Úvod Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja

Inštitút vznikol k posilneniu analyticko-strategických a implementačných kapacít na Úrade BSK. Venuje sa implementácii PHRSR a Programového vyhlásenia BSK ako aj napĺňaniu jednotlivých sektorových politík na území Bratislavského samosprávneho kraja. Spolupracuje s analytickými inštitútmi jednotlivých ministerstiev a tak vytvára podporný systém jasného strategického riadenia.

Prečo kraj potrebuje Inštitút regionálnej politiky?

BSK dlhodobo presadzoval, aby sa vo všetkých krajoch na Slovensku vytvorila analyticko-strategická jednotka, ktorá by pomáhala k lepšiemu nastavovaniu verejných politík, a tým prispievala aj k šetreniu verejných zdrojov. Tento trend budovania analyticko-strategických jednotiek je vidieť už dlhodobejšie na všetkých ministerstvách ako napr. Inštitút finančnej politiky či Útvar hodnoty za peniaze na MF SR, Inštitút environmentálnej politiky na MŽP SR a iných ako aj na hl. m. SR Bratislava, ktoré v roku 2019 založilo Metropolitný inštitút Bratislava.

BSK ako metropolitný región čelí mnohým výzvam, najmä v oblasti dopravy, životného prostredia, sociálnej inklúzie či kvality života. Na území kraja existuje opotrebovaná infraštruktúra a nepostačujúca infraštruktúra v cestnej doprave, ktorá patrí k najvyťaženejším na území Slovenska, ale aj v koľajovej a verejnej osobnej doprave (absentujú prestupné terminály, bus pruhy, záchytné parkoviská, cyklodopravné prepojenia). Z pohľadu životného prostredia trpí región vysokou koncentráciou ľudských aktivít, ktoré vedú k znečisteniu povrchových a podzemných vôd, environmentálnej záťaži, nárastu emisií CO2 a znečisteniu ovzdušia.

V kraji narastajú životné náklady, v dôsledku čoho sa znižuje reálna mzda obyvateľov, pribúda populácia ohrozená chudobou a sociálnym vylúčením a zhoršuje sa dostupnosť bývania. Ponuka na trhu práce nezodpovedá požiadavkám zamestnávateľov, čo spôsobuje, že pracovná sila prichádza zo zahraničia. BSK sa v rámci svojich kompetencií môže podieľať na cielenom odstraňovaní popísaných problémov kraja, ale aj ďalších výziev, ktorým región čelí.

Pre správne nastavenie vhodných opatrení sú však nevyhnutné kvantitatívne a kvalitatívne údaje, ktoré zároveň umožňujú sledovanie dopadov jednotlivých politík. Analytické činnosti podporujú strategické riadenie a poskytujú alternatívy, na základe ktorých je možné prijímať vhodné opatrenia.

Hlavné úlohy Inštitútu

  • identifikácia, zber, zverejňovanie a prácu s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát a ich aktualizáciu;
  • hodnotenie pripravovaných politík jednotlivých odborov a investícií kraja;
  • tvorba analytických podkladov a prognóz pre kvalitné rozhodovanie („evidence-based policy“);
  • tvorba strategických dokumentov, štúdií pre koncepčný rozvoj regionálnej politiky kraja v súlade s previazaním na strategické dokumenty na vyšších úrovniach;
  • prípravu kraja na čerpanie prostriedkov z externých zdrojov;
  • koordinácia aktivít na území kraja a zapájanie a prepájanie aktérov zo štátnej správy, hl. m. SR BA, MČ BA a z miest a obcí Bratislavského kraja, akademickej obce, mimovládneho, neziskového a súkromného sektora pre lepšiu koordináciu a implementáciu regionálnej politiky kraja;
  • využívanie SMART princípov pri implementácií a dodržiavaní jednotlivých cieľov, stratégií a politík.

Kontakty

Mgr. Martin Hakel, BA
Vedúci Inštitútu
Tel.: 02/4826 4824
Mail: martin.hakel@region-bsk.sk

Zobraziť ďalšie kontakty >

Aktuálne správy