Predseda BSK s eurokomisárkou pre kohéziu Ferreirou o partnerstve a budúcnosti eurofondov

912

V dňoch 26. a 27.01.2022 sa uskutočnilo 148. plenárne zasadnutie Európskeho výboru regiónov (EVR), v rámci ktorého sa predseda BSK Juraj Droba zapojil do diskusie s eurokomisárkou pre súdržnosť a reformy Elisou Ferreirou a podpredsedníčkou Európskej investičnej banky Lilyanou Pavlovou. Bratislavský župan v rámci svojho príhovoru pripomenul, že členské štáty a regióny Európskej únie vstupujú do záverečnej fázy rokovaní o partnerských dohodách a operačných programoch. Podľa slov predsedu BSK sa jedná o kľúčový moment, počas ktorého sa nastavia podmienky pre čerpanie eurofondov nevyhnutných pre komplexný regionálny rozvoj v novom programovom období. 

Bratislavský župan vo svojom príspevku zároveň vyzdvihol význam princípu partnerstva pri príprave strategických dokumentov nového programového obdobia. Predseda BSK pripomenul, že ako spravodajca stanoviska EVR o efektívnom zapojení miestnych a regionálnych orgánov do prípravy partnerských dohôd a operačných programov zdôrazňoval princípy partnerstva a viacúrovňového riadenia, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre úspech politiky súdržnosti. Podľa slov župana Juraja Drobu je preto „zapojenie miestnych a regionálnych orgánov do prípravy strategických dokumentoch nevyhnutné, a to na národnej ako aj na európskej úrovni.” V danej súvislosti vyzdvihol uplatňovanie princípu partnerstva a úroveň spolupráce medzi národnou úrovňou a samosprávou v rámci prípravy strategických dokumentov pre nové programové obdobie. Čo sa týka implementácie národných plánov obnovy a odolnosti, predseda Juraj Droba je presvedčený, že väčšiu úlohu v tomto procese by mali zohrávať integrované územné stratégie za účelom cieleného nastavenia intervencií potrebných pre rozvoj územia.

Predseda BSK ďalej uvítal iniciatívu Európskej komisie „Európske spoločenstvo pre uplatňovanie partnerstva“, ktoré je podľa jeho slov „správnym krokom k posilneniu princípu partnerstva ako základného piliera kohéznej politiky a užitočnej platformy na výmenu skúseností v oblasti partnerstva medzi európskymi regiónmi”.   

V súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami o navýšení alokácie eurofondov pre územie Bratislavského kraja predseda BSK uviedol, že je dôležité aby Európska komisia brala do úvahy skutočný stav rozvinutosti regiónov a neposudzovala ho výlučne na základe úrovne HDP. Ďalej upozornil, že práve nariadenia EÚ ku kohéznej politike poskytujú členským štátom určitú mieru flexibility pri prerozdeľovaní eurofondov za účelom zohľadnenia štatisticky nie vždy správnej interpretácie stavu rozvoja. Podľa predsedu BSK je preto pri hodnotení rozvinutosti regiónov potrebné ísť „nad rámec HDP“ a zamerať sa aj na ďalšie ukazovatele, akým je napríklad Index sociálneho progresu (SPI).  

Predseda BSK taktiež poďakoval podpredsedníčke Európskej investičnej banky Lilyane Pavlovej za dôležitú úlohu, ktorú EIB zohráva pri implementácii kohéznej politiky, najmä pokiaľ sa jedná o zelenú transformáciu regiónov. 

Zastúpenie BSK na FB https://www.facebook.com/BratislavaRegionBrusselsOffice