Úvod Sociálne veci Otázky a odpovede Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

 • Podľa akého zákona postupuje vyšší územný celok (ďalej len „VÚC“) pri posúdení odkázanosti na sociálnu službu a pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby?

VÚC postupuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). Tento zákon vymedzuje kompetencie nielen VÚC, ale aj obciam.

 • Aké sociálne služby zabezpečuje VÚC?

VÚC zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v útulku, v domove na polceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v integračnom centre, podporu samostatného bývania, tlmočnícku službu a službu včasnej intervencie.

 • Aké sociálne služby poskytuje alebo zabezpečuje ich poskytovanie obec?

Obec poskytuje alebo zabezpečuje sociálnu službu v nízkoprahovom dennom centre, v nocľahárni, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, opatrovateľskú službu, prepravnú službu, odľahčovaciu službu, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a terénnu sociálnu službu krízovej intervencie.

 • Kto vydáva Posudok o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej len „posudok“) a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej len „rozhodnutie“)?

VÚC vydáva posudok a rozhodnutie na nasledovné druhy sociálnych služieb:

 1. Domov sociálnych služieb (DSS) – v DSS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách; sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, týždennou pobytovou formou alebo celoročnou pobytovou formou.
 2. Špecializované zariadenie (ŠZ) – v ŠZ sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu etiológie, schizofrénia, skleróza multiplex, pervazívna vývinová porucha, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa; sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, týždennou pobytovou formou alebo celoročnou pobytovou formou.
 3. Rehabilitačné stredisko (RS) – v RS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť.
 4. Zariadenie podporovaného bývania (ZPB) – v ZPB sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je odkázaná na pomoc inej osoby so stupňom odkázanosti II. – VI. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

Obec vydáva posudok a rozhodnutie na nasledovné druhy sociálnych služieb:

 1. Zariadenie pre seniorov (ZpS) – v ZpS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osobyjej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 2. Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) – v ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
 3. Opatrovateľská služba (OS) – OS je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.
 4. Denný stacionár (DS) – v DS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
 • Ako postupovať pri umiestnení do zariadenia sociálnych služieb?

Ak máte záujem umiestniť seba alebo vášho príbuzného v zariadení sociálnych služieb, je potrebné najprv požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a po vydaní rozhodnutia požiadať o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.  

 • Ako VÚC postupuje pri posúdení odkázanosti na sociálnu službu?
 1. Na Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“) je potrebné doručiť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (ďalej len „žiadosť o posúdenie“).
 2. Žiadosť o posúdenie je potrebné doručiť na BSK osobne cez podateľňu, poštou alebo elektronicky prostredníctvom zriadenej elektronickej schránky.
 3. K žiadosti o posúdenie je potrebné doložiť:
 4. doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti dokumentujúci aktuálny zdravotný stav posudzovanej osoby, nie starší ako 6 mesiacov (odborný lekársky nález, prepúšťacia správa a pod.); v prípade žiadosti o posúdenie v špecializovanom zariadení je potrebné okrem iných lekárskych nálezov doložiť aj doklad o psychiatrickom, resp. neurologickom vyšetrení,
 5. kópiu posudku o odkázanosti na sociálnu službu (ak bol vydaný obcou alebo iným VÚC) alebo komplexný posudok vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby,
 6. kópiu právoplatného rozsudku súdu o zbavení spôsobilosti na právne úkony (ak bol vydaný),
 7. povolenie príslušného orgánu na pobyt a potvrdenie od zamestnávateľa alebo školy, ak žiadosť podáva cudzinec.
 8. Žiadosť o posúdenie musí byť vlastnoručne podpísaná fyzickou osobou, ktorá o posúdenie žiada. Ak tá vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie, môže v jej mene, a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby, podať žiadosť o posúdenie alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
 9. Posudková činnosť sa podľa zákona o sociálnych službách nevykonáva, ak sa sociálna služba bude poskytovať fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby a v prípade, ak sa jej bude poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

V prípade posudzovanej fyzickej osoby do 18. roku veku žiadosť o posúdenie podpisuje zákonný zástupca (rodič alebo pestún, ktorý má posudzovanú fyzickú osobu zverenú do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu). V prípade, že je posudzovaná fyzická osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie podpíše súdom ustanovený opatrovník. V tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony a kópiu listiny o ustanovení opatrovníka.

