Začína výstava Bohumila Baču s názvom „Znepokojenie“

975

Výstava Znepokojenie predstavuje najmä autorovu doposiaľ nevystavovanú tvorbu z posledných dvoch rokov, ale aj výber starších, tematicky súvisiacich prác z posledného desaťročia, ktoré publikum taktiež uvidí prvýkrát. Tvorba Bohumila Baču predstavená na aktuálnej výstave v Galérii Sumec v Škole dizajnu je ovplyvnená najmä autorovým senzitívnym vnímaním globálnych kríz a jeho reflexiou postavenia pominuteľného človeka v univerze. Vernisáž výstavy „Znepokojenie“ sa uskutoční v utorok 5. októbra o 12:00 hod. v Galérii Sumec v Škole dizajnu na Iránskej ceste 21 v Bratislave a potrvá do 26. novembra.

Výstavu možno vnímať ako obrazovú správu a úvahu umelca nad aktuálnym stavom ľudstva a planéty, ale aj nad perspektívou človeka ako individuálnej, cítiacej a mysliacej bytosti, ktorá tu dočasne prebýva. Znepokojenie, ktoré v dôsledku prežívaných kríz cítime, a ktoré Bohumil Bača subjektívne maliarsky reflektuje, sa pritom môže časom rozptýliť. Môže však aj narastať a premeniť sa na hrôzu. Je to v našich rukách.

Bohumil Bača je už od čias svojho štúdia (1962 – 1968) na oddelení monumentálnej maľby u prof. Matejku na bratislavskej VŠVU osobitou a výraznou postavou slovenského umenia 2. polovice 20. storočia a súčasnosti. V korpuse autorovho diela nájdeme aj nezanedbateľné množstvo realizácií gobelínov, reliéfov, mozaík, ale aj ilustrácií, no jadrom a hlavnou, najmarkantnejšou sférou jeho umeleckého vyjadrenia, ktoré kontinuálne rozvíja od konca šesťdesiatych rokov 20. storočia podnes je maľba. V súvislosti s Bohumilom Bačom by však bolo neúplné hovoriť iba o maľbe bez upozornenia na jeho pozoruhodný kresliarsky prejav. Kresba je v autorovom diele permanentne prítomná a citeľná, často ovplyvňuje, dotvára či predurčuje aj celkový výraz jeho maliarskych diel.

Autorova maľba je vo všeobecnosti charakterizovaná okrem zdôraznenej kresbovej línie najmä expresivitou, akčným gestom, citovo vyhroteným maliarskym prednesom, dynamickým, razantným a spontánnym gestickým rukopisom, emotívnymi farebnými akordmi, osciláciou medzi figuratívnym, predmetným a abstraktným prejavom a s tým súvisiacim vlastným metaforicko-symbolickým významovým a motivickým znakovým repertoárom abstrahovaných figurálnych fragmentov, alebo iných motívov, ktoré majú základ v predmetnej skutočnosti. Na úrovni témy a obsahového zacielenia je pre Bohumila Baču príznačný autentický záujem o filozoficko-etické aspekty sveta a ľudského života, humanistická senzibilita, dôraz na nadčasové hodnoty, existenciálne otázky, ekologickú problematiku, inklinácia k introspekcii, ponor do vnútra človeka, ale aj záujem o nadosobné, univerzálne témy života a bytia. (K charakteristike a vývinu autorovej maliarskej tvorby pozri: Juríčková Božena: Bohumil Bača. Tvorba & Škola dizajnu, 2007, s. 9 – 25)

Zdroj: skoladesignu.sk