Štát rozbehol nový národný projekt pre podporu opatrovateľských služieb

457
opatrovateľská služba

Poskytovatelia môžu čerpať takmer 100 miliónov eur

Štát rozbehol nový národný projekt pre podporu opatrovateľských služieb. Poskytovatelia môžu čerpať takmer 100 miliónov eur.
Poskytovatelia opatrovateľskej služby v mestách a obciach môžu od dnešného dňa žiadať o refundáciu personálnych výdavkov na opatrovateľky za obdobie od júla 2023 do decembra 2023. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci Programu Slovensko spúšťa nový národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“. Zároveň, od marca budú môcť všetci registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb žiadať o príspevky za konkrétne vykonané hodiny opatrovania. V nasledujúcich dvoch rokoch pôjde na tento účel takmer 100 miliónov eur.

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby má za cieľ pilotne overiť nový spôsob poskytovania novej štátnej dávky – príspevku na starostlivosť a predovšetkým zabezpečiť kontinuitu poskytovania opatrovateľskej služby.

„Starnutie populácie je dnes faktom naprieč celou Európou a Slovensko patrí na chvost krajín OECD, kde sa obyvatelia dožívajú staroby v zdraví a stále viac ľudí je odkázaných na pomoc. Zároveň, podľa realizovaného prieskumu si až 93 percent Slovákov a Sloveniek želá v prípade zhoršenia svojho zdravotného stavu zostať v domácom prostredí. Dnes spúšťame nový projekt domácej opatrovateľskej služby za 100 miliónov eur, ktorý pomôže takmer 13-tisíc ľuďom. Je to dobrá správa nielen pre nich, ale pre samotné mestá a obce, ktorým podávame pomocnú ruku v ich kompetencii a na dva roky ich takto finančne odľahčíme,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

„ZMOS dlhodobo žiadal a upozorňoval na financovanie domácej opatrovateľskej služby v samosprávach. V tejto neľahkej finančnej situácii je to naozaj veľmi dobrá správa a primátori a starostovia sa tešia, že budú môcť cez tento projekt žiadať potrebné zdroje. Chcem sa veľmi pekne poďakovať ministerstvu, že sa to podarilo. Týmto projektom sa pomôže asi 6-tisíc pracovným úväzkom, ktoré sú viazané na územnú samosprávu,“ dodal Jozef Božik, predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Od dnešného dňa je spustená časť nového Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby s názvom „Zachovanie podpory výkonu opatrovateľskej služby“ , ktorá je určená poskytovateľom opatrovateľskej služby na refundáciu personálnych výdavkov na opatrovateľky za obdobie od júla 2023 do decembra 2023. Teda tým poskytovateľom, ktorým skončilo oprávnené obdobie realizácie aktivít podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu na základe vyhlásenej výzvy Podpora opatrovateľskej služby II č. OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 a zároveň im Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo Poverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu .

„V tomto prípade refundujeme finančné prostriedky vo výške jeden a pol milióna eur, na ktoré majú nárok poskytovatelia, ktorí poskytovali opatrovateľskú službu v období od júla do decembra minulého roka. Ide celkovo o 129 subjektov. Takto spätne nahradíme náklady mestám, obciam či organizáciám, ktoré z vlastných zdrojov poskytovali opatrovateľskú službu. Všetci, ktorých sa to týka, už oddnes môžu podávať žiadosť o refundáciu na úrade práce, ktorý im poskytne všetky prostriedky v jednej platbe za požadované obdobie,“ doplnil Branislav Ondruš, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadať môžu o príspevok na skutočne vynaložené mzdové výdavky vo výške maximálne 750 € celkovej ceny práce na jedného zamestnanca a na jeden mesiac v prípade pracovného pomeru na plný úväzok (100%). Vyplácaný bude jednorazovo formou refundácie uhradených mzdových výdavkov za obdobie od júla 2023 do decembra 2023 v rámci celého územia Slovenskej republiky. V prípade pracovného pomeru na kratší pracovný čas, sa výška príspevku pomerne kráti a zaokrúhli sa na celé eurá nadol. Základnou podmienkou je, aby žiadateľovi v rovnakom oprávnenom období neboli poskytnuté finančné prostriedky na mzdové výdavky opatrovateliek, ktoré by predstavovali duplicitné financovanie.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dnes zverejnilo na svojej webovej stránke Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu a poskytnutie finančného príspevku na pracovné miesto, v ktorom sú presne špecifikované podmienky poskytnutia príspevku. Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby a poskytnutie finančného príspevku na pracovné miesto môže oddnes predložiť poskytovateľ sociálnej služby, na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Preverenie žiadosti zahŕňa aj finančnú kontrolu.

„Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny čakajú prvé žiadosti a budú promptne postupovať pri ich spracovaní. Rýchlosť vybavenia môžu podporiť samotní žiadatelia tak, že si dôkladne preštudujú podmienky a podajú správne a kompletné žiadosti,“ upozornil Peter Ormandy, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je zverejnené aj Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do projektu a poskytnutie finančného príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby. Samotné žiadosti o zapojenie bude možné podávať už začiatkom marca 2024 na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v sídle krajského mesta. Ide o ďalšiu časť národného projektu Podpora opatrovateľskej služby , ktorá je zameraná na vyplácanie finančného príspevku za hodiny opatrovateľskej služby, ktoré sú poskytované prijímateľovi sociálnej služby, teda za reálny výkon pre opatrovaného. Oprávnenými žiadateľmi budú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb spĺňajúci podmienky uvedené v oznámení.

„V praxi podporíme poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 11 a pol milióna hodín za 24 mesiacov trvania tohto projektu, čo znamená, že každý mesiac budeme takýmto spôsobom financovať pol milióna hodín opatrovateľskej služby. Žiadosti si budú môcť oprávnení žiadatelia – poskytovatelia podávať od začiatku marca tohto roka, pričom im spätne zaplatíme náklady na hodiny opatrovania, ktoré im vznikli už od 1. januára 2024. Týmto spôsobom potrebujeme posilniť kapacity poskytovania domácej opatrovateľskej služby, podporujeme nábor nových ľudí a tiež zvyšovanie kapacít v teréne,“ spresnil štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš.

V rámci tejto časti projektu bude finančný príspevok na hodinu opatrovateľskej služby vo výške 7,93 €. Dĺžka jeho poskytovania je 24 mesiacov, teda do konca roka 2025. Za predpokladu splnenia podmienok oznámenia bude príspevok vyplatený aj spätne za obdobie od začiatku roka 2024. Príspevok sa bude poskytovať na základe mesačne podávanej žiadosti o poskytnutie príspevku a preukázaných oprávnených výdavkov.

Zverejnenie Oznámení o možnosti predkladania žiadostí k NP POS:

Celkový rozpočet národného projektu je takmer 100 miliónov eur. Tento projekt sa realizuje vďaka spolufinancovaniu z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko.

https://eurofondy.gov.sk/