Úvod Regionálny rozvoj Projekty Pripravované Špecializované zariadenie pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra – Znievska

Špecializované zariadenie pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra – Znievska

Špecializované zariadenie pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra - Znievska

Základné informácie:

Zámerom projektu je podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť, ktorý svojou realizáciou prispeje k riešeniu výziev danej oblasti. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať prijímateľov s poruchami autistického spektra, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života.

Aktivity BSK:

  1. Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti s Magistrátom Hl. mesta SR – Bratislava
  2. Vyhotovenie architektonickej štúdie
  3. Vypracovanie projektovej dokumentácie výstavby
  4. Výstavba špecializovaného zariadenia

Cieľové skupiny: prijímatelia sociálnej služby špecializovaného zariadenia, zamestnanci, rodinní príslušníci, komunita – miestni obyvatelia

Výstup projektu: 

Na mieste chátrajúcej budovy bývalej materskej školy na Znievskej ulici v Petržalke sa vybuduje moderné zariadenie sociálnych služieb rešpektujúce princípy komunitných sociálnych služieb pre prijímateľov s poruchami autistického spektra. Zariadenie s kapacitou 24 miest bude poskytovať celoročné a ambulantné sociálne služby.

Rozpočet projektu:  4 793 000,00 EUR

Trvanie projektu:     05/2020 – 2027

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor sociálnych vecí

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OSV_3 pod názvom „Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku (Znievska ul., Bratislava)

Aktuálny stav:  v procese

  • 02/2024 bola podpísaná zmluva s architektonickou a projekčnou kanceláriou

Partneri projektu