Archeologický výskum s Malokarpatským múzeom v Pezinku

626

Ak vám Pamiatkový úrad predpísal vykonanie výskumu v priestore Bratislavského regiónu, obráťte sa so žiadosťou na jeho realizáciu na Malokarpatské múzeum v Pezinku. 

Archeologický výskum realizujú pri výstavbe na archeologických lokalitách na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu. Jeho cieľom je záchrana nálezov a nálezových situácii v miestach s plánovanou výstavbou, pri líniových stavbách.
Malokarpatské múzeum v Pezinku vykonávalo záchranný výskum mestských hradieb v Pezinku, výskum v Pezinku Na bielenisku, výskum exteriéru kostola Sv. Kataríny v Dechticiach a mnohé ďalšie.

Malokarpatské múzeum realizuje výskumy na vedecké a dokumentačné účely. Dlhodobým záujmom je výskum jednej z najvýznamnejších včasnostredovekých fortifikácii na území Slovenska, nachádzajúca sa vo Svätom Jure v polohe Neštich. Výskum slovanského hradiska realizujú od roku 2006. Doposiaľ okrem pamiatok z obdobia konca 8.až 1. pol. 10. storočia (šperky, militárie, súčasti výstroje, pracovné nástroje a pod.) natrafili i na pamiatky z doby halštatskej, rímskej, ako i z 13.-14. storočia.
Ďalší výskum vykonali v Pezinku v polohe Mahulanka, kde natrafili na pozostatky slovanskej osady z pol. 7.– 8. storočia, ktorú plánujú opätovne skúmať v blízkej budúcnosti.

Okrem spomenutých výskumov sa venujú realizácii nedeštruktívnych prieskumov – zberov, v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre sme vykonali geofyzikálny prieskum opevnenej osady z doby bronzovej v Budmericiach, kde plánujú vykonať ďalší systematický výskum.

Zdroj www.muzeumpezinok.sk