Verejné prerokovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2021 – 2027

3883

Rastúca urbanizácia, zvyšujúci sa vek obyvateľov, zhoršujúca sa dopravná situácia, či nedostatok miest v školách, škôlkach i zariadeniach sociálnych služieb alebo nedostatok lekárov. Aj na tieto témy reaguje pripravovaná stratégia Bratislavského samosprávneho kraja s názvom Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja.

Pozrite si záznam z verejného prerokovania:

Tu nájdete aktuálne znenie PHRSR so všetkými prílohami:
https://bratislavskykraj.sk/urad-bsk/program-hospodarskeho-rozvoja-a-socialneho-rozvoja-bsk/

Strategický dokument, aj s ohľadom na jednotlivé zložky životného prostredia, pripravil BSK v spolupráci so všetkými relevantnými sociálno-ekonomickými partnermi. Dotýka so obdobia 2021-2027 s výhľadom do roku 2030.

Na dokumente pracoval BSK už od roku 2019, kedy bola spracovaná a prerokovaná analytická časť dokumentu. Počas minulého roka prebehli diskusie jednak so zástupcami všetkých obcí, miest a mestských častí v kraji, ako aj so sociálno-ekonomickými partnermi, či už v oblasti školstva, výskumu a inovácií, dopravy, cestovného ruchu a kultúry, zdravotníctva, sociálnej oblasti či životného prostredia. Taktiež prebehli stretnutia s ministerstvami a ich analytickými inštitútmi. K dnešnému dňu bolo oslovených viac ako 400 partnerov.

Pripomienkovanie

Obyvatelia kraja a záujemcovia o diskusiu môžu svoje pripomienky a postrehy vpisovať do formulára na webe BSK do 31.3.2021: