Úvod Moska Sprístupňovanie informácií

Sprístupňovanie informácií

Sprístupňovanie informácií

Žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je možné podávať:

· písomne (listom) na adrese Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, Modra, 900 01

· telefonicky na čísle 033/6433489

· elektronickou poštou (e-mailom) na adrese moska@moska.sk,

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov, alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, organizácia bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil (§ 14).

Ak organizácia nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť (§ 15).

Odvolanie proti rozhodnutiu organizácie o odmietnutí požadovanej informácie možno podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva príspevkovej organizácii Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, Modra, 900 01. O odvolaní proti rozhodnutiu organizácie rozhoduje Bratislavský samosprávny kraj.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona – § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Menu

Partneri

Prejsť na obsah