Príprava Akčného plánu Koncepcie ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samosprávnom kraji je vo finálnej fáze!

1028

Dňa 16.6.2020 sa uskutočnilo posledné pracovné rokovanie k rozpracovanému strategickému dokumentu „Akčný plán Koncepcie ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samosprávnom kraji“ za účasti spracovateľov dokumentuPrírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, poslancami BSK a odborníčkami z Vodného ústavu vodného hospodárstva a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Nosnou témou odbornej diskusie bolo nastavenie kľúčových krokov a opatrení na ochranu podzemných a povrchových vôd, ktoré vytvoria efektívny nástroj na ochranu vodných zdrojov na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Akčný plán nadväzuje na Koncepciu ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v BSK (2017), prináša informácie o väzbe na Územný plán regiónu BSK, aktualizované informácie o súčasnom rozmiestnení útvarov povrchových a podzemných vodných zdrojov, hlavných stresových faktoroch vplývajúcich na ich kvalitu, vrátane bodových a plošných zdrojov znečistenia. Reflektuje aj na klimatickú zmenu, keďže pod jej vplyvom sa môže doterajšie zásobovanie obyvateľstva výrazne zmeniť. „Je potrebné chrániť nielen aktuálne, ale aj potenciálne vodné zdroje v regióne“ uviedol predseda BSK.

Spracovateľ strategického dokumentu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Mlynská dolina
842 15 Bratislava