Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty Smart región BSK Bratislava SMART Region (SMART stratégia)

Bratislava SMART Region (SMART stratégia)

Bratislava SMART Region (SMART stratégia)

Základné informácie:

Dokument analyzuje východiskovú situáciu zvolených oblastí v regióne na základe kľúčových dát. Ponúka príklady dobrej praxe v kontexte schválených strategických a koncepčných dokumentov. Navrhuje SMART opatrenia k vybraným politikám. Koncepčné a strategické dokumenty tvoria podklad pri kľúčových dátach, východiskách a aktuálnych výzvach, najmä na regionálnej, ale aj národnej či medzinárodnej úrovni. Kvalita verejnej správy a jej efektívnosť je najdôležitejším predpokladom vykonávania  inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Z tohto dôvodu sa Bratislavský samosprávny kraj rozhodol realizovať projekt „Smart región BSK“. Cieľom projektu je vytvorenie efektívne fungujúceho úradu, ktorý poskytuje občanom kraja adresné, dostupné a efektívne služby. Zároveň je cieľom optimalizácia politík vo vybraných sektoroch za účelom dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja v zmysle SMART princípov. Príprava Stratégie Bratislava SMART Region prebiehala v spolupráci s Úradom Bratislavského samosprávneho kraja, so sociálno-ekonomickými partnermi, ako aj so zapojením verejnosti v procese SEA. Súčasťou stratégie je SWOT analýza spracovaná pre každú verejnú politiku, v rámci ktorej sa predpokladá implementácia SMART prístupu. Stratégia Bratislava SMART Region sa skladá z nasledujúcich kľúčových oblastí:

    • udržateľná mobilita
    • životné prostredie
    • ľudské zdroje
    • sociálna inklúzia
    • governance

Úlohou dokumentu je zadefinovanie a navrhnutie opatrení v zmysle zefektívnenia fungovania Úradu BSK. Dokument je členený na analytickú, strategickú a vykonávaciu časť. V rámci analytickej časti sú identifikované hlavné výzvy a kľúčové dáta, ktoré sa stali východiskom pre vypracovanie tejto stratégie. Jej súčasťou sú aj realizované príklady dobrej praxe, v každej verejnej politike osobitne. Strategická časť navrhuje konkrétne opatrenia pre každú verejnú politiku, vrátane popisu opatrenia, zainteresovaných inštitúcií ako aj cieľových skupín. Vykonávacia časť dokumentu popisuje konkrétne postupy realizácie jednotlivých navrhovaných opatrení.

Účinnosť zmluvy: 16.01.2021

Zmluva dostupná na: https://zmluvy.egov.sk/egov/detail/id:971159

Dodávateľ: NOVACO, s. r. o.

Suma: 54 000 Eur s DPH

Dodanie: 18 mesiacov (16.01.2021 – 16.07.2022)

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Aktuálny stav: ukončené

Dokument bol jednou z aktivít projektu Smart región BSK

Prečítajte si viac

BSK sprístupnil na svojej webovej stránke interaktívnu mapu poskytovateľov sociálnych služieb

0
Bratislavský samosprávny kraj sprístupnil na svojej webovej stránke interaktívnu Mapu všetkých poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sú zapísaní do Registra sociálnej služby. Obyvatelia kraja si...

Na stiahnutie

Partneri