Zastupiteľstvo BSK schválilo plán udržateľnej mobility aj podporu z regionálnej dotačnej schémy

2271

Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa v pondelok 29. marca zišli na svojom XXVI. pracovnom zasadnutí. Na programe bolo celkovo 22 bodov. Krajské zastupiteľstvo schválilo dva dôležité strategické dokumenty týkajúce sa dopravy: Plán udržateľnej mobility a aktualizáciu Koncepcie územného rozvoja cyklotrás. Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj návrhom podpory projektov z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS), dohodou o partnerstve medzi taiwanským mestom Kaohsiung a BSK i návrhom na zmenu rozpočtu samosprávneho kraja. Poslanci prerokovali správu zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK za rok 2020, odpočet akčného plánu, odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli, ako aj ďalšie body z oblasti zdravotníctva či sociálnych vecí.

Plán udržateľnej mobility

„Dopravnému plánovaniu v regióne doteraz chýbal systémový prístup, ktorý sa odzrkadlil na neefektívnom využívaní obmedzených finančných zdrojov bez požadovaných výsledkov. Na základe týchto uvedených skutočností sa Bratislavský kraj rozhodol využiť tvorbu plánu udržateľnej mobility (PUM) ako príležitosť a prostredníctvom neho začať budovať spoločnú dopravnú politiku založenú na vyváženom rozvoji všetkých dôležitých spôsobov dopravy smerom k jej udržateľnosti,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba. Hlavným cieľom bolo vytvoriť strategický dokument, ktorý prinesie riešenia pre celý dopravný systém ako celok a nie len pre jednotlivé módy dopravy. Dokument sleduje viacero cieľov ako zlepšenie kvality ovzdušia, zníženie uhlíkovej stopy a zvýšenie priestorovej efektivity dopravy. PUM počíta so zvýšením výkonnosti, spoľahlivosti a dostupnosti verejnej dopravy. V neposlednom rade, cieľom dokumentu je aj zvýšenie bezpečnosti a zvýšenie finančnej udržateľnosti.

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: tu

Bratislavská regionálna dotačná schéma

Poslanci BSK schválili poskytnutie dotácií cez Bratislavskú regionálnu dotačnú schému (BRDS). „Dotačnú schému sme po roku opätovne obnovili a žiadatelia o ňu prejavili veľký záujem. Rok 2021 je prelomový v poskytovaní dotácií, pretože práve tento rok, Bratislavský samosprávny kraj, prešiel na kompletný elektronický systém. Žiadatelia nemuseli nič tlačiť a chodiť na poštu, aby podali žiadosť. Celý proces podávania, schvaľovania a vyúčtovania dotácií prebiehal čisto elektronicky,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba. Celkovo prišlo do BRDS 676 žiadostí. Z toho na podporu kultúry bolo 365, športu 192, mládeže 45 a na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 74. Nakoniec bolo podporených 353 projektov v celkovej výške 1,035 milióna eur.

Podpora pre Nemocnicu Malacky

Na programe župného zastupiteľstva nechýbala ani v súčasnosti mimoriadne pálčivá téma zdravotníctva. Župa sa rozhodla pomôcť obyvateľom Záhoria tým, že podporila Nemocnicu v Malackách, ktorá sídli v budove BSK. Poslanci schválili do konca roka 2022 zníženie nájomného pre prevádzkovateľa nemocnice. Aj vďaka tomu získajú obyvatelia regiónu lepšiu zdravotnú starostlivosť a kvalitnejšiu diagnostiku, zvýši sa bezpečnosť pacientov a zdravotníckeho personálu. Nemocnica počíta so zlepšením a obnovou materiálno-technického vybavenia ako napríklad kúpa nového digitálneho RTG, zabezpečenie gastro veže, zakúpenie nového echokradiografu, EEG a ďalších prístrojov. Ministerstvo zdravotníctva SR zaradilo v januári tohto roka Nemocnicu Malacky do pevnej siete poskytovateľov urgentného príjmu 1. typu. Vyhovelo tak žiadosti bratislavskej župy i mesta Malacky.

