Pätnásty október je Svetový deň Bielej palice

1316

Symbol slepoty a krátkozrakosti, chráni a pomáha. Deň Bielej palice nám pripomína krehkosť zrakovo postihnutých ľudí a nabáda, aby sme im ponúkli rameno, ak potrebujú pomoc.

Nie každá palica je obyčajná. Za tú, ktorá pomáha pri orientácii, chráni a zároveň informuje okolie o zrakovom postihnutí jej majiteľa, vďačíme pani Guilly d’Herbemontovej (1888 – 1980), ktorá natoľko súcitila so zrakovo postihnutými ľuďmi, že si zaumienila, že už žiadny nevidiaci či slabozraký nepríde o život na prechode cez komunikáciu. Inšpiráciou jej boli dopravní policajti riadiaci križovatku bielou palicou. Dokázala zariadiť, aby úrady vo viacerých krajinách uznali bielu palicu za ochranný znak nevidiacich.

Tento mesiac uplynie 91 rokov od začatia prevádzky prvého slepeckého ústavu pre dospelých mužov a ženy – Kadlického ústavu slepcov, terajšieho župného Domova sociálnych služieb v Báhoni, ktorý je dnes domovom pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, predovšetkým so zrakovým, s duševnými poruchami, s mentálnym postihnutím alebo s kombináciou týchto ochorení. Za účelom zvýšenia kvality života prijímateľov sociálnej služby sa v zariadení poskytuje arteterapia, muzikoterapia, ergoterapia, canisterapia, biblioterapia, bazálna stimulácia, reminiscenččná terapia, rôzne športové a duchovné aktivity, kultúrno-spoločenské podujatia. Vydávajú tiež svoj časopis „Rozsvieťme tmu.“

Bratislavský samosprávny kraj finančne podporuje aj neverejného poskytovateľa sociálnych služieb, občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktoré poskytuje sociálne služby osobám so zrakovým postihnutím a ich rodinným príslušníkom. Bratislavský samosprávny kraj poskytol občianskemu združeniu na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie v roku 2021 finančné prostriedky vo výške 54.244,62.