7 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o potrebách trhu práce a o možnostiach vzdelávania a prípravy v stredných školách v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
Zámer prenajať a predať časť svojho majetku z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa subjektom Cambridge International Communications s.r.o. a design factory, o.z. Stiahnuť prílohu
Zámer na nájom nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa na časti cesty č. III/1059 v rozsahu nájmu 2400 m2 , v k. ú. Chorvátsky Grob, obec Chorvátsky Grob, okres Senec, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
Oznámenie o pripomienkovaní ZU BSK za rok 2020Stiahnuť prílohu
Návrh Záverečného účtu BSK za rok 2020Stiahnuť prílohu
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021Stiahnuť prílohu
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2019 zo dňa 13. 12. 2019 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2021 zo dňa 29.03.2021Stiahnuť prílohu
ET DKR - upovedomenie o odvolaníStiahnuť prílohu
ET DKR -oznámenie o začatí KKStiahnuť prílohu
Informácia o oznámení - Stratégia Bratislava SMART RegionStiahnuť prílohu
Rozhodnutie MDV SR č.16153_2021_SŽDD_42259 zo dňa 6.4.2021 Stiahnuť prílohu
VZN BSK č. 1/2021 zo dňa 29.03.2021 ktorým sa mení VZN č. 8/2019 zo dňa 13. 12. 2019 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
ET Dúbravsko-Karloveská radiála v úseku km 0,000-2,800 -RozhodnutieStiahnuť prílohu
ET DKR - Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením - VVStiahnuť prílohu
ET DKR v úseku km 4,953-6,768-Rozhodnutie č. 16153_2021_SŽDD_31234 zo dňa 12.03.2021Stiahnuť prílohu
ET DKR v úseku km 0,000-0,059-Rozhodnutie č. 16153_2021_SŽDD_33661 zo dňa 17.03.2021Stiahnuť prílohu
Zámer - nájom časti cesty č. II/503 v k. ú. Senec z dôvodu plánovanej výstavby križovatky, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Zámer - schválenie predĺženia nájmu objektu na Kľukatej ulici v Bratislave, súpisné č. 1658, ako prípad hodný osobitného zreteľa, zmenou uznesenia č. 88/2014Stiahnuť prílohu
Zámer - prenajať hnuteľný a nehnuteľný majetok z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spoločnosti Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, a. s.Stiahnuť prílohu
Zámer - prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spoločnosti Regionálne cesty Bratislava a. s. Stiahnuť prílohu
Petícia za zachovanie lesa v rekreačnej zóne jazera Štrkovka, Ivanka pri Dunaji a zrušenie trasovania komunikácie Tangenty v blízkosti obytných zónStiahnuť prílohu
Zámer_nájom časti priestorov SOŠ Na Pántoch_osobitný zreteľStiahnuť prílohu
Zámer -zmena podmienok nájmu a uznesenia DL Zrkadlový hájStiahnuť prílohu
Oznámenie o termíne a mieste verejného prerokovania PHRSR BSK na roky 2021-2027 (s výhľadom do 2030)Stiahnuť prílohu
Informácia o správe o hodnotení PHRSR BSK na roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030)Stiahnuť prílohu
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. ..../2021 zo dňa 29. 03. 2021Stiahnuť prílohu
ET DKR v úseku km 0,000 - 2,800 - oznámenie KK_ VVStiahnuť prílohu
Rozhodnutie MDV SR č. 16153_2021_SŽDD_24890 zo dňa 26.02.2021Stiahnuť prílohu
Petícia proti výstavbe novej komunikácie cez obytnú zónu Dombale I.Stiahnuť prílohu
ET Dúbravsko-Karloveská radiála - oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - VVStiahnuť prílohu
Zámer zámeny medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Hlavným mestom SR, BratislavouStiahnuť prílohu
ET Dúbravsko-Karloveská radiála-zverejnenie žiadosti stavebníka o zmenu stavby pred jej dokončenímStiahnuť prílohu
ET Dúbravsko-Karloveská radiála, km 0,000-2,800-upovedomenie o podaní odvolaniaStiahnuť prílohu
ET Dúbravsko-Karloveská radiála, km 4,953-6,768-upovedomenie ÚK-verejná vyhláškaStiahnuť prílohu
ET Dúbravsko-Karloveská radiála, km 2,800-4,953 - Upovedomenie účastníkov konaniaStiahnuť prílohu