Zmena rozpočtu BSK na rok 2021

Poslanci schválili zmenu rozpočtu BSK, ktorá má dva dôvody. Prvým dôvodom je riešenie pandémie COVID-19, a to konkrétne nutnosť pokrytia na prevádzku mobilných odberových miest na testovanie. Župa počíta s nákladmi vo výške 800 tisíc eur, ktoré by mali byť refundované zo strany štátu. Druhým dôvodom rozpočtu je aktualizácia investičného plánu BSK na rok 2021, konkrétne ide o zvýšenie o 400 tisíc eur. Táto suma obsahuje projekty a akcie, ktoré neboli do schvaľovania Investičného plánu na rok 2021 z rôznych dôvodov zahrnuté. Pri niektorých nebolo ešte v decembri jasné, či sa zrealizujú do konca roka alebo sa ešte len začali realizovať na konci roka 2020, ďalšie zase vyplynuli z reálneho vývoja v prvých dvoch mesiacoch tohto roka.

Koncepcia územného rozvoja cyklotrás

Fanúšikovia cyklistickej dopravy sa môžu tešiť, že v regióne pribudnú nové cyklotrasy. Samosprávny kraj odsúhlasil aktualizáciu Koncepcie územného rozvoja cyklotrás BSK, ktorá bola spracovaná ešte v roku 2015 za účelom odľahčenia preťaženej dopravnej infraštruktúry v regióne. Jedným z hlavných cieľov tohto dokumentu je dosiahnuť maximálnu integráciu cyklistickej dopravy s ostatnou verejnou dopravou, ktorá bude viesť k zníženiu podielu využívania automobilovej dopravy v prospech cyklistickej dopravy. Cyklotrasy boli navrhnuté tak, aby prepájali intenzívne urbanizované prostredie s územiami s vysokou mierou pracovných príležitosti a strategickými prestupovými terminálmi hromadnej dopravy. Aktualizácia koncepcie reflektuje nielen nové programové obdobie 2021 – 2027, ale zároveň reaguje aj na nové rozvojové aktivity v  regióne a  zabezpečuje reálne a  logické prepojenie miest a  obci a ich napojenie na územia s vysokou mierou pracovných príležitosti a strategické prestupové terminály hromadnej dopravy.

Na programe rokovania bolo 22 bodov

Zastupiteľstvo sa zaoberalo návrhom dohody o partnerstve medzi taiwanským mestom Kaohsiung a BSK. Mesto Kaohsiung darovalo Bratislavskému kraju 300 tisíc rúšok. Toto gesto naštartovalo sériu rokovaní, ktoré prehĺbili vzájomné vzťahy a obe strany sa rozhodli potvrdiť spoluprácu aj zmluvným vzťahom.

Okrem vyššie spomínaných bodov poslanci BSK prerokovali aj správu zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK za rok 2020, odpočet akčného plánu, odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli, ako aj ďalšie body z oblasti zdravotníctva či sociálnych vecí. V neposlednom rade, župní poslanci diskutovali aj o možnostiach získania externých zdrojov financií pre priority kraja. BSK v programovom období 2021-2027 presadzuje smerovanie financií do oblastí doprava, sociálna inklúzia, životné prostredie, školstvo, veda, výskum a inovácie, cestovný ruch a kultúra.

Materiály aktuálneho zastupiteľstva sú k dispozícii tu:
https://bratislavskykraj.sk/zastupitelstvo/zasadnutia-zastupitelstva-v-roku-2020/zasadnutie-zastupitelstva-29-marec-2021/

Pozrite si záznam z rokovania:
Rokovanie sme sledovali minútu po minúte

Bod 2) Návrh Dohody o partnerstve medzi mestom Kaohsiung (Čínska republika [Taiwan]) a Bratislavským samosprávnym krajom (Slovenská republika)

Janka Brillová, vedúca Oddelenia zahraničných vzťahov BSK

Mesto Kaohsiung darovalo Bratislavskému kraju 300 tisíc rúšok. Toto gesto naštartovalo sériu rokovaní, ktoré prehĺbili vzájomné vzťahy a obe strany sa rozhodli potvrdiť spoluprácu aj zmluvným vzťahom.

Juraj Droba, predseda BSK

Možné benefity vidím na oboch stranách vo viacerých oblastiach, ktoré sme pri spoločných rokovaniach identifikovali. Jedna z nich je napríklad vzájomná výmena študentov.

