Študentky Pedagogickej fakulty UK praxovali v našom zariadení Sibírka

864

Župné Centrum sociálnych služieb Sibírka už dlhé roky spolupracuje s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského. V októbri pozvalo na prax štyri študentky tretieho ročníka odboru Špeciálna pedagogika.

Obsahom špeciálnopedagogickej praxe boli hospitácie ako aj realizácia tvorivých činností vo výtvarnej, hudobnej, pohybovej, rozumovej a pracovnej výchove s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, aplikácia teoreticko-odborných a metodických poznatkov z metodiky mentálne postihnutých do praxe formou náčuvov a výstupov pod vedením sociálnych terapeutov Sibírky.

Bola to ich prvá skúsenosť v zariadení takého typu – z dôvodu pandémie. Uvádzame ich reakcie na absolvovanú prax:

– vysoko ocenili prístup k prijímateľom, to že ich v Sibírke vnímame ako partnerov, čomu nasvedčuje aj naša komunikácia s nimi,

– potvrdili si , že táta práca ich zaujíma a chcú zostať v sociálnej oblasti pracovať,

– uvedomili si, že prax nerovná sa teórii, hlavne to, že každý prijímateľ je jedinečný a treba hľadať spôsoby práce s ním formou individuálneho prístupu.

Počas praxe zažili aktivity bežného dňa – stolovanie, nácvik samostatného jedenia, ďalej zažili viacero skupinových aktivít – komunít, spoznali lepšie Snoezelen terapiu, prostredníctvom arteterapeutky zistili, čo všetko a ako sa dá rozvíjať prostredníctvom výtvarného umenia. Získali aj informácie o oboch druhoch sociálnych služieb, ktoré sibírka poskytuje a ich histórii – o domove sociálnych služieb a službe včasnej intervencie. No a samozrejme si aj samé vyskúšali ako je to pripraviť činnosť a realizovať ju s našimi prijímateľmi.