Pri rekonštrukcii čunovského kaštieľa používame unikátny stroj, ktorým recyklujeme stavebný materiál

1401

Zachraňujeme ďalší klenot kraja, kaštieľ v Čunove. Pamiatku nielen obnovíme, ale premeníme na moderné ekocentrum s nadnárodným významom. Pri prácach používame ekologický stroj, ktorým odseparujeme zeminu a kamene. Tie budú opätovne využité pri stavbe.

Zdedili sme v regióne viacero pamiatok, ktoré boli v havarijnom stave a bez investície by neprežili viac, ako pár rokov. Úspešne sme rozbehli výbornú spoluprácu s rakúskymi aj maďarskými partnermi, zohnali európske peniaze a postupne meníme schátraný čunovský kaštieľ na moderné ekocentrum, ktoré bude slúžiť všetkým – od škôlkárov po vysokoškolákov, od bežných turistov po odbornú verejnosť, na envirovzdelávanie aj zážitky. Stavba beží na plné obrátky a okrem samotného kaštieľa revitalizujeme aj záhradu a priľahlú sýpku. Citlivo, s dôrazom na pôvodnú architektúru, pod dohľadom pamiatkárov. Ak všetko pôjde podľa plánu, ekocentrum by malo byť hotové v druhej polovici 2023 a v oblasti ekourizmu bude mať nadnárodný význam. Viac informácií na www.skhu.eu a Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme.

Recyklácia stavebného materiálu 

Pri stavebných prácach sa využíva moderný stroj od nášho dodávateľa stavebno-rekonštrukčných prác, spoločnosti MBM – Group a.s. Pomocou neho dôjde k zhodnoteniu stavebného odpadu a prebytkov zeminy z výkopových a búracích prác v areáli Kaštieľa. Drvením a následným pretriedením sa zhodnotilo už množstvo materiálu, ktoré v značnej miere pokrýva potreby stavby. Z jednotlivých frakcií boli odobraté vzorky kameniva, ktoré certifikované laboratórne pracovisko vyhodnotilo ako vhodné pre využitie v konštrukciách parkovísk a mlatových ciest budúceho areálu. Zo zeminy sa cez triedič odseparovali nevyužiteľné časti kameniva a stavebnej sute z pôvodných výkopov. Pretriedená zemina sa využije pri zásypoch po pôvodných spevnených plochách, pivnice a na výmenu zeminy po obvode Kaštieľa. 

BSK realizuje obnovu a zriadenie ekocentra cez prebiehajúce projekty „Ecoregion SK-AT“ a „Ecoregion SK-HU“. Finančné prostriedky sú refundované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom programov Interreg SK-AT a Interreg SK-HU. Aj prostredníctvom zodpovedného zhotoviteľa môže napĺňať zásady prioritnej osi 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity. #InterregSKHU #BuildingPartnership #EuropeanUnion #EcoregionSKHU

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE KAŠTIEĽ ČUNOVO: tu