Župa bude v roku 2020 hospodáriť s vyše 200 miliónovým rozpočtom

1108

Župní poslanci dnes na svojom pracovnom zasadnutí Zastupiteľstva jednomyseľne schválili rozpočet na roky 2020 – 2022. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude v roku 2020 pracovať celkovo so sumou 210 miliónov eur, z ktorej takmer 40 miliónov eur je určených na investičné projekty. Rozpočet BSK na roky 2020 – 2022 reaguje na zásadné legislatívne zmeny, ktoré ovplyvnili výšku príjmov aj výdavkov samospráv.

„Na strane príjmov sme sa museli vysporiadať so zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane, čo pre bratislavskú župu znamenalo stratu 4,8 milióna eur. Na strane výdavkov sme riešili 10% navýšenie platov zamestnancov v našich organizáciách a takisto výrazne navyšujeme príspevky na neverejných poskytovateľov sociálnych služieb,“ ozrejmil bratislavský župan Juraj Droba. 

Súhrn týchto zmien predstavuje zásah do rozpočtu BSK vo výške 11 miliónov eur, čo je pri daňových príjmoch vo výške 105 miliónov eur veľká položka. Napriek tomu je rozpočet postavený na reálnych číslach, príjmy sú nastavené konzervatívne a výdavky len do takej výšky, ktoré si v nových podmienkach môže Úrad BSK dovoliť.

Bratislavský samosprávny kraj výrazným spôsobom zefektívnil prevádzku samotného úradu a vďaka vyššej efektivite a nastavení integrovaného dopravného systému zastabilizoval výdavky na prímestskú dopravu na úrovni 20 miliónov eur. Celkovo najviac výdavkov, 75 miliónov eur, ide do školstva s cieľom pokračovať v opatreniach na podporu vyučovacieho procesu. Ide najmä o cielené odmeňovanie učiteľov v rámci mimoškolských aktivít, ako i pracovných a životných jubileí. V sociálnej oblasti sa výrazným spôsobom navýšil rozpočet na vlastné aj neverejné zariadenia sociálnych služieb, kde celkové výdavky predstavujú 33 miliónov eur.

Bratislavská župa bude v roku 2020 pokračovať v investičnom programe, kde sa zameria na rekonštrukcie centier odborného vzdelávania a prípravy (za takmer 6 miliónov eur). Investície budú smerovať aj do údržby a obnovy cestnej infraštruktúry (13 miliónov eur) či rekonštrukcie budov školských, kultúrnych a sociálnych zariadení (spolu za viac ako 12 miliónov eur). V oblasti kultúry plánuje Bratislavský kraj rozbehnúť dva dôležité projekty – veľkú rekonštrukciu Bratislavského bábkového divadla a Divadla Aréna.

„Hlasovanie o rozpočte kraja je bezpochyby najdôležitejšie hlasovanie roka. Skrýva sa za tým obrovské množstvo drobnej práce plnej čísiel a tabuliek. Rád by som sa preto poďakoval všetkým kolegom a kolegyniam, ktorí rozpočet pripravovali, a tiež poslancom za ich konštruktívnu diskusiu, vďaka čomu sme dospeli k jednomyseľnej zhode,“ uzavrel župan Juraj Droba.