13. november je Medzinárodný deň nevidiacich

1897

Od roku 1946 sa 13.november nazýva Medzinárodným dňom nevidiacich. Na počesť človeka, ktorý založil prvú školu pre nevidiacich vo Francúzsku a aj vo svete. Bol ním  Valentin Haüy. Spočiatku sa venoval hluchonemým ľuďom. V roku 1771 sa zúčastnil na predstavení, ktoré na súčasnom Námestí Svornosti v Paríži pripravila skupina nevidiacich zo Saint Ovide. Haüya sa dotklo, keď videl, s akým posmechom „vítali“ postihnutých miestni diváci. Bol to pre neho emocionálny šok a bol veľmi sklamaný z reakcií ľudí. Hneď sa rozhodol, že založí školu pre nevidiacich, aby sa naučili čítať a písať. Jeho aktivity si všimli aj v zahraničí, podarilo založiť ešte niekoľko ďalších inštitúcii, kde učil nevidiacich všeobecnému vzdelaniu, remeslu aj umeniu.

Na území dnešného Bratislavského kraja pôsobil  vtedy prvý slepecký ústav pre dospelých mužov a ženy – Kadlický ústav slepcov, terajší župný Domov sociálnych služieb v Báhoni. Je domovom pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, predovšetkým so zrakovým, s duševnými poruchami, s mentálnym postihnutím alebo s kombináciou týchto ochorení. Za účelom zvýšenia kvality života prijímateľov sociálnej služby sa v zariadení poskytuje arteterapia, muzikoterapia, ergoterapia, canisterapia, biblioterapia, bazálna stimulácia, reminiscenčná terapia, rôzne športové a duchovné aktivity, kultúrno-spoločenské podujatia. Vydávajú tiež svoj časopis „Rozsvieťme tmu.“

Bratislavský samosprávny kraj finančne podporuje aj neverejného poskytovateľa sociálnych služieb, občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktoré poskytuje sociálne služby osobám so zrakovým postihnutím a ich rodinným príslušníkom. Bratislavský samosprávny kraj poskytol občianskemu združeniu na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie v roku 2021 finančné prostriedky vo výške 54.244,62 €.