Environmentálny fond zverejnil výzvu na podporu činností formou dotácie v oblasti – Environmentálna výchova

630
Environmentálny fond zverejnil výzvu na podporu činností formou dotácie v oblasti – Environmentálna výchova
Environmentálny fond zverejnil výzvu na podporu činností formou dotácie v oblasti – Environmentálna výchova

Vzdelávanie a propagácie definovaných v týchto činnostiach : E1 – Budovanie priestorových kapacít a E2 – Relizácia výchovno-vzdelávacích a osvetových kapacít.

Cieľom je podporiť činnosť smerujúcu k ochrane životného prostredia a trvalo udržateľnému využívaniu jeho zložiek a ochrane prírody. Dotácia je určená na podporu aktivít environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, ktorá je v súlade s opatreniami Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 a so Stratégiou environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, opatrením O.2. Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 a s opatreniami Programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025.

Pre činnosť E1 je výška maximálnej žiadanej dotácie 200 000 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa a pre činnosť E2 je výška maximálnej žiadanej dotácie 50 000 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.

Požiadať o dotáciu môžu: Rozpočtové organizácie, obce, samosprávne kraje, príspevkové organizácie, školy, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, nadácie a občianske združenia.

Termín na podanie žiadosti je do 28.augusta 2023.

Všetky podrobnosti k výzve nájdete na stránke envirofond.sk na nasledovnom na odkaze:

Specifikacia-cinnosti-podpory-formou-dotacie-na-rok-2023.pdf (envirofond.sk)