Rozsah hodnotenia PHRSR BSK na roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030)Stiahnuť prílohu
Bratislavské podhradie-Vydrica-I.etapa-Dopravné napojenie 1-SP-VVStiahnuť prílohu
ET_D_K_radiala_09830_2020_CDD_24_predlzenie_predcasneho_uzivania_vvStiahnuť prílohu
ET_D_K_radiala_09831_2020_CDD_9_predlzenie_predcasneho_uzivania_vvStiahnuť prílohu
stavebne_povolenie_NS_MHD_2_cast_Bosakova_Janikov_dvor_vvStiahnuť prílohu
Zámer zámeny medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Hlavným mestom SR, BratislavouStiahnuť prílohu
ET_D-K_radiala_1_cast_dorucenie_oznamenia_09831_2020_CDD_3_o_zacati_konania_vvStiahnuť prílohu
Zámer - prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spoločnosti Regionálne cesty Bratislava a. s. Stiahnuť prílohu
ET_D-K_radiala_2_cast_dorucenie_oznamenia_09830_2020_CDD_3_o_zacati_konania_vv“Stiahnuť prílohu
Petícia za okamžité pozastavenie praxe denných a externých študentiek a študentov SOŠ pedagogickej so sídlom Bullova 2, BratislavaStiahnuť prílohu
Bratislavské podhradie-Vydrica, I.etapa-Dopravné napojenie 1-žiadosť stavebníkaStiahnuť prílohu
Bratislavské podhradie-Vydrica, I.etapa-Dopravné napojenie 1 - oznámenie o začatí konaniaStiahnuť prílohu
VZN BSK č. 5 zo dňa 11.11.2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
Zámer -zmena uznesenia DL Zrkadlový hájStiahnuť prílohu
Oznámenie o pripomienkovaní Návrh Rozpočtu BSK na roky 2021 - 2023Stiahnuť prílohu
Návrh uznesenia návrhu rozpočtu 2021 - 2023Stiahnuť prílohu
BSK návrh rozpočtu 2021 - 2023Stiahnuť prílohu
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2020 zo dňa 11.11.2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021Stiahnuť prílohu
Návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho krajaStiahnuť prílohu
ET_Detvianska_Zahumenice_Rustaveliho_ul_urcenie_opatrovnikaStiahnuť prílohu
Zámer zmeny Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 176/2019 v časti A bode A.1 zo dňa 20.09.2019Stiahnuť prílohu
Rozhodnutia o povolení stavby – „Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda, objekt SO 601-00 Preložka VN 22 kV vzdušného vedenia v km 1,536 MKZ“Stiahnuť prílohu
ET_DK_radiala_ziadost_o_povolenie_predcasneho_uzivania_3_cast_ZVEREJNENIE_INFORMACIE_EIA“Stiahnuť prílohu
Informácia o verejnom prerokovaní- Plán udržateľnej mobility BSKStiahnuť prílohu
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 4/2020 zo dňa 04.09.2020 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2020 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Stiahnuť prílohu
ET Detvianska-Záhumenice-Rustaveliho ul_povolenie predčasného užívaniaStiahnuť prílohu
Zverejnenie - Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania na stavbu Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III-1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna VodaStiahnuť prílohu
Zverejnenie - Oznámenie o začati stavebného konania pre stavbu Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III-1059 Chorvátsky Grob - Čierna Voda, SO 601-00Stiahnuť prílohu
zámer_ osobitný zreteľ – nájom časti parcely č. 508/2, k. ú. Ivanka pri Dunaji, obec Ivanka pri Dunaji EURO INVEST Development, s. r. o.Stiahnuť prílohu
Zverejnenie PK-Návrh VZN č. ...2020, kt. sa mení VZN č. 1-2020 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSKStiahnuť prílohu
Nastúpenie náhradníka - ZastupiteľstvoStiahnuť prílohu
ET Detvianska-Záhumenice_oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovanímStiahnuť prílohu
VZN BSK č. 3/2020 - zo dňa 26. 06. 2020 ktorým sa zriaďuje Spojená škola so sídlom Ostredková 10, 821 02 Bratislava ...s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná športová škola a súčasťou Školská jedáleň Stiahnuť prílohu
VZN BSK č. 2/2020 - zo dňa 26. 06. 2020 ktorým sa zriaďuje Spojená škola so sídlom Pankúchova 6, 851 04 Bratislava s organizačnými zložkami Základná škola a Gymnázium a súčasťami Školský klub detí a Školská jedáleň Stiahnuť prílohu
