Tohtoročná konferencia pri priležitosti Dní Európskeho kultúrneho dedičstva sa ponesie v duchu dejín školstva Bratislavskej župy

1849

Konferenciu Dejiny školstva v Bratislavskej župe pripravili odborní pracovníci Bratislavského samosprávneho kraja ako v poradí jedenásty ročník v rámci série konferencií o kultúrnom dedičstve Bratislavského kraja.

Na príprave konferencie sa podieľali aj dlhoroční partneri Academia Istropolitana Nova, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Krajský pamiatkový úrad Bratislava a Mestský úrad ochrany pamiatok v Bratislave.

Tak ako každý rok, aj tohtoročná Konferencia mala pôvodne prebiehať prezenčnou formou v historickom objekte Strednej priemyselnej školy strojníckej na Fajnorom nábreží v Bratislave.

V nadväznosti na aktuálne protipandemické opatrenia sme zvolili formu elektronickej konferencie a ďakujeme vedeniu školy i partnerom za poskytnutie súčinnosti pri príprave konferencie. Sme poctení, že účasť na konferencii prijali minister školstva SR pán Mgr. Branislav Grӧhling, starostka MČ Bratislava – Staré mesto pani Ing. arch. Zuzana Aufrichtová a pán župan Mgr. Juraj Droba, MBA, MA.

Jednotlivé príspevky vo forme videí sú prístupné v termíne od 19. 11. 2020 do 31. 1. 2021.


Linka na elektronickú konferenciu nájdete tu: DEJINY ŠKOLSTVA V BRATISLAVSKEJ ŽUPE

PROGRAM:

1. Príhovory  

Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja 

Branislav Grӧhling, minister školstva, vedy, výskumu a  športu Slovenskej republiky 

Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava -Staré Mesto  

2. Zámer konferencie 

Agáta Mikulová, riaditeľka odboru cestovného ruchu a kultúry, Bratislavský samosprávny kraj 

3. Stratégia rozvoja školstva v  Bratislavskom kraji 

Jana Zápalová, riaditeľka odboru školstva, mládeže a  športu, Bratislavský samosprávny kraj 

4. Premeny školstva na Slovensku v  rokoch 1918 – 1945  

Ľubica Kázmerová, Historický ústav, Slovenská akadémia vied 

5. Sociálno-ekonomické a  kultúrne súvislosti vývoja školstva po roku 1945 

Elena Londáková, Historický ústav, Slovenská akadémia vied 

6. Architektúra školských budov v 20. storočí  

Peter Szalay, Historický ústav, Slovenská akadémia vied 

7. Pamiatková ochrana vybraných historických školských budov v Bratislave 

Innet Baloghová, Krajský pamiatkový úrad Bratislava 

8. Prehľad školských budov so statusom národnej kultúrnej pamiatky v  Bratislavskom kraji 

Innet Baloghová, Krajský pamiatkový úrad Bratislava 

9. Mestské a  župné školstvo 1918 – 1928 vo svetle Pamätníka župy Bratislavskej  

Ernest Huska, Miestny úrad Bratislava – Staré Mesto 

10. Školské pamiatky a  Múzeum školstva a  pedagogiky  

Martina Kočí, Múzeum školstva a pedagogiky 

11. Výnimočná stredná škola v dejinách Bratislavského kraja – ŠÚV J. Vydru 

Sabina Jankovičová, teoretička umenia 

12. Prierez históriou a  súčasnosťou „Fajnorky“  

Felix Dӧmény, Stredná priemyselná škola strojnícka 

Zborníky z jednotlivých ročníkov sú prístupné elektronicky na internetovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja www.bratislavskykraj.sk/publikacie a tiež na stránkach Academie Istropolitany Novy www.ainova.sk/publikacie.

Elektronická aj tlačená verzia zborníka z tohtoročnej konferencie bude pre záujemcov k dispozícii začiatkom roka 2021.