Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty Smart región BSK Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2022-2026

Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2022-2026

Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2022-2026

Základné informácie:

Dokument bude slúžiť ako nástroj verejnej politiky v oblastiach ako sú plánovanie, rozhodovanie a financovanie a súčasne bude podkladom pre návrhy legislatívnych zmien či úprav, ako aj zmien v oblasti financovania oboch oblastí z rôznych zdrojov (štátny rozpočet, prostriedky samosprávy, súkromné zdroje a granty). 

Súčasťou podaktivity bude zber a analýza údajov, ktoré sú k dispozícii buď priamo na Úrade BSK alebo v relevantných organizáciách, ktorých sa dané oblasti týkajú. Údaje sa budú týkať oblasti športu, športových činností a aktivít športových subjektov a registrovaných športovcov v regióne. Rovnako bude zmapovaná oblasť práce s mládežou a subjekty, ktoré sa danou problematikou zaoberajú. Bez dostupnosti týchto údajov nie je možné aktualizovať a optimalizovať systém riadenia procesov organizácie, a tak aplikovať správne zacielené politiky na podporu rozvoja športu a mládeže. Tieto údaje sú preto veľmi dôležité na vypracovanie ucelenej koncepcie, pre rozpoznanie silných a slabých stránok regiónu a nastavenie priorít, opatrení a odporúčaní vrátane akčného plánu v oblasti rozvoja športu a pohybových aktivít a práce s mládežou v kraji. Zároveň disponovanie ucelenými informáciami pomôže lepšie nastaviť poskytovanie finančnej podpory zo zdrojov BSK na dosiahnutie stanovených cieľov. V neposlednom rade, dokument musí vychádzať z príslušnej legislatívy v oblasti športu, práce s mládežou a legislatívy týkajúcej sa kompetencií samospráv.  

Súčasťou dokumentu bude návrhová časť pozostávajúca z návrhov opatrení a smerovania politík BSK na podporu a rozvoj športu a práce s mládežou, odporúčaní/podnetov/návrhov na zmeny v legislatíve a spôsob financovania zo strany BSK. Dokument taktiež stanoví priority v daných oblastiach a predstaví akčný plán plnenia jednotlivých úloh s časovým a odhadovaným finančným plánom a merateľnými ukazovateľmi na monitorovanie dopadov a napĺňania akčného plánu. 

 

Dokument online

Účinnosť zmluvy: 04.05.2021

Zmluva dostupná na: 2021-247-OIČaVO.pdf (egov.sk) 

Dodávateľ: Consulting Associates, s.r.o. 

Suma: 57 480 EUR s DPH

Dodanie: 15 mesiacov (04.05.2021 – do 04.08.2022)

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Aktuálny stav: ukončené

Dokument bol jednou z aktivít projektu Smart región BSK

Na stiahnutie

Partneri

Prejsť na obsah