Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Malý Dunaj

1078

Bratislavský samosprávny kraj zabezpečil vyhotovenie strategického dokumentu na rozvoj Malého Dunaja.

Koncept Malého Dunaja ako turistickej destinácie bol rozpracovaný v predchádzajúcich projektoch ako napr. TransDanube (Program Juhovýchdná Európa) alebo Transdanube.Pearls (Program Danube) a stal sa základom pre vznik projektu DANUBE BIKE&BOAT (SKHU/1601/1.1/014) financovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU. Jeho cieľom bolo za prvé zmapovanie súčasného stavu cyklistickej a vodáckej infraštruktúry ako aj aktuálnej ponuky poskytovaných služieb v území a za druhé stanovenie nástrojov a opatrení na dosiahnutie cieľa, ktorý tvoria tri priority:

  1. využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva územia
  2. dobudovanie rekreačnej, cykloturistickej a vodáckej infraštruktúry a infraštruktúry služieb CR
  3. rozvoj a podpora turistickej destinácie Dunajské ostrovy

Tím spracovateľov dokumentu oslovil formou dotazníkov podnikateľské subjekty pôsobiace v danom území tak ako aj samosprávy v okolí Malého Dunaja a pod záštitou BSK sa zapracovávali pripomienky aktérov pôsobiacich v území.

Prínos Stratégie rozvoja a marketingovej stratégie Malého Dunaja vníma BSK vo viacerých smeroch. Predovšetkým tento dokument predstavuje jeden z krokov smerujúcich tak k zosieťovaniu doteraz nekoordinovaných služieb v tejto oblasti ako aj k vzájomnej spolupráci 3 VÚC s aktívnym zapojením jednotlivých stakeholderov. Stratégia Malého Dunaja zároveň predstavuje aj jeden z kľúčových dokumentov pre vytvorenie spoločného strategického dokumentu pre rozvoj cezhraničnej destinácie siahajúcej od Malého Dunaja po Mošonský Dunaj.

Tento projekt je spolufinancovaný Programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko.