Bratislavský kraj na konferencii odprezentoval Ekocentrum v Čunove. Otvorené pre verejnosť bude v roku 2024

1157
Bratislavský kraj na konferencii odprezentoval Ekocentrum v Čunove. Otvorené pre verejnosť bude v roku 2024
Bratislavský kraj na konferencii odprezentoval Ekocentrum v Čunove. Otvorené pre verejnosť bude v roku 2024

Komplexná rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľa v Čunove je v záverečnej fáze. Nakoľko bol celý objekt schátraný, musel prejsť komplexnou rekonštrukciou. Tá odkryla napríklad aj vzácne nástenné maľby. Bratislavský samosprávny kraj, ktorý obnovu realizuje od roku 2021, zorganizoval v utorok 21. 11. Záverečnú konferenciu Ecoregion a prezentáciu areálu Ekocentra Čunovo. Určená bola pre partnerov projektov a odbornú verejnosť.

„Schátraný čunovský kaštieľ zmeníme na moderné ekocentrum. Zrekonštruovali sme nielen kaštieľ, ale aj priľahlú záhradu, ktoré spoločne vytvoria priestor pre environmentálne vzdelávanie, výchovu a osvetu detí, mládeže i širokej verejnosti spolu so zázemím pre organizácie ochrany prírody, cezhraničného turizmu a ekoturizmu. V Bratislavskom kraji existuje niekoľko menších environmentálnych centier, ale jedno ucelené s nadnárodnou úrovňou tu absentovalo. Ekocentrum tak bude unikátnym pilotným projektom v regióne,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba. Podčiarkol, že to všetko sa udialo aj vďaka spolupráci slovenských, rakúskych a maďarských partnerov v rámci cezhraničných projektov Ecoregion SKAT a Ecoregion SKHU. Podporené boli z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Cieľom záverečnej konferencie bolo ukončenie cezhraničných projektov a predstavenie výsledkov v podobe zrekonštruovaného areálu Ekocentra Čunovo. Svoje zámery a programy odprezentovali Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, zástupcovia Národného parku Donau Auen, Natúrpark Szigetkoz, región Marchfeld či Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy.

„Čunovské Ekocentrum sa stane hlavným koordinátorom environmentálno-vzdelávacích centier v kraji, ktorým bude poskytovať metodickú podporu pre všetkých relevantných aktérov. Našou snahou je vytvoriť moderný región s vysokou kvalitou života a životného prostredia v spolupráci s mestami, obcami, so socioekonomickými a zahraničnými partnermi a to inovatívnym a udržateľným spôsobom. Vďaka spoločnej iniciatíve sa nám podarilo vybudovať infraštruktúru pre ekoturizmus a environmentálne vzdelávanie, ktoré sú v dnešnej dobe klimatickej krízy a zvyšujúceho sa tlaku na životné prostredie veľmi dôležité,“ povedala riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.

Environmentálno-vzdelávacie centrum bude mať nadnárodný charakter a slúžiť bude tak odborníkom, školám, žiakom, ako aj širokej verejnosti všetkých vekových kategórií. V budove kaštieľa vznikne interaktívna expozícia zameraná na rôzne oblasti prírodného dedičstva regiónu ako sú Delta Dunaja či Lužné lesy. Vnútri budú tvorivé dielne a multifunkčná sála. V záhrade zase umiestnené rôzne zážitkové a interaktívne prvky ako biotopové jazierko schopné samočistenia, vtáčie hniezdo, drevená dráha nad mokraďou, šplhací totem, interaktívna stena, zážitkový chodník „bosou nohou“, ako aj záchranná stanica pre zranené živočíchy.

Kaštieľ bude využívať obnoviteľné zdroje energie, ako napr. vykurovanie tepelným čerpadlom. Takisto boli zrealizované adaptačné opatrenia na zmierňovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy, a to konkrétne zadržiavanie dažďovej vody a jej následné využitie, vodopriepustné plochy, využitie svetlých farieb pre zníženie prehrievania prostredia, vodný prvok na zlepšenie mikroklímy a ochladzovania prostredia. Rovnako sa pri stavebných prácach použil moderný stroj, pomocou ktorého sa zhodnotil stavebný odpad a prebytky zeminy z výkopových a búracích prác v areáli kaštieľa. Práve drvením a následným pretriedením sa zhodnotilo množstvo materiálu, ktoré v značnej miere pokrývalo potreby stavby.

„V rámci projektu pripravujeme vzdelávacie programy (denné a pobytové) a exkurzie viazané na okolité územie, prírodu, miestne tradície a ľudské aktivity v krajine. Našim cieľom je sprostredkovanie kvalitného autentického zážitku z poznávania prírody, ako aj lokálnych komunít a ich kultúry a tradícií. Je pre nás nesmierne dôležité, aby produkty, ktoré vytvoríme, mali pozitívny vplyv na miestnu prírodu a komunitu,“ dodala Jana Menkynová z DAPHNE – Inštitútu aplikovanej ekológie. 

Národná kultúrna pamiatka dostane novú dušu a nový obsah. Vytvoríme v ňom unikátne ekocentrum, ktoré v regióne dlhodobo absentuje. Okrem toho, že sa stane hlavným ekoturistickým centrom regiónu, plniť bude aj nadnárodnú funkciu a slúžiť pre širokú verejnosť každej vekovej kategórie. Veľmi príjemným prekvapením bolo pre nás, že počas rekonštrukcie sa nám podarilo odkryť a obnoviť ručne maľované neskorobarokovo-klasicistické fresky,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Rekonštrukčné práce sú spolufinancované cez Program spolupráce Interreg V-A Slovensko-Rakúsko a revitalizačné práce cez Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ekocentrum Čunovo sa buduje cez prebiehajúce projekty „Ecoregion SKAT“ a „Ecoregion SKHU“, spolu s ďalšími tuzemskými a cezhraničnými partnermi ŠOP SR, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, VODNETURY.sk, NP Donau-Auen (AT), NP Neusiedler See-Seewinkel (AT), Region Marchfeld (AT), Pisztráng kor (HU), obec Kimle (HU), Natúrpark Szigetkoz (HU). Náklady na stavebné práce a expozičné priestory dosiahli vyše 4,2 milióna eur.