Plán udržateľnej mobility prináša návrhy riešení v doprave. Pripomienkovať ho môže aj verejnosť

3574

Plán udržateľnej mobility, ktorý je pre územie Bratislavského kraja kľúčovým dokumentom v oblasti dopravy, môže verejnosť pripomienkovať.

Župa spolu s partnermi pripravovala dokument dva roky a jeho realizácia je súčasťou aj Programového vyhlásenia BSK. Návrhová časť plánu je zverejnená na pripomienkovanie na portáli Ministerstva životného prostredia.

Plán udržateľnej mobility je v oblasti dopravy najdôležitejším dokumentom. Okrem toho, že nám dáva presné dáta o pohybe obyvateľov v rámci nášho územia, tvorí podklad pre čerpanie eurofondov v ďalšom programovom období. Zjednodušene – čo sa nachádza v tomto dokumente, môže sa uchádzať o finančnú podporu z Bruselu,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s partnermi z oblasti dopravy (napr. ŽSR, Ministerstvo dopravy, ZSSK) po dvoch rokoch príprav predstavil dokument Plán udržateľnej mobility. Dokument bude základným nástrojom na zabezpečenie vyváženého rozvoja dopravného systému v regióne.

Po analytickej časti projektu zameranej na analýzu zhromaždených a dostupných podkladov vrátane dát, vstupuje Regionálny plán udržateľnej mobility BSK do poslednej fázy, ktorá sa zameriava na víziu mobility a opatrení na dopravnej sieti kraja. Plán mobility prináša riešenia na organizačnej, prevádzkovej a infraštruktúrnej úrovni s dôrazom na verejnú osobnú dopravu a nemotorovú dopravu. Hlavným cieľom je zvýšenie kvality života a pozitívny vplyv na zdravie obyvateľov, redukcia finančných nákladov, zlepšenie mobilnej dostupnosti, efektívne využívanie verejných zdrojov a zabezpečenie podpory verejnosti.

Plán reaguje na negatívne trendmi v oblasti efektivity uspokojovania potrieb mobility osôb, tovaru a služieb, bezpečnosti cestnej premávky a zaťažení životného prostredia, ktoré spôsobujú citeľné časové straty všetkých účastníkov a používateľov dopravy. Príčinou a zároveň dôsledkom súčasného nepriaznivého stavu, je rastúci podiel individuálnej automobilovej dopravy na celkových prepravných výkonoch.

V dopravnom plánovaní často chýba systémový prístup. Obyvatelia následne volia zdanlivo najspoľahlivejší a najmenej udržateľný spôsob dopravy – individuálnu automobilovú dopravu – čo v konečnom dôsledku zhoršuje situáciu, stav životného prostredia a v neposlednom rade aj závislosť krajiny na nerastných zdrojoch. Súčasným svetovým trendom rozvoja dopravného plánovania je rovnocenná podpora všetkých módov dopravy. Odhliadnuc od zvýšenia kvality života by mal tento nový prístup k dopravnému plánovaniu zabezpečiť zlepšenie situácie v každom druhu dopravy, uzavrel predseda BSK Juraj Droba.

Plán udržateľnej mobility môže verejnosť pripomienkovať až do 2. júna 2020. Návrhová časť dokumentu na pripomienkovanie je tu https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalny-plan-udrzatelnej-mobility-bratislavskeho-samospravneho-kraj

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: tu