ET_Detvianska_Záhumenice-Rustaveliho ul._opatrovník_vvStiahnuť prílohu
Parkovisko_pri_cintoríne_Vrakuňa-I.časť_rekonštrukcia_parkoviska_predĺženie platnosti_SP_vvStiahnuť prílohu
Petícia za zriadenie osobnej železničnej stanice BRATISLAVA – VÝCHODNÉ a jej zaradenie do siete BIDStiahnuť prílohu
Zámer na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a nájomných zmlúv na Starej Vajnorskej č. 14 v Bratislave ako súčasť majetkovoprávneho vysporiadania, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2020Stiahnuť prílohu
Zámer prenajať nehnuteľný a hnuteľný majetok spol. RCB a.s., ktorý bude predložený na rokovanie zastupiteľstva BSK dňa 26.06.2020 Stiahnuť prílohu
Zverejnenie PK - Návrh VZN o zriadení SŠ, OstredkováStiahnuť prílohu
Zverejnenie PK - Návrh VZN o zriadení SŠ, PankúchovaStiahnuť prílohu
Zverejnenie - zámer - byty PezinokStiahnuť prílohu
Potreby trhu práce a očakávaný počet žiakov 1. ročníka_2021-2022_BSKStiahnuť prílohu
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny krajStiahnuť prílohu
Oznámenie o začatí obstarávania Aktualizácia č. 2 Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchuStiahnuť prílohu
Parkovisko pri cintorine Vrakuna I.cast Rekonstrukcia parkoviska oznamenie o zacati konania vvStiahnuť prílohu
Zámer na nájom pozemkov v k. ú. Tomášov z dôvodu plánovanej výstavby cyklotrasy, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Zámer na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a nájomných zmlúv na Starej Vajnorskej č. 14 v Bratislave ako súčasť majetkovoprávneho vysporiadania, ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Záverečný účet BSK za rok 2019Stiahnuť prílohu
Oznámenie-o-pripomienkovaní- Záverečného účtu BSK za rok 2019Stiahnuť prílohu
I. zmena rozpočtu BSK v roku 2020Stiahnuť prílohu
Záverečný účet BSK za rok 2019 uznesenieStiahnuť prílohu
Návrh VZN č. ...2020 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSKStiahnuť prílohu
SO_13_Úprava_križovatky_Račianska_Skalická_stavebné povolenie_vvStiahnuť prílohu
NS MHD_2.časť_Bosákova-Janíkov dvor_oznámenie o začatí stavebného konania_vvStiahnuť prílohu
ET D-K radiála_žiadosť o predčasné užívanie_etapa 0.000-0.059_ZVEREJNENIE INFORMÁCIE podľa zákona EIA_vvStiahnuť prílohu
doložka vykonateľnostiStiahnuť prílohu
ET D-K radiála doručenie rozhodnutia 02510 2020-CDD-57 vv 2 neznámy pobytStiahnuť prílohu
ET D-K radiála rozhodnutie 02510 2020 CDD 57 predčasné užívanieStiahnuť prílohu
NS MHD 2.časť Bosákova ul. - Janíkov dvor ZVEREJNENIE INFORMÁCIEStiahnuť prílohu
Petícia proti hlučnosti novej električkovej trate v Karlovej Vsi, ktorá bola realizovaná v dňoch 29.12.2019 až do 31.12.2019Stiahnuť prílohu
ET D-K radiala_dorucenie rozhodnutia_02510_2020_CDD-57_vvStiahnuť prílohu
ET D-K radiála_2.časť_predčasné užívanieStiahnuť prílohu
doložka vykonateľnostiStiahnuť prílohu
Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v stavbe so súp. č. 1542, postavenej na pozemku s parc. č. 797, v k.ú. Petržalka, o celkovej výmere 340,75 m2 spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľaStiahnuť prílohu
Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v stavbe so súp. č. 1542, postavenej na pozemku s parc. č. 797, v k.ú. Petržalka, o celkovej výmere 340,75 m2 spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa
Zámer bezodplatného prevodu preložky vysokotlakového plynovodu DN 500 v k. ú. Riadok a Obora
SO 13 Úprava križovatky Račianska – Skalická_oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu verejnou vyhláškou
Zverejnenie určeného počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2020/2021
Bratislavský samosprávny kraj zverejňuje v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia financovaných podľa osobitného predpisu pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti pre školský rok 2020/2021
