Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty Smart región BSK Zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality na vybranej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK podľa modelu Common Assessment Framework (CAF)

Zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality na vybranej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK podľa modelu Common Assessment Framework (CAF)

Zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality na vybranej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK podľa modelu Common Assessment Framework (CAF)

Základné informácie: Model CAF je odporúčaný organizáciám verejnej správy v členských štátoch EÚ ako pomocný nástroj pre pochopenie techník manažérstva kvality a ich aplikáciu vo svojej činnosti. Hlavným účelom modelu CAF je poskytovať jednoduchý a ľahko použiteľný koncept hodnotenia organizácií verejnej správy v krajinách Európy. 

 V rámci Aktivity 2 „Zavedenie systému riadenia kvality v organizácii“ implementuje Bratislavský samosprávny kraj v jednej organizácii vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti (na Strednej odbornej škole Dopravná, Kvačalova 20, Bratislava) systém riadenia kvality v organizácii podľa modelu CAF (Common Assessment Framework). Zavedením opatrení a prvkov na základe modelu CAF sa podporí zvyšovanie kvality vybranej organizácie verejnej správy prostredníctvom samohodnotenia organizácie. Spoločný hodnotiaci rámec CAF zabezpečuje lepšie využitie aplikovaných prístupov k riadeniu kvality, rozvíja riadenie kvality podľa metodiky CAF 2013 a zároveň preukazuje zlepšenie výkonnosti organizácie.  

Prostredníctvom zavedenia systému riadenia kvality na základe modelu CAF má BSK za cieľ zlepšiť výsledky výkonnosti a efektívnosti organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vo vzťahu k občanom, zamestnancom a spoločnosti. Motiváciou a ambíciou pri zavádzaní modelu CAF je dosiahnuť výnimočnosť vo výkonnosti a podporovať kultúru výnimočnosti v danej organizácii, pričom by daná organizácia (škola) smerovala k plne integrovanému cyklu PDCA – plánuj, realizuj, kontroluj a konaj. V neposlednom rade, cieľom zavedenia systému riadenia kvality je aj transformácia z tradične byrokratickej organizácie verejnej správy na organizáciu orientovanú na komplexné manažérstvo kvality.  

Úradný list ÚNMS SR

Externá spätná väzba ÚNMS SR

Účinnosť zmluvy: 10.11.2020 

Zmluva dostupná na: 2020-743-SaRP.pdf (egov.sk)

Dodávateľ: QM Slovakia, s.r.o.

Suma: 21 840 EUR s DPH

Dodanie: 29 mesiacov (11.11. 2020 – 18.04.2023)

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Aktuálny stav projektu: ukončený

Prejsť na obsah