Gledíčiu na Vlčkovej nakoniec nevyrúbu

1521

Gledíčia trojtŕňová, ktorá údajne stojí na Vlčkovej ulici už 150 rokov, bude krášliť nárožie ulice aj naďalej. Strom mal byť vyrúbaný v súvislosti s výstavbou rezidencie Gleditsia Residence. Po intervencii starostky Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej stavebník prisľúbil, že už hotový projekt zmení tak, aby gledíčia zostala súčasťou záhrady. Stavebník zároveň vysadí v záhrade ďalšie tri gledíčie. Tento zámer bol obsiahnutý aj v pôvodnom pláne.  

O skutočnosti, že časť obyvateľov nesúhlasí s plánovaným výrubom, sa vedenie mestskej časti dozvedelo pomerne neštandardne – zo statusu jedného z miestnych poslancov. 

Problémom je, že v statuse odznelo niekoľko nepravdivých a zavádzajúcich informácií, niektoré fakty boli zamlčané. Podľa statusu napríklad Miestny úrad v Starom Meste vydal rozhodnutie na výrub bez informovania verejnosti, zmätočné je aj tvrdenie, že strom je chránený. 

V skutočnosti bola totiž gledíčia trojtŕňová z Vlčkovej ulice vyňatá zo zoznamu chránených drevín v roku 2006, čo potvrdilo aj Ministerstvo životného prostredia SR. Táto informácia však dodnes nebola zanesená do územného plánu zóny. Aktualizáciu zmien v územnom pláne má podľa zákona vykonávať Bratislava hlavné mesto SR, dlhodobo si však túto povinnosť neplní. 

„Výrubové konanie vytýčené na základe žiadosti stavebníka sa konalo riadne v súlade so zákonom. Bolo zverejnené na oficiálnej stránke mestskej časti, účastníci konania a verejnosť mali možnosť do konania vstúpiť svojimi námietkami resp. pripomienkami, ako je to bežné pri všetkých výrubových konaniach,“ informovala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. 

Do výrubového konania sa zapojilo len OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, verejne známe svojím ochranárskym zameraním, ktoré nevznieslo žiadne pripomienky. Neexistoval teda žiaden zákonný dôvod, prečo výrub nepovoliť.  

Samotný výrub bol však podmienený preukázaním právoplatného stavebného povolenia, čo znamená, že mohol byť zrealizovaný až po vysporiadaní sa s pripomienkami v rámci územného konania a stavebného konania. V tomto okamihu by vstúpila do procesu otázka aktuálnosti územného plánu, ktorý má v záväznej časti strom uvedený ako chránený (zámer výstavby by sa posudzoval z hľadiska súladu s územným plánom). 

„Tým viac ma prekvapilo konanie pána poslanca, ktorý sa nezapojil do výrubového konania v čase zákonnej lehoty. Pripúšťam, že konanie nemusel zachytiť, stáva sa to, no prinajmenšom mal štrnásť rokov na to, aby inicioval opätovné zapísanie gledíčie trojtŕňovej z Vlčkovej ulice do zoznamu chránených stromov. Myslím si, že ako poslanec so záujmom o túto tému mal veľa možností a veľa času mať situáciu okolo chránených stromov pod kontrolou. Územie Starého Mesta nie je rozsahom veľké, rozkladá sa na necelých desiatich kilometroch štvorcových,“ uviedla starostka.  

„Plne chápem reakcie verejnosti, ktorá bola uvedená do omylu neúplným informovaním o situácii, ktorú však pán poslanec poznal a mohol o nej informovať pravdivo. Napriek tomu to neurobil. Mrzí ma to a verejnosti sa za to ospravedlňujem,“ dodala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. 

Stavebníkom rezidencie je spoločnosť Gleditsia Residence, s. r. o. „Vzhľadom na to, že na sociálnych bolo bezdôvodne poškodzované meno úradu aj stavebníka, okamžite som vyvolala so stavebníkom stretnutie. O veku, spoločenskej a spoločenskej hodnote stromu, ale tiež o citovej väzbe, ktorú k stromu majú obyvatelia lokality, nevedel. Na základe nových skutočností však situáciu prehodnotil, rozhodol sa zmeniť svoj zámer a gledíčiu v areáli záhrady ponechať. A to aj napriek tomu, že musí urobiť zásadné úpravy projektu stavby,“ vysvetlila starostka.  

„Od začiatku náš projekt pripravujeme tak, aby sme v čo najväčšej možnej miere zachovali pôvodnú výsadbu na pozemku,“ uviedli v spoločnom stanovisku vlastníci a spoločníci Gleditsia Residence. „Prehlasujeme, že krásny strom gledíčia trojtŕňová na našom pozemku nebude vyrúbaný,“ informovali. Na záchranu stromu dokonca zriadia špeciálny fond. „Veríme, že všetci, ktorí vystúpili proti jeho výrubu, rovnako vehementne sa pridajú k nám a fond podporia,“ uzavreli vlastníci. 

Zdroj: Staré Mesto