Zariadeniam sociálnych služieb poskytneme kyslíkové generátory

988
Ilustračná foto
Ilustračná foto

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nám zapožičalo sedem stacionárnych kyslíkových generátorov, 50 kyslíkových masiek a 350 kyslíkových kanýl. Radi ich poskytneme zariadeniam sociálnych služieb v kraji. Prečítajte si o podmienkach a postupe, ako o ne zažiadať.

Požiadať o poskytnutie kyslíkového generátora môže každé zariadenie sociálnych služieb (verejné a neverejné) ktoré preukáže, že má:

  • umiestnených minimálne troch klientov s potvrdeným ochorením Covid-19 alebo
  • minimálne troch klientov, ktorí ochorenie Covid-19 za posledné 2/3 týždne prekonali     

a súčasne ošetrujúci lekár preukázateľne zo zdravotného hľadiska potvrdí bezpečnosť použitia oxygenerátora individuálne pre každého klienta, ktorý bude oxygenerátor využívať.

Postup:

  1. ZSS elektronicky (emailom) doručí odboru sociálnych vecí Úradu BSK na adresu zuzana.liskova@region-bsk.sk žiadosť o poskytnutie oxygenerátora (ďalej len „žiadosť“), ktorá tvorí prílohu č. 2 Usmernenia MPSVaR SR.
  2. Povinnou prílohou žiadosti je potvrdenie ošetrujúceho lekára o tom, že pre prijímateľa sociálnej služby (uviesť meno a priezvisko) je zo zdravotného hľadiska používanie oxygenerátora bezpečné.
  3. BSK po vyhodnotení doručených žiadostí kontaktuje ZSS, ktoré spĺňajú požiadavky podľa ods. 4 Usmernenia MPSVaR SR a dohodne si dátum a čas ich prevzatia. Oxygenerátory budú ZSS vydávané odborom sociálnych vecí v priestoroch Úradu BSK.
  4. Jeden oxygenerátor sa ZSS zapožičia na maximálne 14 dní (deň prevzatia a odovzdania sa do tejto lehoty nezapočítavajú). ZSS môže požiadať o predĺženie času výpožičky jeden raz, maximálne o 7 kalendárnych dní.
  5. Po uplynutí lehoty výpožičky, je ZSS povinné vrátiť funkčný a vydezinfikovaný oxygenerátor OSV Úradu BSK spolu s novými maskami a kanylami v počte, v akom si masky a kanyly prevzali. Zakúpenie nových masiek a kanýl zabezpečí a uhradí ZSS.

V prípade žiadosti o bližšie informácie kontaktujte prosím Bc. Zuzanu Liškovú emailom na adresu zuzana.liskova@region-bsk.sk alebo telefonicky 02/48264263.

Pozn. veľkosť oxygenerátora je cca 60×60, váha 15kg.