Úvod Otvorená župa Sprístupňovanie informácií

Sprístupňovanie informácií

Sprístupňovanie informácií

Bratislavský samosprávny kraj poskytuje informácie na základe žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií). Ak sa rozhodnete využiť toto právo, prosíme, vyplňte žiadosť o poskytnutie informácie.

Odborným gestorom realizácie zákona o slobodnom prístupe k informáciám Úradu Bratislavského samosprávneho kraja je Oddelenie právne. Pri použití jednej z uvedených foriem žiadostí je nutné uviesť nasledujúce náležitosti:

  • Meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa
  • Adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa
  • Požadované informácie
  • Navrhovaný spôsob sprístupnenia informácií (napr. e- mailom, poštou….)

Formy žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.:

Elektronicky:

Zaslaním žiadosti s uvedením náležitosti (meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje) na e-mail:
informacie@region-bsk.sk.

Osobne:

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Sabinovská 16, Bratislava

Telefonicky:

02/4826 4166

Listovou zásielkou na adresu:

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25

Sadzobník poplatkov

1. kopírovanie a skenovanie dokumentov:
a) formátu A4/A3 jednostranné/odojstranné: 0,00 EUR
b) skenovanie dokumentov: 0,00 EUR
2. tlač elektronických dokumentov:
formátu A4/A3 jednostranné/odojstranné: 0,00 EUR

3. technický nosič dát:
CD / DVD nosič: 0,00 EUR

4. telefonické a e-mailové spojenie:
a) faxové: 0,00 EUR
b) zaslanie e-mailu: 0,00 EUR

5. písomné informácie sa zasielajú doporučenou zásielkou. Cena za dobierku sa určuje ako súčet poštovného, poplatku za dobierku
a poplatku za platbu poštovou poukážkou, ktorá je určená cenníkom podľa Tarify poštových služieb.

6. Pri osobnom prevzatí informácie sa náklady uhrádzajú v hotovosti v pokladni Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.

Žiadateľ realizuje úhrady nákladov za sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom:

a) v hotovosti do pokladne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja Sabinovská 16, Bratislava, II. poschodie, číslo dverí 219

b) bezhotovostným prevodom na účet Bratislavského samosprávneho kraja vedený v Štátnej pokladnici

č. účtu: SK17 8180 0000 0070 0048 7447
konštantný symbol 0558
variabilný symbol 223001

c) poštovým peňažným poukazom „U“ na účet Bratislavského samosprávneho kraja vedený v Štátnej pokladnici

č. účtu: SK17 8180 0000 0070 0048 7447
konštantný symbol 0558
variabilný symbol 223001

V súlade s § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. sa úhrada odpúšťa, pokiaľ jej celková výška nepresahuje sumu 0,50 €. Zároveň príslušný vedúci odboru úradu môže podľa čl.. VI, bodu 2 smernice č. 7/2002 v odôvodnených prípadoch odpustiť zaplatenie úhrady za sprístupnenie informácií. Takým prípadom môže byť najmä ťaživá finančná situácia žiadateľa, prípadne iné dôvody hodné osobitného zreteľa.

Hlavné menu

Aktuálne správy

Prejsť na obsah