Zastupiteľstvá obcí i krajov budú môcť rokovať aj cez videokonferencie

1354

Počas krízovej situácie budú môcť obecné i krajské zastupiteľstvá zasadať aj prostredníctvom videokonferencie. Vyplýva to zo súboru noviel zákonov v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Zmeny v utorok schválili poslanci Národnej rady.

V prípade rokovania zastupiteľstiev prostredníctvom videokonferencií či inými prostriedkami komunikačnej technológie bude musieť samospráva zverejniť zvukový alebo audiovizuálny záznam do 48 hodín. Písomný prepis budú musieť obce zverejniť do piatich dní od ukončenia rokovania.

Vo výnimočných prípadoch pre vážne dôvody, keď nebude môcť rokovať zastupiteľstvo štandardne ani cez videokonferenciu, bude môcť obecné zastupiteľstvo prijať uznesenie aj spôsobom per rollam, a to buď korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo e-mailom.

Nová legislatíva tiež obmedzuje prípady, v ktorých hlasovanie per rollam nie je možné použiť. Hlasovanie per rollam nie je možné použiť napríklad pri uzneseniach vo veciach koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác, priameho predaja, prevodu majetku obce alebo nájmu majetku obce či prijatia investičného úveru. Zároveň sa má aj predĺžiť lehota na zverejnenie návrhov uznesení na päť dní pred hlasovaním. Legislatíva tiež spresňuje ďalšie konkrétne pravidlá pri tomto spôsobe hlasovania, chce tak umožniť napríklad aj verejnosti doručiť svoje pripomienky.