Župa vyčlenila na občianske projekty viac ako dva milióny eur. Aj napriek kríze

1459

Župní poslanci schválili finančnú podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) na rok 2022. Žiadatelia o dotáciu tak môžu predkladať projekty na podporu kultúry, mládeže, športu, životného prostredia a rozvoja vidieka, pričom v roku 2022 rozdelí Bratislavský samosprávny kraj 2,1 milióna eur.  

Robili sme všetko pre to, aby sme napriek pandémii a kríze mohli plnohodnotne podporiť menšie i väčšie občianske projekty, ktoré obohatia náš región a prispejú k jeho rozvoju. Oproti minulému roku sme sumu na dotácie zdvojnásobili,“ povedal Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Bratislavská regionálna dotačná schéma je vyhlásená v štyroch oblastiach podpory: kultúra, mládež, šport a životné prostredie a rozvoj vidieka.

Kultúra

Ide o podporu projektov umeleckej tvorby, kultúrnych aktivít a podujatí, kultúrnej osvety v regióne. Dlhodobým zámerom je premena Bratislavského kraja na symbol modernej, progresívnej a rozmanitej kultúry. Cieľom je podpora projektov umeleckej tvorby na profesionálnej a neprofesionálnej úrovni, kultúrnych aktivít a podujatí, vzdelávania v oblasti kultúry, kultúrneho turizmu a kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Mládež

Cieľom podpory je neformálne vzdelávanie mládeže v aktuálnych oblastiach, ktoré intenzívne ovplyvňujú ich život, výchovu a formovanie postojov a názorov k základným životným problémom vyplývajúcim zo spoločenského diania, ako aj aktívne využívanie voľného času, skvalitnenie života mládeže a participácia mládeže na spoločenskom a komunitnom živote na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Podpora je určená pre všetkých oprávnených žiadateľov pôsobiacich v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorí aktívne rozvíjajú systémovú prácu s mládežou do 30 rokov.

Projekty môžu žiadatelia predkladať do štyroch oblastí podpory:

  • na rozvoj informačnej, digitálnej a mediálnej gramotnosti a kritického myslenia v záplave (dez)informácií mládeže vo veku do 30 rokov,
  • na problematiku boja proti extrémizmu a radikalizmu a aktivity vedúce k tolerancii,
  • na participáciu mládeže a jej foriem, vrátane činnosti žiackej samosprávy na základných a stredných školách,
  • na organizovanie pravidelných preventívnych a nízkoprahových aktivít so zameraním na mládež vo veku do 30 rokov.

Šport

Podpora je určená pre všetkých oprávnených žiadateľov pôsobiacich v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorí aktívne vykonávajú a organizujú pravidelné pohybové aktivity obyvateľov, detí a mládeže do 23 rokov, pri organizovaní športových akcií a podujatí i dospelých. Cieľom podpory je zvýšenie záujmu mládeže o šport, snaha o zvýšenie ich telesnej zdatnosti, správne využitie voľného času. Prioritou Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti podpory športu je pre rok 2022 predovšetkým podpora pohybových aktivít mládeže do 23 rokov. 

Podporené môžu byť projekty zamerané na: 

  • organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov, vrátane zdravotne postihnutých športovcov,
  • organizovanie športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť, vrátane akcií pre zdravotne postihnutých športovcov,
  • zabezpečenie a zlepšenie materiálno – technického vybavenia (napr. náradie, náčinie, výstroj), ako aj zabezpečenie celoročnej činnosti športových subjektov, na potreby, organizovania športových podujatí na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Životné prostredie a rozvoj vidieka

Podpora je zameraná primárne na realizáciu adaptačných opatrení na negatívne dôsledky zmeny klímy. Konkrétne prostredníctvom podpory budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry a prostredníctvom realizácie vodozádržných opatrení. Cieľom BSK je podporovať a zvyšovať environmentálne povedomie verejnosti o dôležitosti ochrany životného prostredia prostredníctvom environmentálnych výchovno-vzdelávacích aktivít, konkrétne prostredníctvom realizovania prírodných záhrad v areáloch škôl. 

Výzva je otvorená pre tri oblasti:

  • životné prostredie a verejná infraštruktúra (adaptačné opatrenia na zmenu klímy a osadenie prvkov drobnej architektúry),
  • turizmus (cykloturistická infraštruktúra a infraštruktúra vodného turizmu),
  • Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta.

Termín na podávanie žiadostí je do 17. januára

Samotné spustenie žiadostí o dotácie sa očakáva v polovici novembra po zverejnení výziev. Žiadosti pre všetky oblasti bude možné podávať v termíne od zverejnenia výzvy do 17. januára 2022 do 12:00 a to elektronicky prostredníctvom portálu BSK. Žiadateľ preto musí byť držiteľom občianskeho preukazu vybaveného aktivovaným čipom. Žiadosť musí byť úplne a riadne vyplnená a podpísaná elektronickým podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa.  

Bližšie informácie o podmienkach, potrebných dokladoch, dôležitých termínoch, ako aj zoznam oprávnených prijímateľov dotácií nájdete na www.bratislavskykraj.sk/brds