Seminár zodpovednosť za riziko v sociálnych službách

1663

Dňa 25.6.2020 sa konal v DSS Rozsutec seminár pre 22 zamestnancov zo štyroch zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Bratislavského kraja a to pre DSS Javorinská, Kampino, Plavecké Podhradie a tiež DSS Rozsutec.  

Seminár viedol pán JUDr. Maroš Matiaško, LL.M., ktorý má dlhoročné právnické skúsenosti pri zastupovaní klientov na európskom súde. Vo svojej praxi sa aktívne venuje témam ako ľudské práva, reforma opatrovníctva, sociálne a zdravotné služby v ČR i v SR, opatrovníctvo dospelých osôb s duševným postihnutím, riešenie sporov v kontexte ľudských práv a ďalšie.

Počas seminára sa účastníci v interaktívnej diskusii zaoberali právnickým výkladom pojmov ako zodpovednosť, povinnosť, ujma, zavinenie, nedbanlivosť vedomá/nevedomá, úmysel priamy/nepriamy, náležitý, či nepretržitý dohľad a ďalšie. Značnú časť seminára pán Matiaško venoval pozornosť rizikovým plánom, práci s rizikom, primeranosti a neprimeranosti rizika vzhľadom na spôsobenú ujmu a rozličné súvislosti medzi týmito pojmami. Účastníci kurzu si odniesli spoločne množstvo nových poznatkov z iného súdka vedomostí, akými obyčajne disponujú – so súdka združujúceho občiansky zákonník, trestný zákon a zákonník práce. Všetci účastníci ocenili edukatívne prvky seminára a predovšetkým, že vďaka vysokým sociálnym zručnostiam lektora sa už na seminári naučili množstvo príkladov a pojmov, ktoré môžu použiť v praxi.