Podporíme vaše projekty v oblasti ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka

2459

Projekty v oblastiach životného prostredia, turizmu a environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO) budú podporované aj v roku 2022. Požiadajte o príspevok zo župnej dotačnej schémy.

Výzva Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2022, ktorá bola zverejnená koncom novembra 2021, už druhý rok podporuje projekty v troch oblastiach podpory – životné prostredie, turizmus a EVVO. Na podporu týchto oblastí pôjde v roku 2022 z dotačnej schémy až 700 000 eur. Výzva Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka reaguje na aktuálne výzvy územia vyplývajúce zo zmeny klímy ako aj na potreby udržateľného rozvoja.

Žiadosti o dotácie sme nedávno odbyrokratizovali, prebiehajú elektronicky. Je ich nutné podať do 17. januára 2022.

Podporované oblasti sú:

Životné prostredie

Za jednu z najvýznamnejších aktuálnych výziev považuje Bratislavský samosprávny kraj zmenu klímy a reakciu na jej dopady. Za kľúčový považuje proces prispôsobovania sa dopadom zmeny klímy v sídelnom prostredí (v mestách a obciach kraja), kde dôsledky zmeny klímy budú mať priamy dopad na ich sociálny, ekonomický a environmentálny systém, vzhľadom k urbanizácii prostredia, vysokej hustote obyvateľstva, či výskytu zraniteľných skupín obyvateľstva.

Vzhľadom na tieto dôvody je Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2022 zameraná aj na realizáciu adaptačných opatrení na negatívne dôsledky zmeny klímy, a to konkrétne prostredníctvom podpory budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v mestách a obciach.

O dotáciu v oblasti životného prostredia môžu požiadať obce, mestá a mestské časti a nimi zriadené organizácie. Výška žiadanej dotácie je od 5 000 € do 15 000 €.

Bratislava – rameno Dunaja

Turizmus

Oblasť podpory turizmus sa zameriava na udržateľný rozvoj územia Bratislavského kraja. Prírodné bohatstvo je jedným z faktorov, determinujúcich atraktívnosť regiónu z pohľadu cestovného ruchu. Preto sa výzva na rok 2022 zameriava na budovanie infraštruktúry vodného turizmu a cykloturizmu. Tieto kľúčové oblasti v rámci rozvoja turizmu vytvárajú vhodný predpoklad na zatraktívnenie destinácie pre návštevníkov a zároveň̌ sú v súlade s trendom trvalo udržateľného turizmu, ktorý rešpektuje ochranu prírodného a kultúrneho bohatstva lokálnych oblastí.

Turizmus je otvorený pre projekty miest a obcí, mimovládne organizácie, ako aj súkromný sektor. Žiadosť sa môže pohybovať vo výške od 5 000 € do 15 000 €.  

EVVO

Poslednou oblasťou podpory je environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta, ktorá má za cieľ podporovať a zvyšovať environmentálne povedomie verejnosti o dôležitosti ochrany životného prostredia prostredníctvom environmentálnych výchovno-vzdelávacích aktivít, konkrétne prostredníctvom realizovania prírodných záhrad v areáloch škôl. Prírodné záhrady slúžia ako exteriérové učebne pre deti, a zároveň podporujú biodiverzitu v sídelnom prostredí. V rámci podpory EVVO sú oprávnené o dotáciu žiadať materské a základné školy, pričom výška žiadanej dotácie je od 1 000 € do 4 000 €.

Kliknite sem pre viac informácií o výzvach v rámci BRDS

Výška spolufinancovania pre všetky oblasti podpory je minimálne 25% z celkového rozpočtu  projektu. Žiadosť je možné podať do 17.1.2021 do 12:00 prostredníctvom portálu BSK. Následne prejdú projekty formálnou kontrolou a odborným hodnotením. Pred podaním žiadosti nezabudnite svoj projektový zámer prekonzultovať so zástupcom Inštitútu regionálnej politiky BSK Martinou Gruyovou, MA na tel. čísle +421 2 4826 4396 alebo prostredníctvom e-mailu Martina.Gruyova@region-bsk.sk