Úvod Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja vznikol (ďalej len „Inštitút“) vznikol 01. mája 2020 ako jedna z hlavných aktivít projektu Smart región BSK v rámci výzvy „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“, financovanej z operačného programu Efektívna verejná správa. Posilňuje analyticko-strategické a implementačné kapacity Úradu BSK a venuje sa implementácii PHRSR BSK, Programovému vyhláseniu BSK ako aj napĺňaniu jednotlivých sektorových politík na území BSK. Spolupracuje s analytickými inštitútmi jednotlivých ministerstiev a tak vytvára podporný systém jasného strategického riadenia.

Prečo kraj potrebuje Inštitút regionálnej politiky?

BSK dlhodobo presadzoval, aby sa vo všetkých krajoch na Slovensku vytvorila analyticko-strategická jednotka, ktorá by pomáhala k lepšiemu nastavovaniu verejných politík, a tým prispievala aj k šetreniu verejných zdrojov. Tento trend budovania analyticko-strategických jednotiek je vidieť už dlhodobejšie na všetkých ministerstvách ako napr. Inštitút finančnej politiky, Útvar hodnoty za peniaze, Inštitút environmentálnej politiky, Metropolitný inštitút Bratislava a iných. BSK ako metropolitný región čelí mnohým výzvam, najmä v oblasti dopravy, životného prostredia, sociálnej inklúzie či kvality života. Na území kraja existuje opotrebovaná infraštruktúra a nepostačujúca infraštruktúra v cestnej doprave, ktorá patrí k najvyťaženejším na území Slovenska, ale aj v koľajovej a verejnej osobnej doprave (absentujú prestupné terminály, bus pruhy, záchytné parkoviská, cyklodopravné prepojenia). Z pohľadu životného prostredia trpí región vysokou koncentráciou ľudských aktivít, ktoré vedú k znečisteniu povrchových a podzemných vôd, environmentálnej záťaži, nárastu emisií CO2 a znečisteniu ovzdušia. V kraji narastajú životné náklady, v dôsledku čoho sa znižuje reálna mzda obyvateľov, pribúda populácia ohrozená chudobou a sociálnym vylúčením a zhoršuje sa dostupnosť bývania. Ponuka na trhu práce nezodpovedá požiadavkám zamestnávateľov, čo spôsobuje, že pracovná sila prichádza zo zahraničia. BSK sa v rámci svojich kompetencií môže podieľať na cielenom odstraňovaní popísaných problémov kraja, ale aj ďalších výziev, ktorým región čelí. Pre správne nastavenie vhodných opatrení sú však nevyhnutné kvantitatívne a kvalitatívne údaje, ktoré zároveň umožňujú sledovanie dopadov jednotlivých politík. Analytické činnosti podporujú strategické riadenie a poskytujú alternatívy, na základe ktorých je možné prijímať vhodné opatrenia.

Hlavné úlohy Inštitútu

  • identifikácia, zber, zverejňovanie a prácu s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát a ich aktualizáciu;
  • hodnotenie pripravovaných politík jednotlivých odborov a investícií kraja;
  • tvorba analytických podkladov a prognóz pre kvalitné rozhodovanie („evidence-based policy“);
  • tvorba strategických dokumentov, štúdií pre koncepčný rozvoj regionálnej politiky kraja v súlade s previazaním na strategické dokumenty na vyšších úrovniach;
  • prípravu kraja na čerpanie prostriedkov z externých zdrojov;
  • koordinácia aktivít na území kraja a zapájanie a prepájanie aktérov zo štátnej správy, hl. m. SR BA, MČ BA a z miest a obcí Bratislavského kraja, akademickej obce, mimovládneho, neziskového a súkromného sektora pre lepšiu koordináciu a implementáciu regionálnej politiky kraja;
  • využívanie SMART princípov pri implementácií a dodržiavaní jednotlivých cieľov, stratégií a politík.

Výstupy Inštitútu

Kontakty

Ing. Matúš Krnčok
Vedúci Inštitútu
Tel.: 02/4826 4198
Mobil: +421 948 124 031
E-mail: matus.krncok@region-bsk.sk Zobraziť ďalšie kontakty

Partneri

Aktuálne správy