ET D-K radiála_doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
rozhodnutie č. 08697_2019_CDD-38 zo dňa 18.12.2019
SO 13 Úprava križovatky Račianska – Skalická_ZVEREJNENIE INFORMÁCIE
ET D-K radiála_doručenie povolenia na predčasné užívanie_vv
ET D-K radiála_povolenie na predčasné užívanie_vv
Oznámenie o pripomienkovaní Návrh Rozpočtu BSK na roky 2020 – 2022
Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022
Zverejnenie určeného počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2020/2021
Bratislavský samosprávny kraj zverejňuje v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia financovaných podľa osobitného predpisu pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti pre školský rok 2020/2021
Návrh určeného počtu žiakov prvých ročníkov bol prerokovaný so zriaďovateľmi stredných škôl v Bratislavskom kraji. Územná školská rada Bratislavského samosprávneho kraja návrh prerokovala dňa 29.10.2019 a odporučila ho na schválenie. Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu Bratislavského samosprávneho kraja návrh prerokovala dňa 29. 10. 2019 a odporučila ho na schválenie
Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2020
Zámer prenajať nehnuteľný a hnuteľný majetok spol. RCB a.s., ktorý bude predložený na rokovanie zastupiteľstva BSK dňa 13.12.2019
Zámer zámeny pozemkov a stavieb medzi BSK a Hlavným mestom SR Bratislavou, ktorý bude predložený na rokovanie zastupiteľstva BSK dňa 13.12.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Zámer – zámena pozemkov v k.ú. Senec z dôvodu potreby úpravy hranice parcely
Zámer – zámena pozemkov v areáli v areáli Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia na Skalickej ulici v Bratislave za účelom majetkovoprávneho vysporiadania
Električková trať Dúbravsko Karloveská radiála_Oznámenie o začatí konania č. 10067_2019_CDD-7 zo dňa 12.11.2019
Doručenie oznámenia Bratislavského samosprávneho kraja_špeciálneho stavebného úradu č. 10067_2019_CDD-7 zo dňa 12.11.2019 účastníkom konania s pobytom neznámym – verejná vyhláška
Výsledok vybavenia petície rodičov a žiakov SPŠ dopravnej, Kvačalova 20, Bratislava, proti zaberaniu priestorov a za skultúrnenie priestorov školy
Zámer – prenájom pozemku Gymnázium Hubeného – MČ Rača
Električková trať Dúbravsko Karloveská radiála_Oznámenie o začatí konania č. 10067_2019_CDD-7 zo dňa 12.11.2019
Doručenie oznámenia Bratislavského samosprávneho kraja_špeciálneho stavebného úradu č. 10067_2019_CDD-7 zo dňa 12.11.2019 účastníkom konania s adresou neznámou – verejná vyhláška
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála_žiadosť o povolenie predčasného užívania v rozsahu PS a SO v km 4,953 – 6,768_ZVEREJNENIE INFORMÁCIE podľa zákona EIA
Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála_žiadosť o povolenie predčasného užívania_kópia žiadosti zo dňa 28.10.2019_a_kópia doplnenia žiadosti zo dňa 31.10.2019
Zámer – Chorvátsky Grob
Zámer – nájom Hrubá Borša – os. zreteľ
Zámer – nájom S.E.I.N. sollertia s.r.o. – os. zreteľ
Električková trať Americké námestie - stavebné povolenie
Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála_doručenie oznámenia o začatí konania verejnou vyhláškou účastníkom konania s pobytom neznámym
Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra BSK
Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála_doručenie oznámenia o začatí konania verejnou vyhláškou účastníkom konania s adresou neznámou
Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála_návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia_predčasného užívania_ZVEREJNENIE INFORMÁCIE podľa zákona EIA
Zámer osobitný zreteľ – zámena pozemkov BSK – Ivanka pri Dunaji
Zámer osobitný zreteľ – nájom časti parcely č. 508_2 k. ú. Ivanka pri Dunaji EURO INVEST Development
Zámer osobitný zreteľ – zmena časti a doplnenie uzn. Z BSK č. 49_2009 z 17.06.2009 – HESTIA n.o.zreteľ
Zámer – FINAL – LT Invest s.r.o.
Zámer – FINAL – RCB a.s.
