Úvod Regionálny rozvoj Projekty Pripravované Kampus bionenergetiky a krajinotvorby v Bernolákove

Kampus bionenergetiky a krajinotvorby v Bernolákove

Kampus bionenergetiky a krajinotvorby v Bernolákove

Základné informácie: 

Súčasťou kampusu bude Stredná odborná škola agrotechnická J.A.Gagarina v Bernolákove a Stredná odborná škola záhradnícka v Malinove, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Spoločne s relevantnými partneri z oblasti energetiky a pôdohospodárstva (Regionálna únia zamestnávateľov, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry) – umiestnenie Regionálneho centra udržateľnej energetiky), ktorí sa budú podieľať buď finančne alebo na reforme (aktualizácii) odborného vzdelávania na potreby modernej doby. Cieľom vybudovania je v dlhodobom horizonte priniesť koncepčné riešenie nedostatku odborníkov a profesionálov v danej oblasti, nielen v BSK ale aj v SR.

Aktivity BSK:

  1. Vybudovanie konkurencieschopnej infraštruktúry rešpektujúcej potreby študentov a pedagógov Strednej odbornej školy agrotechnickej J.A.Gagarina a Strednej odbornej školy záhradníckej v Malinove s kompletným zázemím postavenej na princípoch SMART školy;
  2. Vybudovanie cvičnej infraštruktúry s komplexným vybavením na základe požiadaviek a potrieb stredoškolského odborného vzdelávanie v energetike a pôdohospodárstve v spolupráci s partnermi;
  3. Vytvorenie konkurencieschopnej ponuky študijných programov požadovaných partnermi projektu;
  4. Vybudovanie infraštruktúry pre potreby partnerov projektu;
  5. Vybudovanie verejnej infraštruktúry pri dodržaní zásad bezbariérovosti, energetickej efektívnosti a zelených opatrení s napojením na verejnú dopravu.

Cieľové skupiny: žiaci, študenti a pedagógovia Strednej odbornej školy agrotechnickej J.A.Gagarina a Strednej odbornej školy záhradníckej; zamestnanci Regionálneho centra udržateľnej energetiky, obyvatelia a návštevníci lokality Bernolákovo; súkromný sektor, akademický sektor.

Výstup projektu:

Vybudovanie novej spoločnej komplexnej infraštruktúry pre strednej odbornej školy agrotechnickej a strednej odbornej školy záhradníckej pre teoretickú a praktickú výučbu, spolu s cvičným centrom pre praktickú výučbu žiakov stredných škôl.

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Odhadovaný rozpočet BSK:   8 691 000 EUR

Trvanie projektu:                  01/2023 – 12/2028

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OŠMaŠ_2  pod názvom „Kampus bioenergetiky v Bernolákove“

Aktuálny stav: v procese

  • Aktuálne prebieha tvorba ideového zámeru kampusu bioenergetiky v Bernolákove, ktorý bude predložený 2.Q 2024 na rokovania zastupiteľstva BSK.

Partneri projektu