Návrh metodiky merania a priebežného vyhodnocovania úrovne sociálneho rozvoja BSK na úrovni okresov a obcí s využitím metodiky “Social Progress Index” (SPI)

Základné informácie:

Metodika bude vychádzať z navrhnutého indexu „Social Progress Index“ (ďalej len „SPI“), resp. EU-SPI, ktorý Európska komisia prispôsobila podmienkam EÚ. EU-SPI predstavuje súhrnný index 50-tich sociálnych a environmentálnych ukazovateľov, ktoré nezohľadňujú ekonomickú vyspelosť regiónu. SPI zároveň predstavuje dôležitý prínos v rámci iniciatívy „beyond GDP“ („nad rámec hrubého domáceho produktu – HDP“), ktorá sa usiluje hľadať alternatívne prístupy k meraniu vyspelosti regiónov, ktoré by nezohľadňovali len HDP ako jediný indikátor. Z tohto pohľadu sa aplikácia indexu na podmienky metropolitného regiónu, akým je Bratislavský kraj, javí ako potrebná. K zmeraniu sociálneho pokroku, resp. rozvoja dôjde na okresnej aj obecnej úrovni BSK, pričom bude zohľadnená dostupnosť údajov v podmienkach SR a navrhnutá prispôsobená metodika. Následne budú vypočítané hodnoty pre okresy a obce kraja a zostavený rebríček s porovnaním výsledných hodnôt SPI samostatne pre obce a okresy Bratislavského samosprávneho kraja. V súlade s výkonom kompetencií BSK v jednotlivých oblastiach tak bude možné vhodnejšie zacieliť jednotlivé opatrenia a sledovať ich dopady na ročnej báze. Na realizácii aktivity sa budú podieľať aj zamestnanci IRP BK, ktorí budú koordinovať prípravu metodiky. Zistené výsledky budú následne interpretované tak, aby slúžili ako podklad pre formulovanie vhodných rozvojových opatrení územia založených na princípe udržateľného rozvoja.

Dokument online

Účinnosť zmluvy: 16.02.2021

Zmluva dostupná na: https://zmluvy.egov.sk/egov/detail/id:978199

Dodávateľ: ERUDIO, s.r.o.

Suma: 34 800,00 EUR s DPH

Dodanie: 11 mesiacov (17.02.2021 – 17.01.2022)

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Aktuálny stav: ukončené

Dokument bol jednou z aktivít projektu Smart región BSK

Na stiahnutie

Partneri