Prieskum participácie obyvateľov v plánovaní udržateľnej mobility v Bratislavskom kraji

1729

Cieľom prieskumu je zistiť mieru informovanosti občanov Bratislavského samosprávneho kraja o službách týkajúcich sa mobility a ich záujem o zapojenie sa do procesu navrhovania a plánovania udržateľnej mobility v regióne.

Vaše odpovede budú slúžiť ako podklady pre vývoj konkrétnych opatrení na zvýšenie účasti občanov a zainteresovaných strán na procesoch plánovania mobility. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie približne 15 až 20 minút. Všetky poskytnuté údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté tretím stranám. Vyplnením tohto dotazníka vyjadrujete súhlas s účasťou na projekte Interreg Europe e-smartec!

Dotazník je dostupný tu: https://bit.ly/3t00LLe 

Tento prieskum sa realizuje v rámci projektu Interreg Europe e-smartec: “Podpora udržateľnej mobility prostredníctvom marketingových techník“, ktorého sa zúčastňuje 9 partnerov z rôznych európskych regiónov.  Na Slovensku projekt realizuje Žilinská univerzita v Žiline v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom.