Smart región BSK

Smart región BSK

Základné informácie:

Kvalita verejnej správy a jej efektívnosť je najdôležitejším predpokladom vykonávania  inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Z tohto dôvodu sa Bratislavský samosprávny kraj rozhodol realizovať projekt „Smart región BSK“. Cieľom projektu „Smart región BSK“ je vytvorenie efektívne fungujúceho úradu, ktorý poskytuje občanom kraja adresné, dostupné a efektívne služby. Zároveň je cieľom optimalizácia politík vo vybraných sektoroch za účelom dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja v zmysle SMART princípov.

Aktivity BSK:

  1. Skvalitnenie a zefektívnenie procesov, systémov a politík na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja
  2. Zavedenie systému riadenia kvality v organizácii
  3. Vzdelávanie zamestnancov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Výstupy projektu:

  1. Zriadenie Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja
  2. Vypracovanie stratégií a koncepcií v rámci všetkých sektorových politík:

3. Zavedenie systému riadenia kvality v organizácii v pôsobnosti BSK:

4. Vzdelávanie zamestnancov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja formou zahraničných workshopov:

Celkový rozpočet projektu: 1 952 010,35 EUR

Spolufinancovanie BSK: 97 600,52 EUR (5%)

Trvanie projektu: 04/2020 – 05/2023

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK: Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_3 pod názvom „Implementácia stratégie „Bratislava SMART Region“ (SMART stratégia)“. 

Kód žiadosti o NFP: 314010ABC3

Operačný program: Efektívna verejná správa

Aktuálny stav: ukončené

Prečítajte si viac

zmena klímy

Župa schválila strategický dokument na zmenu klímy

0
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) je rozhodnutý systematicky reagovať na dopady zmeny klímy na svojom území. Jedným z nástrojov sa stal strategický dokument s názvom Adaptačný...
Konferencia - Proces adaptácie na zmenu klímy v Bratislavskom samosprávnom kraji / 4.4.2023

Bratislavský kraj reaguje na zmenu klímy

0
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) chce systematicky reagovať na negatívne dopady zmeny klímy. Jedným z nástrojov na to určených je novovytvorený Adaptačný plán BSK na zmenu...

Bratislavský kraj chce systematicky reagovať na dopady zmeny klímy a vytvoriť adaptačný proces

0
Na pôde Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutočnila konferencia, ktorej hlavným cieľom bolo poukázať na synergiu spracovaných strategických dokumentov kraja reagujúcich na zmenu klímy, ich...

BSK sprístupnil na svojej webovej stránke interaktívnu mapu poskytovateľov sociálnych služieb

0
Bratislavský samosprávny kraj sprístupnil na svojej webovej stránke interaktívnu Mapu všetkých poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sú zapísaní do Registra sociálnej služby. Obyvatelia kraja si...

Vzdelávanie ako priorita župy: Študijná pracovná cesta do Fínska

0
Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja spolu s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti župy uskutočnili v októbri 2022 v spolupráci s partnermi z regiónu Helsinki-Uusimaa študijnú...

Partneri projektu

Prejsť na obsah