151. Plenárne zasadnutie európskeho výboru regiónov a 20. Európsky týždeň regiónov a miest

1231

V dňoch 11.-13.10.2022 sa v Bruseli uskutočnilo 151. plenárne zasadnutia Európskeho výboru regiónov (EVR). Členovia EVR počas plenárneho zasadnutia rokovali o výročnej správe EÚ o stave európskych regiónov a miest, úlohe miest a regiónov v globálnych rokovaniach o klíme pred COP27, novovzniknutej Kohéznej aliancii pre nové výzvy, ktorým samosprávy čelia v 21. storočí. Poslanec BSK a starosta obce Rohožník Peter Švaral vo svojom príhovore zdôraznil rolu politiky súdržnosti aj v tzv. viac rozvinutých regiónoch a potrebu posilnenia cezhraničnej spolupráce.

Súbežne s plenárnym zasadnutím sa od 10. do 13.10.2022 konal v poradí 20. Európsky týždeň regiónov a miest, ktorý oficiálne otvoril predseda EVR Vasco Alves Cordeiro a komisárka EÚ pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira spolu s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolou. Medzi hlavné témy tohtoročného ročníka patrili územná súdržnosť, zelená a digitálna transformácia, posilnenie postavenia mladých ľudí, pričom osobitná pozornosť sa venovala úlohe politiky súdržnosti v rámci udržateľnej obnovy Európy.

Zástupcovia BSK sa v rámci podujatia zúčastnili série konferencií ,workshopov a sprievodných podujatí. Zastúpenie BSK pri EÚ v spolupráci s partnermi zo Štokholmu, Budapešti, Viedne, Prahy a Rigy zorganizovali seminár zameraný na podporu občianskej angažovanosti európskej mládeže s názvom „Posilnená mládež, lepšia budúcnosť v hlavných mestách a regiónoch EÚ.“ Panelisti sa podelili o najlepšie príklady stratégií, ktoré povzbudzujú mladé dievčatá, aby si pre svoju kariéru vybrali technické, vedecké alebo IT profesie. Rozprávalo sa aj o ďalších oblastiach, ako je integrácia mladých utečencov z Ukrajiny do vzdelávacieho procesu a podpora mladých ľudí, aby sa stali aktívnymi občanmi svojich miest. Bratislavský župan Juraj Droba vo svojom videodkaze zúčastneným zdôraznil potrebu zapájať mladých ľudí do riešení súčasných výziev regiónov a miest. Ďalej zdôraznil, že „regionálni a miestni politici, by mali byť pripravení nielen načúvať mladým ľuďom, ale aj ich podporovať v ich vzdelávaní a osobnom rozvoji“. Rovnako pripomenul, že budúcnosť budú ovplyvňovať nové technológie a je teda nevyhnutné zabezpečiť rovnaký prístup k vzdelávaniu v oblasti STEM (vedy, technológie, inžinierstva a matematiky) a IKT pre všetkých.

Zastúpenie BSK pri EÚ na FB https://www.facebook.com/BratislavaRegionBrusselsOffice