Požiadajte o dotáciu. Z unikátnej schémy podporíme aj rozvoj mládeže

1539

Bratislavská regionálna dotačná schéma pomohla priviesť k životu už stovky výborných projektov. Jednou z podporovaných oblastí je rozvoj mládeže nášho kraja.

Župa chce týmto spôsobom prispieť k zlepšeniu formovania postojov a názorov mládeže k základným životným problémom vyplývajúcim zo spoločenského diania. Cieľom je pomôcť rozvoju systémovej práce s mládežou so zámerom zabezpečiť jej ďalší rozvoj, neformálne vzdelávanie a aktívne využívanie voľného času.

V roku 2022 dostala oblasť mládeže finančné prostriedky v celkovej výške 84 000 EUR. Tieto financie budú rozdelené medzi projekty, ktoré na základe formálnej kontroly a odborného hodnotenia budú najúspešnejšie. Projekty sa môžu prihlasovať do štyroch oblastí podpory, ktoré sa zameriavajú na:

  1. rozvoj kritického myslenia, informačnú, digitálnu a mediálnu gramotnosť v záplave (dez)informácií
  2. problematiku boja proti extrémizmu, prevenciu závislostí a rizikového správania (vzdelávacie programy, školenia, aktivity
  3. podporu participácie mládeže a jej foriem  vrátane činnosti žiackej samosprávy na ZŠ a SŠ na území BSK
  4. organizovanie pravidelných preventívnych a nízkoprahových aktivít so zameraním na mládež do 30 rokov na území BSK (okrem športových aktivít)

Ide predovšetkým o tematicky zamerané vzdelávacie programy, školenia, aktivity a ich materiálno – technické zabezpečenie pre deti a mládež do 30 rokov v  Bratislavskom kraji.

Výška spolufinancovania pre všetky oblasti podpory je minimálne 25% z celkového rozpočtu  projektu, avšak celková maximálna žiadaná suma je rozdelená podľa počtu zapojených detí a mládeže nasledovne:

do 50 osôb – maximálna suma podpory 3 000 EUR

od 51 do 200 osôb –  maximálna suma podpory 4 000 EUR

nad 201 osôb –  maximálna suma podpory 8 000 EUR

Oprávnenými žiadateľmi pre všetky oblasti podpory sú obce, mestá a mestské časti na území BSK, ich zriadené organizácie (rozpočtové alebo príspevkové), tiež právnické a fyzické osoby so sídlom na území BSK (napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, a podobne) a naopak o dotáciu nemôžu žiadať organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Pre žiadateľov, ktorí budú úspešní v procese posudzovania žiadostí bude výška poskytnutej dotácie minimálne 1 500 €maximálne do 3 000 € až 8 000 € pre projekt. Kvalitu projektu hodnotí na základe vopred stanovených kritérií určených vo Výzve Odborná hodnotiaca komisia. Následne budú úspešní uchádzači schválení Zastupiteľstvom BSK a ich zoznam zverejníme na našich stránkach.

Svoje projekty do Výzvy Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre oblasť mládeže na rok 2022 môžete prihlasovať v termíne do 17. januára 2022 do 12:00 hod. Každý žiadateľ môže podať iba jednu žiadosť v rámci tejto Výzvy. Rovnako ako minulý rok, aj tentoraz sú žiadosti prijímané výhradne elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk . Všetky dôležité informácie potrebné pre prihlásenie a registráciu žiadostí nájdete aj tu na našom webe v sekcii Dotácie – Bratislavskykraj.sk.  

Pred podaním žiadosti nezabudnite svoj projektový zámer prekonzultovať s kolegami z oddelenia mládeže a športu, Mgr. Katarína Formánková natel. čísle +421 2 4826 4174 alebo prostredníctvom e-mailu katarina.formankova@region-bsk.sk. V prípade technickej pomoci sa prosím  neváhajte obrátiť na kolegov z dotačného oddelenia, kde vám ochotne poradia. Ich kontaktné údaje nájdete na tejto stránke v sekcii Dotácie – Bratislavskykraj.sk.  

Schéma je otvorená v štyroch oblastiach podpory: kultúra, mládež, šport a životné prostredie a rozvoj vidieka. Občianske projekty budú v roku 2022 podporené sumou 2,1 milióna eur.

TU nájdete viac informácií