Bratislavský samosprávny kraj pracuje na tvorbe stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti

840

V rámci spracovania Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnym krajom na roky 2022 – 2026 sa na pôde Úradu Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnilo pracovné stretnutie k strategicko-programovej časti dokumentu.

Stretnutia sa okrem zástupcov odborov zdravotníctva a stratégie, územného rozvoja, a riadenia projektov BSK zúčastnili aj vicežupan BSK Juraj Štekláč, poslanci komisie zdravotníctva a sociálnych vecí BSK, zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR, zdravotných poisťovní, stredných zdravotníckych škôl či poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (spolu cca 40 účastníkov). Dokument je jedinečný a prvý svojho druhu v Slovenskej republike. Na regionálnej úrovni identifikuje hlavné výzvy zdravotníctva v kraji s cieľom adresného nastavenia opatrení, ktoré budú smerovať k rozvoju zdravotnej a lekárenskej starostlivosti v BSK, a to nielen v rozsahu zákonom vymedzených kompetencií, ale vo svetle komplexného rozvoja územia.

Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti koncepčne definuje skupinu opatrení a príslušných aktivít, ktoré smerujú k budúcemu zlepšeniu zdravia obyvateľov kraja. Harmonogram aktivít je rozdelený na etapy. Odovzdanie finálnej verzie dokumentu je plánované na február 2022. V tejto fáze je dokument pripravený na 80 %. Ďalšou aktivitou je vypracovanie Akčného plánu a následné verejné odborné prerokovanie návrhu Stratégie za účasti relevantných aktérov v decembri 2021.

Príprava dokumentu je v gescii Inštitútu regionálnej politiky BSK, projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.