Návrh VZN č. …2019 ktorým sa mení VZN č. 5-2019 o výške príspevkov v ŠZ a výške úhrady nákladov na štúdium v JŠ v ZP BSK
Trolejbusová trať obratisko Žellova – stavebné povolenie
Električková trať Americké námestie – oznámenie o začatí stavebného konania
Električková trať Detvianska – Záhumenice Rustaveliho ulica – stavebné povolenie
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie územných dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019
Trolejbusová trať obratisko Žellova – oznámenie o začatí stavebného konania
Električková trať Detvianska – Záhumenice Rustaveliho ul._oznámenie o začatí stavebného konania
Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála – informácia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
Nárvh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018
Návrh na zrušenie časti Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 100/2017 zo dňa 29.09.2017 a schválenie zmeny časti Uznesenia č. 51/2016 zo dňa 10.06.2016 v znení uznesenia č. 58/2016 zo dňa 24.06.2016 a časti Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 65/2017 zo dňa 23.06.2017 z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom predloženia projektu s názvom „Centrum performatívnych a vizuálnych umení“, realizovaného pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Návrh na zmenu časti Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 51/2016 zo dňa 10.06.2016 v znení uznesení č. 58/2016 zo dňa 24.06.2016 a č. 100/2017 zo dňa 29.092017 a časti Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 65/2017 zo dňa 23.06.2017 v znení uznesenia č. 100/2017 zo dňa 29.09.2017 a na schválenie zmeny spôsobu započítania investícií za nájomné Nadácii Cvernovka, ktorej bol prenajatý areál bývalej SOŠ chemickej, Račianska 78, Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zámer bezodplatného prevodu z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa – vysokotlakový plynovod
Návrh VZN ktorým sa zriaďuje Spojená škola so sídlom Bratislavská 44, 900 45 Malinovo s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku a súčasťami Školský klub detí, Školský internát a Školská jedáleň
Návrh VZN o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019-2022
Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Senecká 2, Pezinok a schválenie prenájmu časti budovy na Komenského 27, ktorá je v správe SOŠ, Myslenická 1, Pezinok ako prípad hodný osobitného zreteľa
Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála – rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia
Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála“ – oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia
Zámer prenájmu z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa – zámer zriadenia spojenej školy Pankúchova 6, Bratislava
Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála – Oznámenie o podaní žiadosti INFORMÁCIA
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č.31/2009 zo dňa 17. 06. 2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu
Zámer nájomcovi Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Prílohy k Prac. návrhu VZN č. ..2019 o poskytovaní príspevkov z vlast. príjmov BSK JŠ a ŠZ v ZP BSK
Pracovný návrh VZN č. ..201VZN 2019 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov BSK jaz. školám a školským zariad. v ZP BSK
Pracovný návrh VZN č. ..2019 o výške príspevkov v ŠZ a …. v ZP BSK
Návrh rozpočtu BSK 2019 – 2021 Materiál
Určenie počtu žiakov prvých ročníkov SŠ,2019-20
Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka – Century Residence SO 301 Rozšírenie komunikácie Trnavská stavebné povolenie
Návrh rozpočtu BSK na roky 2019 – 2021
Návrh uznesenia a dôvodová správa
Material Z BSK, TK Gorazdova, osobitný zreteľ
Zámer-predaj z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa k.ú. Plavecké Podhradi a k.ú. Sološnica
OS Škultétyho-info o začatí kolaudačného konania
Informácia o Oznámení o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj“Stiahnuť prílohu
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj“Stiahnuť prílohu
Kolaudačné rozhodnutie na stavbu: „Trolejbusová trať obratisko Žellova“ členenú na stavebné objekty: SO 601 Trolejové vedenie, SO 602 Ovládanie výhybiek, SO 603 Napájacie vedenie, SO 604 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia, SO 605 Preložka verejného osvetlenia Stiahnuť prílohu
zámer - zmena podmienok Zmluvy č. 12018Stiahnuť prílohu
Zmena uznesenia 513_2022 _zámer zverejnenieStiahnuť prílohu
Obchvat Malokarpatského regiónu II/502 Pezinok- Modra Obchvat II/ 503 Viničné obchvatStiahnuť prílohu
Zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy/školského zariadenia na rok 2023, uzatvorené v zmysle §9 a §9aa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Stiahnuť prílohu
13.07.2023Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku ŠI Pekná cesta 4, Bratislava na rok 2023
Stiahnuť prílohu
13.07.2023Zmluva č. 46/2023-OŠMŠ o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku jazykovej školy / školského zariadenia na rok 2023 Stiahnuť prílohu
13.07.2023Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku ŠI Pekná cesta 4, Bratislava na rok 2023Stiahnuť prílohu
Prejsť na obsah