Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty Smart región BSK Koncepcia rozvoja verejnej osobnej dopravy v BSK

Koncepcia rozvoja verejnej osobnej dopravy v BSK

Koncepcia rozvoja verejnej osobnej dopravy v BSK

Základné informácie:

Samotná koncepcia bude zložená z dvoch častí, pasportizácie a akčného plánu. Účelom pasportizácie je zhodnotiť aktuálny stav infraštruktúry zastávok, pričom následne bude možné realizovať konkrétne cielené projekty zamerané na zlepšenie technického stavu, rozšírenie a zjednotenie vybavenia a zjednotenie vzhľadu zastávok. Vďaka skvalitňovaniu základnej infraštruktúry sa verejná osobná doprava môže stať konkurencieschopnejšou voči individuálnej automobilovej dopravy, čo bude mať za následok zvyšovanie počtu cestujúcich využívajúcich verejnú osobnú dopravu. Pasportizácia zastávok PAD bude vykonaná na súbore všetkých zastávok prímestskej autobusovej dopravy na území definovanom hranicami IDS BK platných k 1. júlu 2019, ako aj na všetkých železničných staniciach a zastávkach na území Bratislavského kraja. Zhotoviteľ diela bude mať definovaný súbor atribútov, ktoré bude musieť v prípade každej zastávky preveriť a zaznamenať. Zvolené atribúty budú rešpektovať štandard zastávok IDS BK. Prvým výstupom bude databáza obsahujúca informáciu o každom preddefinovanom atribúte pre každú zastávku, resp. nástupnú hranu zvlášť. Súčasťou diela budú aj dátové súbory Shapefile so zaznamenanou polohou zastávok a taktiež fotografická dokumentácia každej zastávky.  V nadväznosti na pasportizáciu bude vypracovaný akčný plán rekonštrukcie a obnovy zastávok na území kraja, ktorý bude predstavovať inovatívny a systematický prístup k zlepšovaniu základnej infraštruktúry verejnej osobnej dopravy, ktorá spadá do kompetencie samosprávnych krajov.

Dokument na stiahnutie

Účinnosť zmluvy: 13.04.2021

Zmluva dostupná na: 2021-231-OIČaVO Zmluva o dielo.pdf (egov.sk)

Dodávateľ: PRO CEDOP, s.r.o.

Suma: 53 844 Eur s DPH

Dodanie: 7 mesiacov (14.04.2021 – 14.11.2021)

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov – IRP BK

Aktuálny stav: ukončené

Dokument bol jednou z aktivít projektu Smart región BSK

Na stiahnutie

Partneri

Prejsť na obsah