Návrh bol prijatý (za: 35 proti: 0).

Bod 3) Návrh na II. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2021

Marek Vlčej, vedúci Oddelenia rozpočtu na Odbore financií predstavil návrh a informoval, že namiesto pôvodných troch sú v návrhu rozpočtu len dve úpravy. Návrh bol prijatý (za: 35 proti: 0).

Bod 4) Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy elektroenergetických zariadení na majetku Bratislavského samosprávneho kraja v k. ú. Modra

Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia, informoval, že materiál prešiel bez pripomienok príslušnými komisiami. Návrh bol prijatý (za: 35 proti: 0).

Bod 5) Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy elektroenergetických zariadení na majetku Bratislavského samosprávneho kraja v k. ú. Senec

Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia, poslancov informoval, že materiál takisto prešiel komisiami, avšak sú dve alternatívy, župa odporúča alternatívu A (vyššia cena).

Mária Hudáková, poslankyňa BSK

Škola bude potrebovať viaceré investície, výdavky vzniknú aj v súvislosti s pozemkom a ak tieto peniaze budú použité aj na tento účel, je to výborná správa.

Návrh bol prijatý – alternatíva A (za: 37 proti: 0).

6) Návrh na schválenie predĺženia nájmu objektu na Kľukatej ulici v Bratislave, súpisné č. 1658, vedeného na LV č. 2983 v k. ú. Ružinov a priľahlého pozemku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, ako prípad hodný osobitného zreteľa, zmenou uznesenia č. 88/2014 v časti A zo dňa 12. 12. 2014

Matúš Šaray informoval, že v budove sídli útulok pre ženy a materiál prešiel komisiami bez pripomienok. Návrh bol prijatý (za: 37 proti: 0).

7) Návrh na schválenie nájmu časti cesty č. II/503 v k. ú. Senec pre stavebníka SNN s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa

Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia

Ide o prenájom časti cesty v katastri Senca. Kvôli výstavbe rekreačných domov vznikla potreba rozšíriť cestu. V návrhu sú dve alternatívy. Úrad odporúča alternatívu A (vyššia cena).

Mária Hudáková, poslankyňa BSK

Prikláňam sa takisto k vyššej cene. Navrhujem však vytvoriť systém spätnej kontroly, aby sme mohli vyhodnotiť, čo nás v čase budú stáť.

Návrh bol prijatý – alternatíva A (za: 35 proti: 0).

8) Návrh na schválenie nájmu časti školských priestorov v Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava, Mestskej časti Bratislava–Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia

Mestská časť potrebuje priestory na rozšírenie základnej školy. Areál má samostatný vchod, deti a študenti budú mať teda oddelené priestory. Navrhujem alternatívu A – ide o symbolickú cenu 1 EUR a energie.

Michal Drotovan, poslanec BSK

Chcem sa opýtať, či bola riaditeľka informovaná o tom, akým spôsobom by boli riešené energie.

Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia

Máme riešenie, aj keď nie sú k dispozícii merače. Pôjde o odhad na základe doterajších údajov.

Návrh bol prijatý – alternatíva A (za: 37 proti: 0).

9) Návrh na schválenie zmeny podmienok nájmu založeného Nájomnou zmluvou uzatvorenou medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou Nemocničná a.s. dňa 18. 06. 2004 v znení jej dodatkov

Matúš Šaray predstavil návrh – ide o dlhodobý nájom nemocnici v Malackách. Zmena legislatívy vyvolala diskusiu ohľadne ústavnej pohotovostnej služby, nemocnica by totiž aj po prevádzkových hodinách mala byť schopná prijať pacientov. Nemocnica pôvodne nebola zaradená do tejto siete, avšak nedávno sa tak stalo, a preto bude zachovaná ústavná pohotovostná služba pre región Záhorie. Návrh hovorí o znížení nájmu a prešiel všetkými komisiami.

Návrh bol prijatý (za:37 proti:0).

