Participatívne rozpočty už aj na našich župných školách. Čo to znamená?

1602

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spustili pilotný ročník zavádzania školských participatívnych rozpočtov.

Zámerom projektu je podporiť aktívne občianstvo mladých ľudí – žiakov stredných škôl prostredníctvom zavádzania participatívnych rozpočtov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Školský participatívny rozpočet je nástroj, ktorý pomáha meniť školu k lepšiemu. Žiaci dostanú príležitosť navrhovať projekty, podieľať sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, či aktívne vstupovať do fázy hodnotenia, rozhodovania a realizácie.


Spoločenská hra pre participáciu

Do pilotného ročníka bolo vybraných 8 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré sa prihlásili do otvorenej výzvy. Každej škole bude pridelených 1 000 €, ktoré budú použité na realizáciu participatívneho procesu na škole. 

Participatívne rozpočty sú veľmi populárne aj v ostatných krajoch a preto sa tešíme, že Bratislavský samosprávny kraj taktiež pomôže na školách meniť veci k lepšiemu a v neposlednom rade aj budovať korektné vzťahy medzi vedením, učiteľmi a žiakmi školy, čo prispeje k celkovému rozvoju školy aj jej žiakov. Veríme že tento rok nič nebude stáť v ceste realizácii aktivity v plnom rozsahu.

Dňa 17. marca 2022 sa uskutočnilo online školenie koordinátorov stredných škôl k participatívnym rozpočtom. Školenie viedli zástupkyne IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Účastníci školenia – učitelia a žiaci – sa dozvedeli ako stanoviť ciele participatívneho rozpočtu; ako vymedziť využitie peňazí; ako stanoviť maximálne náklady na projekt; akým spôsobom vybrať triedy, ktoré sa do pilotného ročníka zapoja a mnoho ďalších informácií, ktoré stredným školám uľahčia individuálne nastavenie pravidiel. Súčasťou školenia bola aj ukážka práce s elektronickou aplikáciou, ktorá významným spôsobom uľahčuje prácu školských koordinátorov. Elektronická aplikácia uchováva pripravené pomocné materiály potrebné k realizácií jednotlivých aktivít a sprevádza koordinátora celým procesom krok za krokom.