Úvod Regionálny rozvoj Projekty Prebiehajúce Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Polygrafická na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruuje objekt Budova praktického vyučovania, Energokanál a obstará sa nové materiálno – technické vybavenie do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov.

Aktivity BSK:

  1. Obstaranie a modernizácia materiálno – technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební, knižnice, prednáškových a vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektu Budovy praktického vyučovania;
  2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu, centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy objektu Budovy praktického vyučovania;
  3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva objektu Budovy praktického vyučovania.

Cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu: Komplexne zrekonštruovaný objekt Budovy praktického vyučovania spolu s novým materiálno – technickým vybavením.

Rozpočet projektu: 3 794 452,89 EUR

Spolufinancovanie BSK: 189 772,64 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK: 409 562,87 EUR

Trvanie projektu: 07/2022 – 12/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_5 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava“

Kód žiadosti o NFP: 302021AFG2

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Aktuálny stav:  v procese

  • Dňa 21.07.2022 bola podpísaná zmluva o dielo s úspešným uchádzačom verejného obstarávania a účinnosť bola nadobudnutá dňom 27.07.2022. Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi sa uskutočnilo 02.08.2022 s termínom realizácie do 12 mesiacov.

           

Prejsť na obsah