10) Návrh na schválenie zmeny podmienok nájmu založeného Nájomnou zmluvou o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej medzi Bratislavským samosprávnym krajom a nájomcom Družstvo lekárov Zrkadlový háj, zrušenie Uznesenia Z BSK č. 330/2020 zo dňa 18.12.2020, schválenie zmeny Uznesenia Z BSK č. 31/2015 v časti B bode B.2 zo dňa 24. 04. 2015 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je zriadenie a prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie z dôvodu pandémie COVID 19

Matúš Šaray informoval, že materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách. Epidemiologická ambulancia by okrem iného zastrešovala župné očkovacie centrum.

Návrh bol prijatý (za:42 proti:0).

11) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. …../2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2019 zo dňa 13. 12. 2019 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

Marica Šiková, riaditeľka Odboru sociálnych vecí BSK predstavila návrh. Návrh bol prijatý (za:39 proti:0).

12) Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2020

Marica Šiková predstavila správu, ktorá sa týka zabezpečenia sociálnych služieb poskytovaných verejnými aj neverejnými zariadeniami.

Návrh bol prijatý (za:40 proti:0).

13) Návrh na schválenie DODATKU č. 6 k Zriaďovacej listine číslo 008/2009 zo dňa 22. 6. 2009 rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja – Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13, 841 01 Bratislava

Marica Šiková, riaditeľka Odboru sociálnych vecí

Zariadenie poskytuje tri druhy sociálnych služieb, avšak z dôvodu dopytu má zariadenie záujem o poskytovanie nového druhu sociálnej služby – chráneného bývania. Bude určene pre ľudí s ľahkým mentálnym postihnutím či psychiatrickou diagnózou, ktorí majú túžbu osamostatniť sa. Druhou skupinou v bývaní budú existujúci prijímatelia sociálnej služby, ktorí sú schopní žiť samostatne, avšak potrebujú dozor a podporu. Navrhujeme domov premenovať na Centrum sociálnych služieb Karola Matulaya pre deti a dospelých, ktorý bude odrážať širšie spektrum sociálnych služieb.

Návrh bol prijatý (za:39 proti:0).

14) Návrh na menovanie Mgr. Beáty Dúczovej do funkcie riaditeľky Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, 811 03 Bratislava

Marica Šiková ubezpečila poslancov BSK, že Mgr. Dúczová má všetky schopnosti, aby mohla viesť Domov sociálnych služieb na Javorinskej.

Návrh bol prijatý (za:42 proti:0).

15) Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja

Barbora Lukáčová, riaditeľka Odboru stratégií, územného rozvoja a riadenia projektov BSK informovala, že materiál prešiel viacerými odbornými komisiami. Ide o strategický dokument v oblasti dopravy.

Návrh bol prijatý (za:43 proti:0).

16) Návrh na podpis Zmluvy o nenávratný finančný príspevok medzi vedúcim partnerom a Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020 pre projekt „Ecoregion SKHU“

Návrh bol prijatý (za:41 proti:0).

17) Informácia Odpočet plnenia projektov Aktualizovaného Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 za obdobie 19. 12. 2020 – 29. 03. 2021

Barbora Lukáčová uviedla, že materiál prešiel všetkými komisiami a zastupiteľstvo bolo informované o pokrokoch aj úskaliach.

Mária Hudáková upozornila aj na aktuálny problém, a to je demolácia umeleckého diela na diaľničnej križovatke Triblavina. Išlo o betónové preliezačky na odpočívadle, ktoré tam stáli asi 30 rokov. Dielo bolo zničené Národnou diaľničnou spoločnosťou a na tento čin upozornila práve poslankyňa BSK. Ku kritike demolácie sa pridávajú aj ďalšie osobnosti z oblasti samosprávy a vyjadrili snahu o jeho záchranu. Autormi diela sú Alexander Bilkovič, Viktória Cvengrošová a Virgil Droppa.

Predseda BSK Juraj Droba a podpredseda BSK pre zdravotníctvo Juraj Štekláč taktiež odsúdili zničenie diela, ktoré malo umeleckú hodnotu.

Návrh bol prijatý (za:44 proti:0).

18) Odpočet aktivít Kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli za rok 2020 a rámcový plán aktivít na rok 2021

Barbora Lukáčová opäť uviedla materiál. Poslanec BSK Vladimír Bajan sa informoval, ako by sa mohol dostať k priebežným dátam. Predseda BSK Juraj Droba navrhol, že preverí dopyt u ďalších poslancov a podľa toho sa nájde riešenie, ako poskytovať tieto údaje.

