Župa bude hospodáriť v roku 2022 so sumou 258 miliónov eur

1132

Najdôležitejším bodom posledného rokovania Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v tomto roku bol návrh rozpočtu na roky 2022-2024. Ten poslanci jednohlasne schválili. Najviac finančných prostriedkov pôjde do vzdelávania, sociálnych služieb a dopravy, vrátane ciest II. a III. triedy. V roku 2022 bude BSK hospodáriť so sumou 258 mil. EUR

“Prioritou zostáva školstvo, sociálna oblasť a doprava. Kraj plánuje investovať do rekonštrukcie centier odborného vzdelávania a prípravy, deinštitucionalizácie sociálnych služieb, aj do výstavby a opráv ciest. Aj v roku 2022 chceme nielen uchovať nastavený štandard v zabezpečovaní všetkých našich kompetencií, ale prostredníctvom ambiciózneho investičného plánu aj prispieť k ďalšiemu rozvoju kraja,” povedal Juraj Droba, predseda BSK.

Najväčšou zložkou rozpočtu je už tradične zabezpečenie vzdelávacieho procesu v oblasti stredného školstva, kde v rámci našich 54 školských zariadení pôjde 100 mil. EUR, z čoho 16 mil. EUR sa týka investícii do školskej infraštruktúry a takisto budeme pokračovať vo financovaní motivačných prvkov pre učiteľov. V sociálnej oblasti bude samosprávny kraj so sumou 43 mil. EUR, z ktorých 37 mil. bude slúžiť na financovanie prevádzky verejných aj neverejných zariadení a ďalších 6 mil. EUR predstavujú investície predovšetkým do deinštitucionalizácie sociálnych zariadení. Na dopravu je vyčlenených 55 mil. EUR,, pričom prímestskej dopravy sa týka 23 mil.

EUR a v rámci výstavby, údržby a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy je alokovaných 32 mil. EUR, pričom najväčšou investíciou bude prepojenie križovatky Triblavina smerom ku Grobom. Do  oblasti kultúry pôjde suma 14 mil. EUR, prioritne na prevádzku a rozvoj siedmich župných organizácií. Najväčšími investíciami v oblasti kultúry budú rekonštrukcie týkajúce sa Bratislavského bábkového divadla a Divadla Arény. V rámci cestovného ruchu je najväčšou investíciou nový cyklomost spájajúci Slovensko a Rakúsko pri obci Vysoká pri Morave.  Nezabudlo sa ani na nezriaďovanú kultúru, ale ani na ďalšie oblasti (šport, mládež, životné prostredie, turizmus, rozvoj vidieka), ktoré podporí BSK prostredníctvom Bratislavskej regionalnej dotačnej schémy vo výške bude 2,1 mil. EUR.

Materiály z rokovania nájdete tu: https://bratislavskykraj.sk/zasadnutie-zastupitelstva-17-decembra-2021/

Poslanci tiež schválili návrh na udelenie ocenení osobnostiam kraja za rok 2021 a zaoberali sa aj návrhom na pristúpenie Bratislavského samosprávneho kraja do združenia „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje.” Schválený bol aj návrh na vymenovanie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2022. Dôležitým bodom bude aj odpočet Akčného plánu BSK pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021 –2027 za kalendárny rok 2021 a aktualizácia Akčného plánu BSK na kalendárny rok 2022+.