Úvod Otvorená župa Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie  Bratis​lavského samosprávneho kraja č. 4/2022 zo dňa 09. 09. 2022 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

Všeobecne záväzné nariadenie Bratis​lavského samosprávneho kraja č. 3/2022 zo dňa 24. 06. 2022 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2022 zo dňa 08. 04. 2022 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2022 zo dňa 08. 04. 2022 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

132.4 KB
135.4 KB
716.2 KB
198.9 KB
249.7 KB
174 KB
1.3 MB
555.2 KB
208.8 KB
439.3 KB
VZN BSK č. 5 zo dňa 11.11.2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
587.7 KB
456.7 KB
32.4 KB
402.9 KB
433.5 KB
353.9 KB
863.6 KB
483.9 KB
849.9 KB
543.8 KB
215.7 KB
324 KB
237.2 KB
564.7 KB
1 MB

Hlavné menu

Aktuálne správy