Návrh bol prijatý (za:44 proti:0)

19) Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority Bratislavského samosprávneho kraja 2020/2021

Juraj Droba, predseda BSK

BSK má obmedzené možnosti čerpať eurofondy. Tieto výzvy nie je možné zabezpečiť z vlastných zdrojov a využitie presunu alokácie je kľúčovou prioritou, aby sme mohli realizovať projekty na území Bratislavského kraja.

Barbora Lukáčová, riaditeľka Odboru stratégií, územného rozvoja a riadenia projektov BSK

Bojujeme o to, aby sme v maximálnej miere mohli využiť európske peniaze, ku ktorým máme ako metropolitný región obmedzený prístup. Uznesenie bolo doplnené tak, aby sme mohli čerpané peniaze čo najlepšie využiť na projekty, ktoré sú pre rozvoj kraja kľúčové.

Návrh bol prijatý (za:44 proti:0)

Bod 20) Návrh Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu – Aktualizácia č. 2

Mária Rajecká, riaditeľka Odboru územného plánu, GIS a životného prostredia

Cieľom je odľahčiť dopravu a vytvoriť nadväzujúcu sieť cyklotrás. Materiál bol prerokovaný v príslušných komisiách. Evidujem jednu pripomienku týkajúcu sa vypustenia úseku cyklotrasy, ktorá zasahuje do chráneného územia. Pripomienka bola akceptovaná a zapracovaná.

Vladimír Bajan sa informoval, ktorej cyklotrasy sa to týka – či ide o niektorú z hlavných cyklotrás. Mária Rajecká odpovedala, že nejde ani o jednu z hlavných cyklotrás.

Návrh bol prijatý (za:43 proti:0).

21) Návrh na predloženie žiadosti v rámci výzvy Fondu na podporu športu na vybudovanie areálu Strednej zdravotníckej školy, Záhradnícka 44 v Bratislave

Barbora Lukáčová uviedla, že cieľ je získať z fondu prostriedky na rekonštrukciu a dobudovanie školského areálu.

Návrh bol prijatý (za:42 proti:0).

22) Návrh na poskytnutie dotácií na rok 2021 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy

Marek Vlčej uvádza materiál s informáciou, že prišlo 676 žiadostí (minulý rok cca 800). Najviac bolo v oblasti kultúry. Podporených bude 353 žiadostí. Nasledovať bude riešenie Individuálnych dotácií.

Dušan Pekár, poslanec BSK

Ďakujem všetkým členom komisie za kvalitné podklady. Prosím poslancov, aby sme schválili tento návrh. Pred rokom sme sľúbili, že sa napriek pandémii k dotačnej schéme vrátime a som rád, že sa nám to podarilo a schéma pokračuje.

Jozef Uhler, poslanec BSK

Ak je minimálna výška 5000 eur a maximálna 15 000, ako môžeme prideľovať dotácie napríklad v sume 3 a pol tisíc a podobne?

Dušan Pekár reagoval na pripomienku Márie Kiskovej, aby prebehla diskusia o pripomienkach k dotačnej schéme. Marián Greksa vysvetlil, že nebolo možné zasiahnuť do niektorých dotácií, budú sa však snažiť nájsť riešenie.

Juraj Droba, predseda BSK

Je našou morálnou povinnosťou snažiť sa udržať pri živote kultúru, šport a ostatné oblasti. Som hrdý na to, že naša župa túto schému v roku 2021 realizuje. Systém vyhodnocovania a prideľovania dotácií je plne transparentný.

Marek Vlčej reagoval na otázku Jozefa Uhlera, že dotácie sa síce pohybujú v určitých rozpätiach, ale padlo rozhodnutie, že aj menšia suma v niektorých prípadoch výrazne pomôže, a preto boli pridelené aj tie pod hranicou 5000,- eur. Jozef Uhler sa spýtal, či v oblasti životného prostredia bola minimálna výška čerpania 5000,- eur, Barbora Lukáčová reagovala, že žiadosť musí byť v tejto výške, pridelená dotácia však môže byť nižšia.

Návrh bol prijatý (za:41 proti:1 zdržala sa:1).

24) Rôzne