Termín podávania žiadostí o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy sa posúva

5297

Župní poslanci schválili predĺženie termínu prihlasovania na regionálne dotácie.

Bratislavský samosprávny kraj po roku opätovne otvoril možnosť získať podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS). Pôvodný termín, ktorý uplynie tento týždeň, sa predlžuje do 15. februára.

„Chceli by sme dať žiadateľom dostatočný priestor, aby mohli svoje projekty prihlásiť, bez zbytočných zhonov. Záujemcovia nám avizovali, že najväčším problémom je zmena, ktorú BRDS tento rok priniesla, a to prihlasovanie žiadostí elektronicky cez stránku www.slovensko.sk. Na tento úkon je potrebný občiansky preukaz s čipom. Preto sme sa rozhodli pre posunutie termínu. Verím, že to žiadatelia ocenia a podarí sa im zaregistrovať čo najviac projektov. Sme im nápomocní a na náš web BratislavskyKraj.sk sme pridali aj podrobný návod, ako postupovať,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

BRDS je otvorená  štyroch oblastiach podpory: kultúra, mládež, šport a ochrana životného prostredia a rozvoja vidieka. Celkovo na projekty pre rok 2021 pôjde vyše milióna eur.

Na projekty z oblasti kultúry je vyčlenených 345 000 eur. Zámerom je využitie kultúrneho potenciálu kumulovaného na území BSK v mimoriadnej pestrosti a početnosti jednotlivých foriem, žánrov a platforiem prostredníctvom podpory tvorby, rozvoja, prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt. Výzva je otvorená pre oblasti ako sú tvorba a prezentácia diela, výskum a odborná reflexia a ochrana hmotného kultúrneho dedičstva. Novinkou oproti minulému roku je, že oblasť podpory „Tvorba a prezentáciu diela“ sa rozšíri o segment hudby a literatúry. BSK tak reflektoval na požiadavku kultúrnej obce.

Na podporu mládeže podporí župa projekty celkovou sumou 51 750 eur. Cieľom výzvy je neformálne vzdelávanie mládeže v aktuálnych oblastiach, ktoré intenzívne ovplyvňujú výchovu a život detí a mládeže, formovanie postojov a názorov k základným životným problémom, aktívne využívanie voľného času a skvalitnenie života mládeže na území BSK.

Sumu 293 250 eur získajú projekty zamerané na podporu športu. Zámerom je zvýšenie záujmu mládeže o šport, snaha o zvýšenie ich telesnej zdatnosti, správne využitie voľného času. Prioritou BSK je predovšetkým podpora pohybových aktivít mládeže do 23 rokov. Podpora je určená pre všetkých oprávnených žiadateľov pôsobiacich v BSK, ktorí aktívne vykonávajú a organizujú pravidelné pohybové aktivity detí a mládeže do 23 rokov, vrátane zdravotne postihnutých športovcov  a pri organizovaní športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť v BSK, vrátane akcií pre zdravotne postihnutých športovcov.

Župa tento rok podporí aj ochranu životného prostredia a rozvoja vidieka. Na rok 2021 je alokovaných 345 000 eur. Zameraná je na tri oblasti podpory. Prvou z nich je životné prostredie a verejná infraštruktúra, v rámci ktorej sú definované opatrenia na rozvoj zelenej infraštruktúry a vodozádržných opatrení v mestách a obciach v rámci BSK, ako aj drobné prvky verejnej infraštruktúry. Druhou oblasťou je turizmus, kde budú podporené aktivity rozvíjajúce cykloturistickú infraštruktúru a infraštruktúru vodného turizmu. Tretím okruhom je environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta sa zameriava na podporu realizácie prírodných záhrad v areáloch škôl za účelom podpory environmentálnej výchovy na školách, ako aj v zmysle podpory biodiverzity v sídelnom prostredí.

Doručené žiadosti o poskytnutie dotácie budú najskôr formálne posúdené a následne posudzované odbornou hodnotiacou komisiou. O výsledných projektoch, ktoré dostanú pre rok 2021 podporu z BRDS, rozhodnú župní poslanci.

Informácie týkajúce sa BRDS, jednotlivých výziev, termíny, postupy a návody sú zverejnené tu.