Pracoviská rezortu vnútra sú opäť prístupné pre verejnosť

1368

Ministerstvo vnútra po niekoľkých dňoch otvorilo od pondelka 1. novembra svoje kontaktné pracoviská okrem oddelení cudzineckej polície.

Vstup na klientske centrá, oddelenia dokladov a ďalšie pracoviská však umožní len osobám, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 vykonanom najskôr od 29. októbra. Rovnako osobám, na ktoré sa vzťahuje výnimka z uznesenia vlády z 28. októbra o zákaze vychádzania počas núdzového stavu. Vstup na základe výnimky je však potrebné preukázať príslušným dokladom.

DOPRAVNÉ INŠPEKTORÁTY

 • Dopravné inšpektoráty budú vykonávať všetky evidenčné úkony, prednostne u žiadateľov objednaných na konkrétny termín elektronicky. U ostatných podľa poradia určeného vyvolávacím systémom.
 • Vyhotovené osvedčenia o evidencii vozidla (malý technický preukaz) sa počas núdzového stavu naďalej nebudú doručovať na oddelenia dokladov, ale na adresu žiadateľa.

ODDELENIA DOKLADOV

 • Vodičské preukazy a cestovné pasy sa budú vydávať bez obmedzení.
 • V agende občianskych preukazov sa počas núdzového stavu na oddeleniach dokladov nevydávajú certifikáty pre elektronický podpis, keďže na tento účel je pre držiteľov aktivovaných elektronických občianskych preukazov k dispozícii bezplatná e-služba.

EVIDENCIA ZBRANÍ

 • Na úseku zbraní a streliva polícia nebude prijímať žiadosti o úkony, pri ktorých počas krízovej situácie neplynú, respektíve sa predlžujú lehoty. V ostatných prípadoch bude akceptovať telefonické alebo e-mailové oznámenie žiadateľa.

ZBRAŇOVÁ AMNESTIA

 • Keďže od 1. novembra začína ďalšie kolo zbraňovej amnestie, každý občan môže za dodržania prísnych hygienických opatrení odovzdať do úschovy zbraň na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

PLATNOSŤ DOKLADOV

 • Upozorňujeme, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch (s výnimkou cestovných pasov), ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

OKRESNÉ ÚRADY A KLIENTSKE CENTRÁ

Okresné úrady a klientske centrá budú v plnom rozsahu zabezpečovať agendy na úseku:

 • overovania listín a osvedčovania podpisov
 • živnostenského podnikania
 • cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • katastra nehnuteľností
 • životného prostredia
 • poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav.

K dispozícii budú aj podateľne okresných úradov a klientskych centier. Tieto pracoviská budú akceptovať aj podania zaslané elektronickou poštou. Do troch dní je však potrebné podania doplniť listinnou podobou alebo autorizovať elektronickým podpisom. Osobné konzultácie a pojednávania budú možné až po dohode s klientom okrem vyššie uvedených úsekov. Na ďalších agendách len po objednaní sa na termín so zodpovedným zamestnancom.

Ministerstvo vnútra občanov vyzýva, aby prednostne využívali telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu.

CUDZINECKÁ POLÍCIA

 • Oddelenia cudzineckej polície zostávajú zatvorené predbežne do 8. novembra.
 • Klienti, ktorí boli objednaní na konkrétny termín, sa budú musieť znova objednať cez elektronický objednávací systém na najbližší voľný termín.

REŠPEKTUJTE HYGIENICKE OPATRENIA A POKYNY ZAMESTNANCOV

 • Vstup občanov na pracoviská budú koordinovať poverení zamestnanci a supervízori.
 • Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.

Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, ako aj za porušenie nariadenej izolácie môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 eur.

Zdroj: Ministerstvo vnútra