 1. Následne BSK vykoná zdravotnú posudkovú činnosť a vypracuje zdravotný posudok. Zároveň BSK vykoná sociálnu posudkovú činnosť a vydá sociálny posudok.
 2. Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku BSK vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu a vydá rozhodnutie o tom, či fyzická osoba je alebo nie je odkázaná na sociálnu službu.
 3. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu BSK zasiela fyzickej osobe, ktorá požiadala o posúdenie odkázanosti, poštou doporučene a do vlastných rúk.
 4. Po doručení rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné rozhodnutie správoplatniť. Ak je rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu právoplatné, fyzická osoba môže požiadať o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby s finančnou podporou z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych službách.
 • Ak sa fyzickej osobe začne poskytovať sociálna služba bez posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (ako „samoplatcovi“), môže táto osoba aj v priebehu poskytovania sociálnej služby požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu?

Fyzická osoba môže BSK kedykoľvek požiadať o posúdenie odkázanosti na vybraný druh sociálnej služby. Neprihliada sa na to, či sa mu už sociálna služba poskytuje.  

 • Aká je lehota na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu?

Zákon o sociálnych službách ustanovuje lehotu na vybavenie 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o posúdenie. V zložitejších prípadoch je lehota na vybavenie 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o posúdenie.

 • Ako postupovať po vydaní rozhodnutia od VÚC?
 1. Ak má fyzická osoba právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a má záujem o poskytovanie alebo zabezpečovanie sociálnej služby s finančnou podporou z verejných prostriedkov, doručí na BSK Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (ďalej len „žiadosť o zabezpečenie“).
 2. V žiadosti o zabezpečenie musia byť vyplnené osobné údaje fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby. Každá fyzická osoba má v zmysle zákona o sociálnych službách právo výberu poskytovateľa sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby musí byť na žiadosti o zabezpečenie uvedený. Ďalej je potrebné na žiadosti o zabezpečenie uviesť druh a formu sociálnej služby, predpokladaný deň začatia a čas poskytovania sociálnej služby.
 3. K žiadosti o zabezpečenie je potrebné priložiť kópiu právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a kópiu posudku o odkázanosti na sociálnu službu.
 4. Žiadosť o zabezpečenie je potrebné spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a s kópiou posudku o odkázanosti na sociálnu službu doručiť na BSK osobne cez podateľňu, poštou alebo elektronicky prostredníctvom zriadenej elektronickej schránky.

Na žiadosti o zabezpečenie je potrebné uviesť dátumžiadosť 2x podpísať. Žiadosť o zabezpečenie musí byť vlastnoručne podpísaná fyzickou osobou, ktorej má byť poskytovanie sociálnej služby zabezpečené. Ak tá vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o zabezpečenie, môže v jej mene, a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby, podať žiadosť o zabezpečenie alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba. V prípade fyzickej osoby do 18. roku veku žiadosť o zabezpečenie podpisuje zákonný zástupca (rodič alebo pestún, ktorý má fyzickú osobu zverenú do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu). V prípade, že je fyzická osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o zabezpečenie podpíše súdom ustanovený opatrovník. V tomto prípade je nevyhnutné k žiadosti o zabezpečenie doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony a kópiu listiny o ustanovení opatrovníka.

