Predseda Európskeho výboru regiónov na oficiálnej návšteve Slovenska

965

Predseda Európskeho výboru regiónov (EVR) Apostolos Tzitzikostas v dňoch 12.-13. apríla uskutočnil oficiálnu návštevu Slovenska na pozvanie predsedu BSK Juraja Drobu.

Predseda EVR na stretnutí s bratislavským županom diskutoval predovšetkým o prioritách bratislavského kraja na európskej úrovni a úlohe EVR v rozhodovacích procesoch EÚ. Bratislavský župan pripomenul, že BSK na úrovni EÚ patrí medzi lídrov v rámci tém ako koncept metropolitoch regiónov, partnerstvo v rámci kohéznej politiky resp. iniciatívy „beyond GDP“ („nad rámec HDP“), ktorej cieľom je zaviesť nové prístupy k meraniu rozvoja regiónov, ktoré nebudú založené výhradne na výške HDP.

„S predsedom EVR som diskutoval o aktuálnom stave prípravy nového programového obdobia a výzvach, ktorým bratislavský kraj čelí. Dopad rozhodnutí prijímaných na úrovni EÚ na samosprávy je enormný. Preto je kľúčové posilniť ich participáciu práve prostredníctvom EVR, ktorý predstavuje najdôležitejšiu inštitúciu prostredníctvom ktorej majú regióny, mestá a obce možnosť ovplyvňovať rozhodovacie procesy EÚ“, priblížil predseda BSK.

Apostolos Tzitzikostas sa spolu s predsedom BSK stretol aj so štátnym tajomníkom MZVaEZ Martinom Klusom, s ktorým sa rozprával o prebiehajúcej utečeneckej kríze spojenej s vojnou na Ukrajine, Konferencii o budúcnosti Európy a o potrebe posilnenia hlasu regiónov a miest v rozhodovacích procesoch EÚ. Štátny tajomník ocenil úlohu, ktorú EVR zohráva pri presadzovaní záujmov samospráv na úrovni EÚ a zdôraznil význam zapojenia slovenských regiónov a miest do formovania a implementácie európskych politík.

Predseda EVR a bratislavský župan sa taktiež zúčastnili podujatia „Deň regiónov 2022“, ktoré v Starej tržnici zorganizovalo Združenie samosprávnych krajov SK8 pri príležitostí 20. výročia založenia samosprávnych krajov. Apostolos Tzitzikostas vo svojom úvodnom prejave vyzdvihol nezastupiteľnú úlohu samospráv pri adresovaní prebiehajúcej utečeneckej krízy. Taktiež zdôraznil, že kohézna politika EÚ predstavuje základný pilier európskej solidarity. „Partnerstvo, viac-úrovňové riadenie a zapájanie socio-ekonomických partnerov sú kľúčovými predpokladmi pre úspešnú prípravu a implementáciu kohéznej politiky“, zdôraznil predseda EVR. Predseda BSK sa vo svojom príhovore venoval predovšetkým štrukturálnymi problémom kraja a stave rokovaní týkajúcich sa prípravy nového programového obdobia.

Európsky výbor regiónov je politické zhromaždenie, ktoré združuje 329 členov a rovnaký počet náhradníkov zo všetkých členských štátov EÚ, ktorí boli zvolení na miestnej alebo regionálnej úrovni. Slovensko má v rámci EVR 9 členov a 9 náhradníkov. Predsedom slovenskej národnej delegácie je predseda BSK Juraj Droba.

Zastúpenie BSK pri EÚ na FB https://www.facebook.com/BratislavaRegionBrusselsOffice