Úvod Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre odídencov z Ukrajiny

  • Na neodkladnú zdravotnú starostlivosť majú nárok všetci utečenci.
  • Podmienkou pre čerpanie ďalšej zdravotnej starostlivosti je vybavený štatút – utečencovi bolo poskytnuté dočasné útočisko alebo je žiadateľom o azyl.
    • S potvrdením tohto štatútu majú utečenci nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť – teda aj na konzultácie u všeobecného lekára, očkovanie, časť starostlivosti pri chronických chorobách. Nepatrí sem plánovaná ani kúpeľná starostlivosť (napr. plánovaná výmena bedrového kĺbu).
  • Keď sa utečenec na Slovensku zamestná za mzdu vyššiu ako je minimálna mzda, je povinný prihlásiť sa na verejné zdravotné poistenie; nárok na poistenie vzniká aj jeho nezaopatreným deťom.
    • Vyberie si jednu z troch zdravotných poisťovní (www.vszp.sk, www.dovera.sk, www.union.sk), vyplní prihlášku a preukáže sa svojou pracovnou zmluvou.
    • Nárok verejného zdravotného poistenia zahŕňa plný rozsah starostlivosti, vrátane plánovanej.

Všeobecné lekárstvo

Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytujú všeobecní lekári pre dospelých a všeobecní lekári pre deti. Každý všeobecná ambulancia má pridelený zdravotný obvod a je povinná prijímať pacientov s trvalým alebo prechodným pobytom v danom zdravotnom obvode. Príslušného lekára si môžete vyhľadať podľa miesta bydliska.

Tieto ambulancie však bývajú preťažené, takže ak neuspejete, môžete sa obrátiť na dve všeobecné ambulancie pre ukrajinských utečencov v Zdravotnom stredisku na Rovniankovej ulici v bratislavskej Petržalke. Tieto ambulancie poskytujú primárnu starostlivosť pre dospelých a pre deti, vrátane predpisovania liekov či očkovania.

Ordinačné hodiny:

Všeobecná ambulancia pre deti

pondelok 7:00-17:00 7:00-8:00 odbery
utorok 7:00-17:00 7:00-8:00 odbery
streda 7:00-17:00 7:00-8:00 odbery
štvrtok 7:00-17:00 7:00-8:00 odbery
piatok 7:00-14:00 7:00-8:00 odbery

Na odbery sa treba vopred osobne objednať. U detí predchádza odberom vyšetrenie lekárom.

Telefonický kontakt vo vyhradenom čase: +421 947 915 516

Všeobecná ambulancia pre dospelých

pondelok 7:00-17:00 7:00-8:00 odbery
utorok 7:00-17:00 7:00-8:00 odbery
streda 7:00-17:00 7:00-8:00 odbery
štvrtok 7:00-17:00 7:00-8:00 odbery
piatok 7:00-14:00 7:00-8:00 odbery

Na odbery sa treba vopred osobne objednať. Na vyšetrenie za účelom vydania posudku na prácu sa osobne objednáva v ambulancii.

Telefonický kontakt vo vyhradenom čase: +421 947 915 516


Záchranná zdravotná služba

Telefón: 112 alebo 155

Záchranná zdravotná služba poskytuje neodkladnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť v kritických situáciách pri ohrození života alebo zdravia občanov.


Ambulantná pohotovostná služba

Ambulantná pohotovosť rieši akútne a náhle zmeny zdravotného stavu, ktoré bezprostredne neohrozujú život pacienta.

Ambulantná pohotovostná služba pre deti

Pracovný deň: od 16:00 do 22:00 hod.
Víkend a sviatky: od 7:00 do 22:00 hod.

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých

Pracovný deň: od 16:00 do 22:00 hod.
Víkend a sviatky: od 7:00 do 22:00 hod.


Zubné lekárstvo

Slovenská komora zubných lekárov aktualizuje zoznam zubných lekárov pripravených ošetrovať utečencov z Ukrajiny: https://www.skzl.sk/stomatologhelp/

Zubno-lekárska pohotovostná služba

Pracovný deň: od 17:30 do 24:00 hod.
Víkend a sviatky: od 11:00 do 23:00 hod.


Lieky

Lieky viazané na lekársky predpis môže predpísať ktorýkoľvek lekár, ak si ich pacient uhradí v plnej výške.

Lieky hradené zo zdravotného poistenia môže predpísať len zmluvný lekár, a to len v rozsahu pacientovho nároku (u tranzitujúcich utečencov len neodkladná starostlivosť, pri vybavenom statuse potrebná starostlivosť, a v prípade zamestnania sa a poistenia, plná zdravotná starostlivosť). Časť liekov je plne hradená zdravotnými poisťovňami, pri niektorých pacient platí spoluúčasť v podobe doplatku.


Onkológia

Pošlite mail na ukrajina@nou.sk, pripojte kópiu dokladu štatútu odídenca, a do slovenčiny preložené lekárske správy. Čakajte na ďalšie pokyny.

Ambulancia je v Národnom onkologickom ústave (Klenová 1) číslo dverí 144, v pondelok a štvrtok 13:00-14:30 (nou.sk)

alebo

Navštívte Onkologický ústav sv. Alžbety (Heydukova 10), ousa.sk.


HIV / AIDS

Kontaktujte Centrum pre liečbu HIV/AIDS: Nemocnica akademika L. Dérera, Limbová 5, poliklinika – poschodie, číslo dverí 205

Tel: 02/5954 2960, 02/5954 2951, 02/5954 2403


Menu

Aktuálne správy