 1. K žiadosti o zabezpečenie je potrebné priložiť kópiu právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
 2. Žiadosť o zabezpečenie je potrebné spolu s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu doručiť na BSK osobne cez podateľňu, poštou alebo elektronicky prostredníctvom zriadenej elektronickej schránky.
 3. BSK doručenú žiadosť o zabezpečenie zasiela do zariadenia sociálnych služieb, o ktoré fyzická osoba prejavila záujem. Sociálna služba je fyzickým osobám zabezpečená v takom poradí, v akom je ich žiadosť o zabezpečenie vedená v evidencii došlých žiadostí.
 4. Ak je vo vybranom zariadení sociálnych služieb voľné miesto, BSK informuje fyzickú osobu, resp. kontaktnú osobu uvedenú v žiadosti o zabezpečenie, o termíne možnosti zabezpečenia poskytovania sociálnej služby.
 • Fyzická osoba má rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané obcou. Je potrebné mať aj rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu z VÚC?

Ak má fyzická osoba záujem o sociálnu službu v DSS, ŠZ, RS alebo ZPB, je potrebné mať rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané VÚC.

 • Ako postupovať, ak obec odmietne vydať rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, nakoľko sa v obci takýto druh sociálnej služby neposkytuje?

Obec je povinná rozhodovať o odkázanosti na sociálnu službu, ktorú jej ustanovuje zákon o sociálnych službách a je povinná poskytnúť alebo zabezpečiť sociálne služby, ktoré jej určuje zákon o sociálnych službách (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, opatrovateľská služba). V prípade, ak daná obec neposkytuje sociálnu službu, jej poskytovanie zabezpečí u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa sociálnych služieb zapísaného v Registri poskytovateľov sociálnych služieb.

 • Kde sa dajú nájsť bližšie informácie o verejných poskytovateľoch sociálnej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK?

Zoznam verejných poskytovateľov sociálnej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a prehľad o voľných miestach nájdete na nasledovnom odkaze.

 • Kde sa dajú nájsť bližšie informácie o neverejných (súkromných) poskytovateľoch sociálnej služby v rámci regiónu BSK?

Všetky užitočné informácie z oblasti sociálnych služieb sú uvedené v Sprievodcovi sociálnymi službami v regióne Bratislavského samosprávneho kraja , kde nájdete kontakty na neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Kontakty na všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike sú uvedené v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb. Bližšie informácie o konkrétnom poskytovateľovi sociálnych služieb a aj prehľad o voľných miestach vám poskytne Kancelária prvého kontaktu pre sociálne veci, ktorá sa nachádza na Úrade BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave a ktorú môžete navštíviť počas úradných hodín. K dispozícii je aj telefonický kontakt 02/48 264 322 a e-mailový kontakt kancelariaprvehokontaktu@region-bsk.sk

 • Ako sa dá zistiť úhrada za sociálnu službu?

Sumu úhrady za sociálnu službu a spôsob, ako bude úhrada určená a spôsob platenia, stanovuje verejný poskytovateľ sociálnej služby v súlade so všeobecne záväzným nariadením VÚC alebo obce, ktorí zariadenie sociálnych služieb zriadili alebo založili. Neverejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia Zmluvou o poskytovaní sociálnej služby v súlade s aktuálnym cenníkom sociálnej služby, ktorý je povinný zverejniť na svojom webovom sídle. Ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste. V Zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ktorá bude medzi fyzickou osobou, ktorej sa bude sociálna služba poskytovať a poskytovateľom sociálnej služby uzatvorená, musí byť uvedená presná suma, aká bude za jednotlivé poskytované či zabezpečované činnosti platená.

 • Kde sa dajú získať bližšie informácie o sociálnych službách?

Bližšie informácie o sociálnych službách vám poskytne Kancelária prvého kontaktu pre sociálne veci, ktorá sa nachádza na prízemí Úradu BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave alebo vám informácie poskytne telefonicky na čísle 02/48 264 322 alebo e-mailom na kancelariaprvehokontaktu@region-bsk.sk.

Prejsť na obsah