Župný odbor sociálnych vecí: Na rozvoji zamestnancov nám záleží

803

Dôležitá súčasť personálnej práce BSK je popri zabezpečení plnenia pracovných povinností a úloh zamestnancov dbať aj na ich vzdelávanie, a to nielen v zmysle odborného a profesijného zamerania, ale aj vzdelávanie zamerané na osobnostný rozvoj zamestnancov a riadiacich pracovníkov. 

Pracovníčky Odboru sociálnych vecí Úradu BSK absolvovali počas tohto roka sériu šiestich tematických vzdelávacích stretnutí zameraných na komunikačné zručnosti v zmysle efektívnej komunikácie, spätnej väzby, nácviku asertivity, zvládania konfliktov, zachovania osobnej rovnováhy a koučovacieho prístupu v komunikácii. „Takto cielené vzdelávanie prináša benefity napríklad v lepších komunikačných zručnostiach s klientami, ktorí prídu osobne na úrad, napíšu alebo telefonujú často vo vypätých situáciách podmienených obavou o svojho blízkeho alebo o seba samého,“ vysvetľuje riaditeľka Odboru sociálnych vecí Marica Šiková.

Zvládnuť komunikáciu s osobou v rôznom emocionálnom rozpoložení vyžaduje komunikačnú zručnosť, ktorej cieľom je situáciu alebo problém konštruktívne vyriešiť a zároveň si zachovať osobnú rovnováhu. Získané komunikačné zručnosti sa môžu prejaviť aj smerom do vnútra organizácie, odboru, zlepšením komunikácia medzi zamestnancami navzájom a v konečnom dôsledku aj zlepšením pracovných výkonov.

Do vzdelávania boli počas roka zapojení aj riaditelia a zamestnanci zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Štrnásť riaditeľov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK absolvovalo cyklus vzdelávania zameraného na prioritizáciu a zvládanie náročných situácií asertívnym prístupom, ktorého výsledkom správne zoradenie naliehavosti situácií a ich riešení, ako aj otvorené a primerané vyjadrovanie myšlienok, názorov a postojov vo vedení kolektívu, v komunikácii navzájom v rámci organizácie. Druhá téma sa týkala koučovacieho prístupu v komunikácií s podriadenými, prijímateľmi sociálnych služieb a ich príbuznými a blízkymi. Koučovacím prístupom možno dosiahnuť uspokojivé riešenie problému oboch strán.

Bratislavská župa aj formou podpory systematického vzdelávanie vedie zamestnancov k prehlbovaniu a získaniu zručností, znalostí a tiež k rozvoju profesijných kompetencií. Investícia do vzdelávania zamestnancov vedie nielen k zvýšeniu stability a motivácii kvalifikovaných zamestnancov ale aj k zníženiu fluktuácie samotných zamestnancov.